۶۶-الحاج کرام الدين رضازاده :
نمايندۀ مردم غور – راى: ۱۲۳۵۲
الحاج کرام الدین رضا زاده فرزند ملا فضل الحق؛ در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در قریه (میدان بره خانه) مربوط مرکز ولایت غور دیده به جهان گشوده، تحصیلات خود را به سویۀ فوق بکلوریا به پایان رسانیده است. رضا زاده بعد از شکست حکومت کمونستی و پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۲ خورشيدی، به حیث کارمند ملکی در ولایت غور شامل وظیفه شد و تا سال 1375 انجام خدمت نمود. موصوف پیوسته در کنار مردم خویش به مقاومت و مجاهدت پرداخت و بعد از به وجود آمدن حکومت موقت و انتقالی در سال 1381 به حیث رئیس اسناد و ارتباط ولایت غور مقررگرديد؛  در سال 1383 به اساس پیشنهاد مردم و منظوری مقام محترم ریاست جمهوری، به حیث معاون ولایت غور تعیین شد و در این سمت الی سال 1389 ایفای وظیفه نمود. با برگزاری دور دوم انتخابات ولسى جرگه، به حیث وکیل منتخب مردم ولایت غور به ولسی جرگه راه یافت و عضو کمیسیون برگزاری لویه جرگه عنعنوی بود.
 شماره تماس: ۰۷۹۹۰۶۵۵۸۸
 
۶۷- رقیه نائل:
نمايندۀ مردم غور – راى:۸۷۴۷
رقیه نائل بنت عوض علی خان؛ در سال ۱۳۵۷ خورشیدی در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور به دنیا آمده است. وی تحصیلات خودرا در نرسنگ کابل به پایان رسانیده و بعد از فراغت از تحصیل در کلینیک حمایۀ طفل و مادر ولسوالی لعل سر جنگل، و همچنین در مؤسسه ام سی اچ  ایفای وظیفه نمود. موصوف، عضویت انجمن دفاع از حقوق زنان را نیز داشته است. وی به احزاب سیاسی منسوب نیست و بیشتر در بخش دفاع از حقوق بشر کار نموده است. وی در سال ۱۳۸۴ خورشيدی در دوره پانزدهم، عضو ولسى جرگه و همچنين نمانيده مردم غور در لويه جرگه اضطراری بود.
شماره تماس: ۰۷۹۹۷۳۹۲۱۵
 
 
۶۸- سيما جوينده:
نمايندۀ مردم غور – راى:۳۹۶۰
 
سيما جوينده دختر گل آقا؛ در سال ۱۳۵۱ خورشيدی در ولسوالی چغچران ولایت غور به دنيا آمده است. وى تا درجۀ فوق بکلوریا تحصيلات دارد.  به حيث معلم، کارمند در وزارت انکشاف دهات، کارمند درچندین مؤسسۀ خیریه، و کارمند در ولایت غور انجام وظيفه نموده و در  لویه جرگۀ قانون اساسی و لويه جرگۀ اضطراری شرکت کرده است.
 
شماره تماس:۰۷۹۸۱۰۱۸۳۶۵
 
 
۶۹- سيد نادرشاه بحر:
نمايندۀ مردم غور – راى:۱۳۲۸۳
 
سید نادرشاه بحر فرزند سید امیر، در سال ۱۳۳۸ خورشدى در قریه قلعچۀ ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دنيا آمده است. موصوف، معادل لیسانس در تعليمات دينی تحصيلات دارد. مؤسس کتابخانۀ بصیرت در سال ۱۳۶۲، مسوول بخش فرهنگی و مصروف کارهای فرهنگی در (۱۳۶۰الی۱۳۶۴) بوده است. وى منحيث فرماندۀ جهاد در ولایت غور(۱۳۶۴ الی ۱۳۷۰)، مسوول کمیتۀ سیاسی شورای ولایتی و مسوول شورای ولایتی حزب وحدت اسلامی افغانستان در ولایت غور (۱۳۷۰ الی ۱۳۸۲)، ولسوال لعل و سرجنگل (۱۳۸۲ الی۱۳۸۴ هـ ش)، سرپرست ولسوالی تیورۀ ولایت غور، و ولسوال دولینه (1387 الی 1389) ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۳۷۷۱۹
 
 
 ۷۰- محمد قربان کوهستانی:
نمايندۀ مردم غور – راى: ۱۵۶۹۸
 
محمد قربان کوهستانی فرزند محمد عوض؛ در سال ۱۳۴۲ خورشیدی در ولایت غور به دنیا آمده است، تعلميات ابتدائيه و ثانويۀ خويش را در سال ۱۳۵۶ خورشيدی در ليسۀ نجف به اتمام رسانيده و تحصیلات عالی در حد ليسانس در رشتۀ اقتصاد دارد. موصوف، بیشتر عمر خود را در کابل و مزار شریف سپری نموده  وعضویت هیچ حزب سیاسی را ندارد. وى در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی در دوره پانزدهم عضو ولسى جرگه بود.
 
شماره تماس: ۰۷۷۳۰۰۳۰۳۰
 
 ۷۱- محمد ابراهیم ملکزاده :
نمايندۀ مردم غور – راى:۱۸۴۹۳
 
داکتر محمد ابراهیم ملکزاده فرزند میرزا عبدالرحمن ملکزاده؛ در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی در قریه سرجنگل ولسوالی تیورۀ ولایت غور به دنیا آمده است. تحصیلات وی در حد بکلوریا و همچنين ديپلوم طب متوسطه را از مؤسسه (ای ام سی) مقيم کویتۀ پاکستان اخذ نموده است. وى عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان و از فرماندهان دورۀ مقاومت علیه طالبان میباشد. در جبهات مجاهدین به حیث داکتر و معالج ایفای وظیفه نموده و بعد از سقوط طالبان، تا تابستان ۱۳۸۳ هجری شمسی، والی غور و بعداً تا انتخابات ولسى جرگه به حیث مشاور امنیتی وزارت داخله ایفای وظیفه نموده است. وی در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی، در دوره پانزدهم عضو ولسى جرگه بود.
 
 شماره تماس: ۰۷۰۶۰۶۹۰۸۰