شورای ولایتی غور ١٥ عضو دارد که در انتخابات ١٣٩٣ سه تن از اعضای سابق توانستند بار دیگر به این شورا راه پیدا کنند.  اعضای این شورا در نتیجۀ انتخابات داخلی سه تن را به حیث اعضاى هیئت ادارى تعيين نمودند.
رییس: الحاج فضل الحق احسان
معاون: محمد مهدوى
منشی: گلثوم رضايى
 
١- عبدالرحمن عطشان:
عبدالرحمن عطشان فرزند محمد اکرم در سال ١٣٤٤ هجری شمسی در قریه آخری ولسوالی ساغر غور دیده به جهان گشوده است. عطشان از لیسه شیخ محمد ساغری در در مرکز ولسوالی ساغر فارغ گردیده است و برای مدتی به حیث مدیر اداری این ولسوالی کار کرده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی کارمند موسسه غیردولتی همکار در  غور بود.
شمارۀ تماس:  ٠٧٦٥٤٢٩٣٣٧
 ٢- محمد مهدوی:
محمد مهدوی فرزند حسن علی در سال ١٣٦٢ هجری شمسی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور چشم به جهان گشوده است. مهدوی شهادتنامۀ صنف ١٢ را از تعلیمات اسلامی وزارت معارف در کابل بدست آورده است و در رشتۀ حقوق در پوهنتون غرجستان در کابل تحصیل کرده است که سند لسانس خود را از این پوهنتون در سال ١٣٩٢ بدست آورده است. او همزمان با تحصیل در شتۀ حقوق، فقه و معارف اسلامی را در پوهنتون «جامعه المصطفی العالمیه» در کابل نیز تا درجۀ لسانس به پایان رسانیده است. مهدوی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی برای دو سال مکتب متوسطۀ ناوه در ولسوالی لعل و سرجنگل به حیث معلم ایفای وظیفه کرده است. موصوف در انتخابات هیئت ادارى بحیث معاون شورای ولایتی تعیین گردیده است.
شمارۀ تماس:  ٠٧٧٤٤٤٠٥١٧
٣- عبدالبصیر قادری:
عبدالبصیر قادری فرزند میرزاغلام نبی در سال ١٣٤٢ در قریه چهارراه  ولسوالی تولک غور چشم به جهان گشود. وی تا صنف ١٢ در لیسه مرکز ولسوالی ساغر درس خوانده است و فارغ صنف ١٤ از بخش الحاقیه دارالمعلمین غور در ولسوالی ساغر می باشد. قادری پیش از راه یافتن به شورای ولایتی ولسوال ساغر بود. او همچنان به حیث رییس اداری ولسوالی دولینه، ساغر و تیوره کار کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٦٥٤٣٠٠٥٥
٤- عزت الله ابراهیمی:
عزت الله ابراهیمی فرزند حیات الله متولد سال ١٣٥٣ قریه تقه تمور شهر فروز کوه می باشد. ابراهیمی فارغ صنف دوازدهم لیسه سلطان علاوالدین غوری در سال ١٣٧٩ می باشد. موصوف برای سه سال در مدیریت آبیار منابع آب محیط زیست کار کرد و پس از آن در سال ١٣٨٤ به صفت معلم در لیسه تقه تمور تعیین گردید که برای چهار سال به کار خود ادامه داد. ابراهیمی همچنان با برخی موسسات غیردولتی نیز کار کرده است.
٥- محمد سخی جاوید:
محمد سخی جاوید ولد محمد حسین  در سال ١٣٥٧ در مرکز ولسوالی لعل و سرجنگل غور چشم به جهان گشود. جاوید مکتب را تا صنف ١٢ در لیسه مرکز ولسوالی لعل به پایان رسانید و سند فراغت از صنف ١٤ را از دارالمعلمین در این ولسوالی بدست آورد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معلم و کارمند اجتماعی همبستگی ملی ریاست انکشف دهات اجرای وظیفه کرده است .
