۱۹- معاون احمد:
سناتور انتخابی غور
 
معاون احمد فرزند ايوب در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در ولسوالی دولت یارولایت غور متولد گرديده است و ۱۴ پاس ميباشد. موصوف بحيث معلم و څارنوال استیناف ولایت غور ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس :0706735305-0795015451
 
۲۰- محمد داود غفاری  :
سناتور انتخابی غور
 
سناتور محمد داود غفاری فرزند عبدالغفار، در سال ۱۳۵۰خورشيدی در ولسوالی دولت یارولایت غور متولد گرديده است و ۱۲ پاس ميباشد. موصوف عضوجمعیت اسلامی افغانستان بوده ، در سال ۱۳۸۴ خورشيدی رئیس شورای ولایتی و مدت چهار سال عضو شورا ولايتى  بود.
 
شماره های تماس: 0798294647-0703252503