محمد الله بتاش فرزند حاجی بوری ، در سال ١٣٤٠ هجرى شمسى در قريۀ دُرمن بتاش ولسوالی امام صاحب ولايت کندز، چشم به جهان گشود. تعليمات ابتدائيه و متوسطه را در مکتب باسوس و ليسه را در ذکور حضرت امام صاحب در سال ١٣٥٨ به پايان رساند.
وی ، تحصيلات خود را تا درجۀ ليسانس در رشتۀ علوم اجتماعی در پوهنتون دولتی کوبان روسيه و ماستری خود را در رشته روابط بين الملل در مسکو  در سال ١٩٨٥ ميلادى به اتمام رسانده  و سپس تا سال ١٩٩٠ در موسسات تحصيلی  کابل تدريس نموده است.
بتاش ، در سال ١٩٩٠ به منظور ادامۀ تحصيل مجدداً به مسکو رفت و در سال ١٩٩٥ سند دوکتورا را از آنجا به دست آورد.
وی از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٦  بحيث مشاور ادارۀ امور و دارالانشاى شورای وزيران ، تا سال ٢٠٠٨بحيث مشاور داخلی پروگرام انکشافى ملل متحد( UNDP)و در عين زمان عضو بورد تعيينات مقامات عالی رتبه رياست دولت ايفاى وظيفه مينمود.
بتاش تا سال ٢٠٠٩به صفت مشاور حقوقی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ، سپس تا سال ٢٠١٠ به عنوان معين و سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، بعد از آن تا سال ٢٠١١ به حيث معين پاليسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی نيز وظيفه اجرا نموده است.
زبان مادرى وى  ازبکى است و به لسان هاى درى، پشتو، روسى و انگليسى نيز بلديت دارد ، ازماه جوزاى سال ١٣٩١ بدينسو بحيث والی فارياب ايفای وظيفه مينمايد. وى در دهۀ ١٣٦٠ يکى ازاعضاى حزب حاکم وقت بود. تا پنج سال قبل به حيث يکى از اعضاى کليدى جنبش نقش داشت، اما ميگويد که فعلاً با کدام حزب بستگى ندارد.
تحقيقات علمی والى فارياب:
1 - شيوۀ تدريس در موسسات عالی تحصيلی، چاپ  1988.
2 - تاريخ افغانستان از زمانه های دور الی تشکیل دولت مرکزی ، چاپ 1989 .
3 - افغانستان از تشکيل دولت مرکزی الی حصول استقلال ، چاپ 1989 .
4 – بيش  از 50 مقالۀ علمی در جرايد و مجلات علمی کشور.