٦- معاون احمد:
معاون احمد فرزند ایوب در سال ١٣٣٣ در ولسوالی دولتیار ولایت غور چشم به جهان گشود. موصوف از لیسه علاو الدین غوری در شهر فیرزوکوه فارغ گردیده و همچنان تا صنف ١٤ در دارالمعلمین هرات در رشتۀ فزیک و ریاضی تحصیل کرده است. او همچنان فارغ پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون دعوت در کابل می باشد. معاون احمد پس از پیروزی در انتخابات دور گذشته شورای ولایتی توانست به مشرانو جرگه راه پیدا کند و در انتخابات ١٣٩٣ بار دیگر به حیث نماینده مردم در شورای ولایتی تعیین گردید. معاون احمد پیش از وکالت به حیث مدیر لیسه علاو الدین در شهر فیروزکوه ایفای وظیفه می کرد و همچنان پیشینه کال به حیث معلم در چندین مکتب غور دارد. معاون احمد به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس:  ٠٧٧٧٧٧٦٢٠٠
٧- فضل الحق احسان:
فضل الحق احسان فرزند عبدالرحمن درسال ١٣٣٩ درقریه ده حاجی ولسوالی چهارسده ولایت غور متولد گردیده است. موصوف فارغ صنف دوازدهم از لیسه سلطان علاوالدین غوری است. احسان بعد از پیروزی مجاهدین درسال های ١٣٧١ الی ١٣٧٥ دروظایف مختلف از قبیل معاون تعلیم تربیه درکندک نظم عامه، مدیر لوژیستک قومندانی امینه ومدتی مدیر لوژیستک فرقه ٤١ غور ایفای وظیفه کرده است. موصوف یکی از اعضای سابق شورای ولایتی غور است که بار دیگر توانست عضویت در این شورا را کسب کند. احسان ریاست شورای ولایتی دور گذشته را بر عهده داشت.
٨- ملا حمیدالله متحد:
ملا حمیدالله متحد فرزند ملا محمد عظیم در سال ١٣٦٢ هجری شمسی در قریه قاسم ولسوالی دولتیار ولایت غور چشم به جهان گشوده است. متحد در سال ١٣٨٦ از لیسه دولتیار در غور فارغ گردیده و سند صنف ١٤ از دارالمعلمین غور را در سال ١٣٨٨ بدست آورده است. متحد پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث مدیر خدمات تخنیکی و سکتوری ولسوالی دولتیار ایفای وظیفه می کرد. موصوف برای یکسال در مکتب ابتداییه سیاه خارک خردید در ولسوالی دولیتار به حیث معلم کار کرده است. او همچنان پیشینۀ کار با کمیسیون مستقل انتخابات و برخی موسسه های غیردولتی در غور دارد. متحد به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس:   ٠٧٧٥٢٨٦١١٣
٩- محمد هاشم فیضی:
محمد هاشم فیضی فرزند وکیل جمعه گل در سال ١٣٥٥ در قریه شهیدان ولسوالی دولینۀ ولایت غور چشم به جهان گشوده است. فیضی در سال ١٣٨٣ از لیسه عبدالله علوی تولک در ولسوالی تولک فارغ گردیده است. فیضی پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث ولسوال دولینه ایفای وظیفه می کرد. او همچنان بحیث مدیر اداری و مدیر اجراییه ولسوالی دولینه پیشنه کار دارد.  فیضی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس:    ٠٧٨٩٧٠٧٦٧٣
١٠- عبدالغنی معاذپور:
عبدالغنی معاذپور فرزند معاذالله باشندۀ قریه میانجی شهر فیروز کوه می باشد که در سال ١٣٥٢ متولد گردیده است. معاذپور فارغ صنف دوازدهم می باشد. موصوف در ادارات مختلف دولتی کار کرده است. از سال ١٣٨٤ برای چهار سال بحیث مدیر حفظ ومراقبت در ریاست آبیاری غور ایفای وظیفه نموده است. معاذپور همچنان پیش از راه یافتن به شورای ولایتی از چهار سال بدینسو به صفت مدیر ترانسپورت زمینی غور کار می کرد.
