در اين ولايت علاه بر يک راديو دولتى ويک گاهنامه، يکتعداد رسانه هاى خصوصى نيز فعاليت دارد.
١-راديو صداى عدالت:
راديو عدالت از راديوهاى فعال ولايت غور شمرده ميشود که درسال ١٣٨٣ خورشيدى توسط موسسۀ انترنيوز ايجاد گرديده و روزانه سه ساعت نشرات دارد که در شهر چغچران مرکز ولايت و در قريه هاى نزديک شنيده ميشود. اکنون ده کارمند دارد و مسووليت مديريت آن به دوش على ظفر طاهرى ميباشد.
شمارۀ تماس : ٠٧٩٦٢٦٩٧٦١
٢-هفته نامۀ پيام بهار:
پيام بهار نيز ار رسانه هاى فعال ولايت غور است که در سال ١٣٨٥ خورشيدى از سوى فرهنگيان ولايت غور تاسيس گرديده است.تيراژ هر شمارۀ پيام بهار از ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ نسخه مى باشد و در تمامى ولايت غور توزيع ميشود. امکانات مالى اين نشريه توسط حق العضويت و مصارف شخصى مسوولين آن تامين ميشود.محمد گل يزدان مسوول مدير اين هفته نامه است و ١٣ کارمند دارد.
شمارۀ تماس  : ٠٧٩٩٠٤٧٥٣٤
٣-هفته نامۀ پيام جهاد:
اين هفتۀ نامه نيز توسط فرهنگيان اين ولايت در سال ١٣٨٥ خورشيدى به مسوول مديريت محمد گل يزدان تاسيس گرديده و تا ٢٥٠٠ نسخه تيراژ دارد. نشريه مذکور ١٣ کارمند دارد و در تمامى ولسوالى هاى غور توزيع ميگردد.
شمارۀ تماس : ٠٧٩٨٤٠٤٨٢٨
٤-هفتۀ نامه منصور:
اين هفته نامه از سال ١٣٨٩ خورشيدى بدينسو از سوى دفتر مطبوعاتى مقام ولايت غور به نشر ميرسد و ٥٠٠ تيراژ دارد. مسووليت هفته نامه به دوش عبدالحى خطيبى و تعداد کارمندان آن پنج تن ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٢٩٣٨٤١
٥-ماهنامۀ اتحاد:
ماهنامۀ اتحاد توسط انجمن فرهنگى بنياد توسعۀ ملى به نشر ميرسد که فعاليت خود را درسال ١٣٨٧ خورشيدى به هزينۀ شخصى آغاز کرده ، ١٢ کارمند دارد و مسووليت آن به دوش پرويز يعقوبى ميباشد.
شمارۀ تماس  : ٠٧٩٧٠٦٨٤٧٣
٦-ماهنامۀ جام:
جام نيز از نشريه هاى فعال اين ولايت است که توسط شوراى غور باستان به نشر ميرسد. اين روزنامۀ در تمامى زون غرب توزيع ميشود، ١٢ کارمند دارد و مسووليت آن به دوش حامد الله دادفر ميباشد.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٦٣٤١١٤٦
 ٧-ماهنامۀ سام:
ماهنامۀ سام درسال ١٣٨٤ خورشيدى به مسوول  مديريت استاداحمد نديم تاسيس شد. ٣٢ تن کارمند دارد، تيراژ اين ماهانۀ  ١٥٠٠ نسخه ميباشد.
شماره تماس :٠٧٩٧١٢٦١٤٦
٨-ماهنامۀ فيروزکوه:
اين نشريه توسط جوانان تحصيل يافته اين ولايت به نشر ميرسيد که فعاليت خود را درسال ١٣٨٣ خورشيدى به مسوول مديريت استادغلام ربانى هدفمند آغاز کرده است.نشريه فيروز کوه با داشتن ٢٠کارمند و تيراژ ماهنامۀ ١٥٠٠ نسخه در ولايات غور، هرات و کابل توزيع ميشود.