۴۶-آصفه شاداب :
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  1349
آصفه شاداب دختر سید قاسم  در سال 1344 در شهرمیمنه چشم به جهان گشوده است. در حال حاضر در کابل سکونت دارد. وی از انستیتيوت پیداگوژی فاریاب از رشتۀ بیولوژی عمومی به درجۀ لیسانس فارغ گردیده،بحیث استاد درلیسه ستاره، لیسه خدیجه جوزجانی، موسسۀ تحصیلات عالی فاریاب وماستر ترینرتعلیم وتربیه درمعارف فاریاب کار نموده است.وى به صفت عضودارالانشای تدوین قانون اساسی وآگاهی عامۀ فاریاب، نمایندۀ منتخب مردم درلویه جرگۀ اضطراری، ناظم مرکزی درانتخابات ریاست جمهوری درفاریاب، رئیس  شورای ولایتی فاریاب جنبش ملی ، معاون انجمن های فرهنگی واتحادیۀ نویسند گان وشعرای فاریاب و نمایندۀ منتخب مردم در دوره پانزدهم ولسی جرگه نیز بود. خانم شاداب، علاقه زیاد به سرایش شعر و نگارندگی داشته بنابر گفتۀ خودش، مجموعۀ های شعری چاپ نشده نیز دارد.
 شمارۀ تماس: 0799274605
۴۷-بشیر احمد ته ینج :
نمايندۀ مردم فارياب –رای : 7427
بشیر احمد فرزند چهاری خان درسال 1353 در ولسوالی خانچارباغ چشم به جهان گشوده واکنون در کابل سکونت دارد. تعلیمات ابتدايى را در مکتب قاضی بابه مراد ، متوسطه را در درمکتب ایگمبیردی شهید و ثانوی را در لیسه ابومسلم اندخوی به اتمام رسانده و بعداً شامل  پوهنتون بلخ گردیده  و از رشته تاریخ سند فراغت بدست آورده است. وى در عرصه های مختلف چون مسوول حزب جنبش در ولسوالی های چهارگانه ( اندخوی، قرمقُل ، قُرغان و خانچارباغ ) عضو و منشی شواری ولایتی فاریاب ، مؤسس و صاحب امتیاز نشریۀ " یشیل یپراغ " ، مسوول ساحوی سازمان مهاجرت بين المللى IOM درعملیات کمک رسانی درحالت عاجل، کار نموده و به حمایت جنبش به ولسی جرگه راه یافته است.ته ینج ،موسس و صاحب امتیاز یک دستگاه رادیویی اف ام  تحت نام ترکستان در ولسوالی اندخوی نیز میباشد.
شماره تماس :  0799124412
۴۸-- حاجی محمد هاشم :
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  9299
محمد هاشم فرزند حاجی علی محمد در سال 1339 در ناحیه پنجم شهر میمنه مرکز فارياب دیده به جهان گشوده، تعلیمات ابتدايى و متوسطه را در مکتب جمعیت میمنه و لیسه را در حربی ښونځی کابل به پایان رسانده  است. سپس شامل اکادمی تخنیک کابل گردیده  و از آنجا سند فراغت به دست آورده است.وى ازرتبه دوم بریدمنی الی رتبۀ دگروالی در پست ها و قطعات مختلف نظامی ، عضوهیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع افغانستان، عضو هیئت مدیره افکو(اتحادیه بارچالانی های افغانستان) و ريیس شرکت ترانزیتی برادران اتحاد انجام وظیفه نموده، افزون بر آن معاون شورای مردمی فاریاب مقیم کابل نیز میباشد.
شماره تماس: ۰۷۸۶۲۰۵۱۰۵
۴٩-رنگینه کارگر:
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  1573
رنگینه دختر سیدعمر متولد سال 1364 در ولسوالی سیغان ولایت  باميان فعلاً در کابل سکونت دارد.وی از پوهنتون بلخ از رشته اقتصاد در امور مالی و پولی اسناد فراغ به دست آورده ،به عنوان کارمند پروسه انتخابات دور اول ریاست جمهوری، آمر مالی وپولى ومعلم درمکتب خصوصی خانه نور در مزار شریف ایفای وظیفه نموده، برای ارتقای سواد زنان مجمع های زنان را در ولایات تاسیس کرده است.اين عضو شوراى ولايتى پس از ازدواج در ولسوالى اندخوى فارياب ، در کنار زندگى کردن در کابل در اندخوى نيز زندگى ميکند.
شماره تماس : 0796725248
۵۰- فتح الله قیصاری:
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  7221
فتح الله فرزند حاجی عبدالمطلب در سال 1347هجرى شمسى در قریۀ جگدلیک ولسوالی قیصار دیده به جهان گشوده و درمدارس دینی آموزش دیده است. در دوران جهاد بحیث سرگروپ، بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب تاسقوط حکومت طالبان، یکی از قوماندانان مهم جنبش ملی اسلامی،سپس قوماندان فرقۀ 200 تا سال 1383 و نماینده مردم فاریاب در دورۀ پانزدهم ولسی جرگه بود. قیصاری ، فعلاً علاوه بر آنکه عضو ولسی جرگه است، معاون حزب جنبش نیز میباشد.
