غور ١٠ واحد ادارى  دارد که شامل مرکز و ٩ ولسوالى است. ولسوالى هاى آن شامل دولتيار،  تیوره ، تولک ،ساغر، پسابند، دولینه ،شهرک،چهار سده و لعل وسر جنگل مى باشد.
 
 
۱- مرکز: شهر چغچران از قدامت تاريخى برخوردار بوده و در دورۀ غورى ها بنام فيروز کوه ياد ميشد. منطقۀ آهنگران از دورۀ غورى ها و دشت پنبه از زمان بوديزم، بر قدامت تاريخى آن صحه ميگذارد. درياى هريرود نيز از کنار اين شهر عبور ميکند که به آن زيبايى خاصى بخشيده است.
۲- دولتیار: در غرب چغچران واقع است و عمدتاً شغل مردم آنرا زراعت و مالداری تشکيل ميدهد . درین اواخرغرس درختان میوه دار نیز در بعضی جاها بصورت آزمایشی رواج یافته است و زمین آبی و للمی در دولتیار به حدی نسبتأ کافی وجود دارد. اما اين ولسوالى به علت موجوديت افراد مسلح غير قانونى نسبتاً نا امن بوده و ده ها تن از طرفين درگير و مردم مُلکى قربانى جنگ هاى ذات البينى و درگيرى ها بين افراد مسلح و نيروهاى دولتى گرديده اند.
۳- لعل و سر جنگل : در سرحد با ولایت بامیان و دایکندی موقعيت دارد و يکى از ولسوالى هاى دوردست غور محسوب ميشود. از سرد ترین منطقۀ غور بوده که در سال شش ماه راه های مواصلاتی آن برروی ترافیک مسدود و ساکنین آن در محاصرۀ برف قرار ميداشته باشند. امور بازسازى درين ولسوالى ناچيز بوده ، اما درماه سنبله ١٣٩٢کار ساخت دو پُل به هزينۀ مجموعى بيش از٩ ميليون و ششصدهزار  افغانى  ازبودجۀ پروگرام ولایات فقیرنشین وزارت احيا و انكشاف دهات آغاز گرديده که با اعمارآن، زمينۀ رفت و آمد مردم به قراى دوطرف دریای هریرود فراهم ميگردد.
۴- تولک: يک ولسوالى تاريخى است ودر آنجا  آبدۀ تاريخى "قلعۀ ملک عنتر" که قدامت آن به دورۀ غورى ها و سامانى ها ميرسد، موقعيت دارد. منطقۀ تاريخى "گاوکُش" نيز قدامت تاريخى آنرا نشان ميدهد. درآنجا  کندنکارى صورت گرفته و سکه هاى طلا با نوشتار و عکس هاى مخصوص، به دست آمده است که دورۀ حکمروايى غورى ها (قرون ١٢ الى١٣ميلادى) را انعکاس ميدهد.  این ولسوالی داری اقلیم مشابه به ولسوالی ساغر و تیوره داشته و به ولسوالی هاى چشت ، فارسی و اوبۀ هرات سرحد دارد. راه های آن در زمستان کمتر مسدود است، اما آنقدر سر سبز به نظر نمی رسد .  مردم اين ولسوالى نيز زراعت پيشه و مالدار بوده و بيشتر مايحتاج خود را از هرات تامين مى کنند.
۵- چهارسده: در شمال چغچران و در سرحد با ولايت فارياب واقع است. دریای مرغاب از بین آن عبور میکند و نسبتاُ معتدل و دارای آب و هوای گوارا و مناطق پوشیده از درختان مثمر و غیر مثمر می باشد. اين ولسوالى به کشت و زراعت للمی و آبی مساعد بوده ، مالداری و زراعت به طور معمول رایج است و لباس و عادات این مردم به مردم فاریاب شباهت دارد.
۶-  دولینه ، بعد از ولسوالی لعل و سرجنگل از مناطق سرد ولایت غور بحساب می آیند. این ولسوالی اقلیم نسبتاُ مشابه به چغچران دارند ، یعنی طرف جنوبی آن سرد و کم درخت بوده اما برخلاف شمال این ولسوالی مناطق زیبا ، سر سبز و پر میوه دارد. موقعيت جغرافيايى این ولسوالی زمینه خوبى را  برای مالداری و زراعت للمی فراهم کرده است. اما دولينه نيز گاهى به علت موجوديت افراد مسلح غير قانونى متاثر بوده و امنيت آن بر هم ميخورد.
۷- پسابند: اين ولسوالى نيز دارای هوای سرد بوده که در زمستان کاملاُ از برف پوشیده می . مالداری و زراعت ضعیف دارد. پسابند با ولایات هلمند و ارزگان سرحد داشته و لباس مردم آن مشابه به مردم هلمند است . بر خلاف ساير مناطق غور مردم پسابند به زبان پشتو هم مهارت و تسلط دارند. مناطق سر سبز و میوه دار درین ولسوالی کم است و بيشتر داراى دره ها و کوه هاى مرتفع می باشد.
۸- تیوره : این ولسوالی که مرکز سابق ولایت غور بوده بنام غور نیز یاد می شود. مرکز ولسوالی را مردم آن بنام قُله غور یاد میکنند ، چون به کوه های مرتفع  به شمول   کوه های پنج شاخ و کریه يى محاط است.  تيوره با ولسوالی پرچمن فراه و نوزاد هلمند سرحد دارد. زراعت و مالداری درین ولسوالی رایج است. زمین های آبی آن بیشتر از للمی است. مناطق زیبای دارد اشجار میوه دار و بی میوه در تمام مناطق آن زیاد است بخصوص مناطقى که به ولسوالی ساغر غور نزدیک است مردم بجای زراعت از فروش حاصلات میوه امرار حیات می نمایند.
۹- ساغر : این ولسوالی از سر سبز ترین و یکی از زیبا ترین مناطق غور است  و با ولسوالى هاى  فارسی و شیندند ولایت هرات سرحد دارد. انواع میوه های با کیفیت و چشمه ساران زیبا این منطقه را زینت بخشیده است . زمین های زراعتی کمتر دارد ، اما دراطراف آن مالداری رایج است .کوه های زار مرغ درین ولسوالی موقعیت دارد و  مردم آن به  لهجه هراتی صحبت میکنند.
۱۰-  شهرک: ولسوالی شهرک از مناطق سرد ولایت غور بحساب می آیند. این ولسوالی اقلیم نسبتاُ مشابه به چغچران دارند ، یعنی طرف جنوبی آن سرد و کم درخت بوده اما برخلاف شمال این ولسوالی مناطق زیبا ، سر سبز و پر میوه  دارد. موقعيت جغرافيايى این ولسوالی زمینه خوبى را  برای مالداری و زراعت للمی فراهم کرده است.