١- بنياد آل شنسب و شوراى مردمى غور:
اين بنياد در سال 1390 در ولايت غور به رهبرى غلام ربانی هدفمند ايجاد شده است، که دربخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد.
شماره تماس : 0797244300
ایمیل آدرس: hadafmand@gmail.com
 
٢- بنیاد جوانان وتحصیلکردگان غور:
اين بنیاد در سال ١٣٨٤ به رهبرى فضل الحق فایق  ايجاد شده است، که در بخش فرهنگی و مسايل اجتماعى فعاليت دارد.
شماره تماس : 0799565585
٣- بنیادآموزشی  وفرهنگی تکاپو:
بیناد آموزشی وفرهنگی تکاپو؛ درسال 1386 به رهبرى عبدالقیوم شاداب  تاسيس گرديده و در بخش هاى فرهنگى و آموزشى فعاليت ميکند،
شماره تماس: 0799204625
ایمیل آدرس: abdqyoom@Yahoo.com
 
٤- انجمن ادبی فيروزکوه:
اين انجمن در سال ١٣٩٢  به رهبرى فضل االحق فایق ايجاد شده و در عرصه هاى   ادب ،نقدشعر، فرهنگ و کلتور کار مى کند.
شماره تماس:  0797403791
 
٥- بنیاد هنری وفرهنگی سام:
 
اين بنیادهنری در سال 1386  به رهبرى احمدندیم غوری، در غور ايجاد گرديده و محور فعاليت هاى آن روى  بخش هاى هنری فرهنگى، و ادبى مى چرخد.
 
شماره تماس : 0797126146
 
٦- طلوع زنان :
طلوع زنان؛ در سال 1388 به رهبرى سوسن یزدانی تاسيس شده است، که  فعاليت هاى آنرا بخش هاى آموزش حرفوى، فرهنگى و مساعد کردن زمينۀ کار براى زنان تشکيل ميدهد.
 
٧- بیناد توسعه ملی :
 
اين بنیاد درسال 1389 به رهبری داکتر علی رسولی ایجاد شده است که دربخش های ورزشی ،آموزشی آگاهی دهی وفرهنگی فعالیت دارد.
شماره تماس: 0799024604
 
 
٨- موسسه علوم جام:
 
موسسه علوم جام"؛ در سال 1389 به رهبرى نصر الله نصرتیار تاسيس گرديده و در بخش هاى فآموزشی و علمى فعاليت ميکند.
 
شماره تماس: 0797107020
 
٩- اتحادیه بانوان غور:
اين اتحادیه؛ درسال 1391 به ابتکار  زنان فعال درغور تاسيس شده است و امور آن توسط فریده ناصری رهبرى ميشود . اتحاديۀ بانوان غور جهت دفاع از حقوق زنان ،آگاهی دهی به زنان و تنظيم تلاش هاى ادبى و فرهنگى فعاليت مى کند.
شماره تماس:  0797128120
 
١٠- اتحاديه خبرنگاران غور:
 
اتحاديه خبرنگاران غور؛  درسال ١٣٩١ طى انتخابات آزاد بين خبرنگاران به ابتکار خبرنگاران به  رهبرى عبدالقدیر غفوری تاسيس شده است.   اهداف اتحاديه را  همآهنگى بين خبرنگاران، دفاع از حقوق آنها و همکارى خبرى تشکيل ميدهد.
 
شماره تماس: 0799562463
ايميل: q.ghafoori@gmail.com
 
١١- نهاداجتماعی وانکشاف ملی جوانان افغانستان :
 
اين بنیاد در سال اجتماعی وانکشا ف ملی 1391  به رهبرى محمد حسن حکیمی با خانوادۀ نهادهاى مدنى يکجا شده که در بخش هاى  ورزشی ،آموزشی، فرهنگى ، ادبى ودفاع از حقوق جوانان فعاليت دارد.
 
 شماره تماس: 0798220122-
ايميل: Hassan.hakimy@gmail.com
 
١٢- بنیاد اندیشه جوان :
 
بیناد اندیشه جوان ؛ در سال 1387 به رهبری محمد صادق یوسفی تاسيس شده و در بخش هاى فرهنگی ،اجتماعی  وتعليمی کار ميکند.
 
شماره تماس: 0795015358
 
١٣- بنیاد نخبگان آریايى:
بنیاد نبخبگان آریايی ؛ در سال 1390به رهبری صالح محمد شيرزى ايجاد گرديده و محور فعاليت آن روى  بخش هاى فرهنگى و ادبى متمرکز است.
شماره تماس: 0794080450
١٤-بنیادفرهنگی وآموزشی شفقت:
اين بنیاد درسال 1390 به رهبری علاوالدین محمدی تاسيس گرديده که دربخش های فرهنگی وآموزشی فعالیت دارد.
شماره تماس:0797069168
١٥-بنیاد فرهنگی وآموزشی پیمان :
اين بنیاد درسال 1390 به هبری  نثار احمد کوهین ایجاد شده است و دربخش های آموزشی ،اجتماعی وفرهنگی فعالیت ميکند.
شماره تماس:0799382764
١٦-نهادصلح خواهان:
نهادصلح خواهان، درسال 1391 به رهبری عبدالغنی مُدقق ایجادشده است  ودربخش های صلح پروری ،فرهنگی  واجتماعی کار میکند.
شماره تماس:
١٧- بیناد فراگیرانکشاف ملی جوانان افغانستان:
اين بیناد ، درسال 1392 به رهبری محمد وزیر نورانی ایجادشده است که دربخش های رشد ظرفیت جوانان ،فرهنگ واجتماع فعالیت دارد.
شماره تماس :0796272338
١٨-ارگان ملی واجتماعی جوانان غور:
اين ارگان درسال 1387 به رهبری محمد حسن حکیمی ایجادشده است که دربخش های فرهنگی ؛اجتماعی ،آموزشی  وکاریابی برای جوانان کار می نماید.
شماره تماس :0708198613
١٩-نهاد فرهنگی واجتماعی جوانان الله یار:
اين نهاد درسال 1390 تاسيس گرديده و فعاليت هاى آن روى بخش های همآهنگی ورشدظرفیت علمی جوانان مى چرخد.
شماره تماس :0799389847
٢٠- نهاد فرهنگی واجتماعی روزنۀ امید:
اين نهاد درسال 1392 به رهبری عبدالظاهرخالقیارایجاد شده است و دربخش های فرهنگی واجتماعی کار می کند.
شماره تماس 0775188981