شمارۀ تماس: 0799251616
۵۱-فوزیه رووفی:
نمايندۀ مردم فارياب –رای : 2480
فوزیه دختر عبدالرووف متولد سال 1351 در ناحیۀ پنجم شهر میمنه و فعلاً مسکونه  کابل است. وی ،تعلیمات ابتدايى و متوسطه را در مکتب نسوان افغانکوت و دوره ثانوی را در لیسه ستاره شهر میمنه به پایان رسانده ،سند لیسانس را از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به دست آورده است.وى به عنوان سرمعلم مکتب سلطان غیاث الدین در مزارشریف ، ترینر آفسر دردفتر ملل متحد براى خدمات پروژوى UNPOS ، آمر ساحوی دفتر دکتوران بدون سرحد  MSF ، ترینردر دفترهمبستگی ملی ملل متحد ، کارمند ساحوی دفتر صندوق وجهى اطفال ملل متحد UNISEF زون شمال ولایت فاریاب ، ترینر در دفتر معاونت سياسى ملل متحد UNIMA در مزارشریف و وکیل در دوره پانزدهم ولسی جرگه کار نموده است.
 شماره تماس : 0799271507
۵۲- انجنیر محمد هاشم اورتاق :
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  7617
محمد هاشم فرزند عمرگل در سال 1334 در قریۀ غذاری ولسوالی خواجه سبزپوش به دنیا آمده، تعلیمات ابتدايى و متوسطه را در مکتب ده نو خواجه سبزپوش به پایان رسانده است. در سال 1352 شامل لیسه عالی تخنیک ثانوی کابل گردیده، درسال 1359 سند لیسانس را در رشته برق از پوهنتون کابل به دست آورده ،شامل شرکت هوانوردی آریانا شده و شش ماه در سیستم برق و تخنیک آن شرکت کار نموده است.اين عضو شوراى ولايتى در اواخر سال 1359شامل تشکیل امنیت ملی گرديد و به عنوان کارمند در بست های مختلف ریاست امنیت ملی فاریاب ، غزنی ، فراه ، کابل کار نمود. تا سال 1370 مجدداً معاون امنیت ملی فاریاب ، بعداز سقوط حکومت داکتر نجیب تا سال 1367 و همچنان از سال 1381 تا 1383 به صفت ريیس امنیت ملی فاریاب ایفای وظیفه کرده است. در دورۀ پانزدهم شورای ملی سناتور منتخب مردم در مشرانو جرگه بوده است.گذشتۀ سیاسی وى به حزب پرچم بر مى گردد؛ اما بعد از به میان آمدن جنبش ملی اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم یکی از افراد کلیدی این حزب به شمار میرفت. در دورۀ پانزدهم بحیث سناتور و در درورۀ شانزدهم به صفت وکیل در ولسی جرگه به حمایت جنبش راه یافت؛ اما موصوف میگوید که دوسال میشود از عضویت جنبش رسماً استعفا داده است.
شماره تماس : 0799373148
 ۵۳-داکتر نقیب الله فایق:
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  7720
 داکترنقیب الله فایق فرزند محمدالله در سال 1358 در قریه آخند باباى ولسوالی المار به دنیا آمده ،تعلیمات ابتدايى ، متوسطه و ثانوی را در لیسه امیر علی شیرنوایی  به اتمام رسانده، شامل فاکولته طب پوهنتون بلخ گردید و در سال 1383 از پوهنتون فارغ شد. وى پنج سال بحیث داکتر درصحت عامۀ فاریاب، یکسال آمر صحت عامه ولسوالی المار کار نموده و در بخش التراسوند تخصص دارد. فایق، علاوه بر وظایف رسمی ، به عنوان مدیرهفته نامۀ (کل چورتگوی )، معاون فرهنگی سازمان جنبش جوانان افغانستان فعالیت کرده و در انتخابات ولسی جرگه کاندید خاص جنرال دوستم در فاریاب بود که به حمایت وی به پارلمان راه یافت. فعلاً رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه میباشد.
نمبر  تماس:٠٧٩٩٨٢٠٢٧٠--- ٠٧٩٩١٠٠٠١٠
۵۴-گل محمد پهلوان:
نمايندۀ مردم فارياب –رای :  7123
گل محمد پهلوان فرزند شمس الدین پهلوان در سال 1348 در قریۀ فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب به دنيا آمده، فعلاً در شهر کابل سکونت دارد. وى درگذشته قوماندان لوای میکانیزه ، قوماندان اردو، پس از کشته شدن برادرش جنرال رسول پهلوان معاون پرقدرت جنرال عبدالرشید دوستم در شمال، قوماندان فرقۀ 511 و قوماندان جبهۀ متحد شمال علیه طالبان در لایت بادغیس بود .اما برخى ها وى را متهم ميکنند که با اتفاق برادرش جنرال عبدالملک والی و ريیس شورای نظامی وقت فاریاب، جنرال عبدالمجید روزی و احمدخان سمنگانی، جبهۀ بادغیس را با طالبان و پاکستانی ها معامله نموده، محمد اسماعیل ( وزیر انرژی و آب فعلی ) و امیر جهادی حوزۀ غرب وقت را به دست آن گروه سپرد و یکجا با طالبان جنرال دوستم را به ترکیه فراری ساخت. پس از یک هفته ازحضور طالبان درشمال ، قیام مردمی علیه آن گروه آغاز یافت. گل محمد پهلوان مجبور شد با قیام مردمی یکجا گردیده ، طالبان را که آورده بودند سرکوب نماید، سپس  جنرال ملک رهبر و خود پهلوان معاون جنبش ، قوماندن قول اردوى نمبر 7  و ريیس شورای نظامی فاریاب تعیین شد. پس از چهار ماه که جنرال دوستم از ترکیه برگشت، گل محمد پهلوان به ترکمنستان فرار کرد؛ اما پس از سقوط طالبان، دوباره به مزارشریف آمد و با میانجيگری متنفذین با دوستم آشتی نمود و با حمایت وی از آدرس جنبش در دورۀ شانزدهم ولسی جرگه راه یافت. وى حالا نیز به حیث رقیب جنرال دوستم  در صف مخالفان سیاسی وی قرار دارد.
 شماره تماس : 0700500933