 ١١- عبدالحميد ‌ناطقی:
عبدالحميد ناطقی فرزند حسين در سال ١٣٦٤ شمسی متولد شده است. ناطقی پس از تکمیل تعلیمات دوره مکتب در ولسوالی لعل و سرجنگل غور در سال ١٣٨٧ شامل دارالعلوم عربی در کابل شد و پس از دو سال سند فراغت از صنف ١٤ گرفت. ناطقی در سال درجه لسانس خود را در رشتۀ فقه و معارف اسلامی از پوهنتون «جامعه المصطفی العالمیه» در کابل بدست آورده است. موصوف توانست در انتخابات سال ١٣٩٣ به عضویت شورای ولایتی درآید.
١٢- گلثوم رضایی:
گلثوم رضایی فرزند عبدالحسین در سال ١٣٦٣ هجری شمسی در قریه جلسو جوقُل ولسوالی لعل و سرجنگل غور چشم به جهان گشوده است. موصوف تعلیمات ابتدایی را در ایران فراگرفته و از لیسه زینب کبرا در ولسوالی لعل فارغ گردیده است. او همچنان در دارالمعلمین همین ولسوالی تا صنف ١٤ تحصیل کرده است. خانم رضایی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معلم سواد آموزی در ولسوالی لعل ایفای وظیفه کرده است. او همچنان با برخی موسسات غیردولتی داخلی و خارجی نیز سابقه کار دارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٢٧٥٦٢٤٠
١٣- انیسه غیور:
انیسه غیور فرزند جان محمد  در سال ١٣٥٤ در شهر کابل دیده به جهان گشوده است.  خانم غیور تعلیمات دوره مکتب خود را در سال ١٣٨٤ در لیسه سلطان علاو الدین غوری در شهر فیروزکوه به پایان رسانیده و سند فراغت از صنف ١٤ را از دارالمعلمین غور بدست آورده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معلم در موسسه آموزشی و تربیوی زنان دختران افغانستان در کابل، ناظم ساحوی کمیسیون انتخابات در غور، معلم لیسه سلطان رضیه و کارمند اجتماعی همبستگی ملی ریاست انکشاف دهات غور ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس:  ٠٧٩٧٠٤٥٠٦٥
١٤- حلیمه پولاد:
حلیمه پولاد فرزند الله داد پولاد در سال ١٣٦٨ در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور چشم به جهان گشوده است. خانم پولاد دوره مکتب را در لیسه سلطان رضیه به پایان رسانیده است. موصوف در حال حاضر در یکی موسسات تحصیلی در غور محصل می باشد. حلیمه پولاد پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معلم در لیسه سلطان رضیه مصروف تدریس بود.
١٥- عبدالرحیم رضا زاده:
عبدالرحیم رضازاده فرزند محمد غوث در سال ١٣٤٨ در قریه قلعه گهر ولسوالی چهارسده ولایت غور چشم به دنیا گشود. موصوف دوره ابتدایی مکتب را در قلعه گهر و دوره ثانوی را در لیسه سلطان علاوالدین غوری به پایان رسانید. رضازاده سند فراغت از صنف چهاردهم را از دارالمعلمین غور بدست آورده است. موصوف یکی از اعضای سابق شورای ولایتی غور است که بار دیگر توانستم به این شورا راه پیدا کند. رضازاده برای مدت شش سال در ریاست معارف این ولایت در بخش های مختلف ایفای وظیفه کرده است. موصوف در انتخابات دور اول ولسی جرگه بحیث عضو کمیسون شکایات انتخاباتی کار کرده است.