١٥ تن به شوراى ولايتى فارياب راه يافته اند که ١١ تن آنان، چهره هاى جديد هستند.
اعضاى جديد شوراى ولايتى:
١- محمدعارف:
 محمدعارف فرزند عبدالمومن؛ در سال ١٣٦٢ در گذر عربخانه شهر میمنه مرکز فارياب متولد شده است.
 دوره مکتب را در لیسه امیرعلی شیرنوایی به پایان رسانده، شامل تحصیلات عالی گردید و از آنجا از رشته ادبیات انگلیسی سند فراغت گرفت؛ سپس پیشه تجارت اختیار کرد. اين عضو جديد شوراى ولايتى، نامزد مستقل میباشد.
 شمارۀ تماس : 0799251522
٢- محمد سمیع خیرخواه:
محمد سمیع خیرخواه فرزند محمد ابراهیم؛ در سال ١٣٦٤ در مرکز ولسوالی بلچراع چشم به جهان گشود.
مکتب را تا صنف ١٢ در لیسه امیر علیشیر نوایی و ١٤ را در تربیه معلم شهر میمنه به پایان رسانده است.
اين نامزد مستقل شوراى ولايتى، در حال حاضر محصل سال سوم پوهنتون فاریاب  است.
شمارۀ تماس : 0799173874
٣- صبغت الله سیلاب:
صبغت الله سیلاب مولوی زاده  فرزند مولوی عبدالباقی در سال ١٣٦٥ در منطقه غلبیان ولسوالی گرزیوان چشم به جهان گشود. وی تا صنف دهم در لیسه خراسان و تا ١٤ در مدرسه ابومسلم تعلیمات دیده است. اين نامزد مستقل سپس یکسال در مکتب یمبلاق و چهار سال در لیسه عربخانه شهر میمنه به حیث استاد ایفای وظیفه نموده است.
شماره تماس : 0799810029
٤- محمد نادر سعیدی:
محمد نادر سعیدی فرزند نورالدین  در سال ١٣٥٣ در قریه کوهی ولسوالی قیصار متولد شده است. دوره ابتدائیه مکتب را در ولسوالى قیصار و لیسه را در لیسه شهید بلخی در مزار شریف ولايت بلخ به پایان رسانده است. فعلاً محصل سال سوم حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلی رشاد میباشد. سعيدى ، دوسال به حيث معلم در مکتب کوهی قیصار، مدتی به حيث کارمند اجتماعی موسسه (اویک) و مدیر اداری موسسه تحصیلی رشاد کار کرده است. وى نامزد مستقل از هواداران جنبش ملی اسلامی است.
شمارۀ تماس : 0797045065
٥- محمد طاهر رحمانی:
محمد طاهر رحمانی معاون شورای ولایتی فرزندغلام قادر رحمانی؛ در سال ١٣٦٥ در منطقه گلیم بافت ولسوالی پشتونکوت به دنیا آمده است.  تا صنف نهم در منطقه سرحوض ولسوالى پشتونکوت آموزش دیده و در سال ١٣٨٨ سند صنف ١٤ را از مدرسه ابومسلم شهر میمنه به دست آورده است. رحمانى درسال ١٣٩٢ به حيث کارشناس حوادث طبيعی مقام ولایت کار کرده و در سال١٣٩٢ زمانی عضو شورای ولایتی  گردید که ک عضو شورای ولایتی داکتر ابراهیم تینمس به حيث ولسوال قرغان گماشته شد. وى میگوید که عضو سازمان جنبش جوانان افغانستان به حمایت جنرال عبدالرشید دوستم است.
شماره تماس : 0799052494
٦- آق محمد نوری:
آق محمد نوری منشى شورای ولایتی فرزند نورالدین؛ در سال ١٣٥٩ در قریه کانگر ولسوالی قرغان  فاریاب چشم به جهان گشود. دوره مکتب را در متوسطه قاضی بابه مراد و لیسه را در ابومسلم اندخوی به پایان رسانده و تا صنف ١٤ در دارالمعلمین اندخوی درس خوانده است. نوری از سال ١٣٨١ تا ١٣٨٩ به حيث معلم، سرمعلم و عضو نظارت معارف اندخوی کار نموده بعداً تا سال ١٣٩٢ مدیر مسوول موسسه خیریه برکت  درکابل بود. سپس مدتی هم به عنوان مامور مالی ولسوالی اندخوی کار کرده است. موصوف نامزد مستقل؛ اما از هواداران جنبش ملی اسلامی است.
شمارۀ تماس: 0799088490
٧-عبدالاحد ایلبیک:
فرزند عبدالجلیل در سال ١٣٦٤ در مرکز ولسوالی دولت آباد متولد گردیده است. وی در سال ١٣٧٢ شامل لیسه عبدالرحمن شهید و در سال ١٣٨٤ فارغ گردید. پس از فراغت از لیسه، بنابر مشکلات اقتصادی تقریباً سه سال در یکی از موسسات خصوصی ایفای وظیفه کرد. سپس درسال ١٣٨٨ شامل پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی گردیده از پوهنځى حقوق و علوم سیاسی پوهنتون به درجه عالی (اول نمره) فارغ شد.
شمارۀ تماس : 0799057978 
٨-عبدالوهاب کوهی:
عبدالوهاب کوهی فرزند خدای بیردی؛ در سال ١٣٣٢ در گذر ناحیه اول شهر میمنه چشم به جهان گشود. صنف ١٢ را در لیسه ابوعبید جوزجانی به پایان رسانيده و سند صنف ١٤ را از پليتخنیک کابل به دست آورده است.
کوهى ٣٧  سال در مستوفیت فارياب، بندر حیرتان ولايت بلخ، د افغانستان بانک میمنه و ١٢ سال اخیر به حيث معاون شاروالى میمنه کار کرده و علاوه بر وظایف دولت، وکیل ناحیه اول شهر ميمنه نیز بود. وى نامزد مستقل بوده و خود را به هیچ جریان وابسته نمى داند.
شمارۀ تماس : 0791386034
٩-عبدالمنان قاطع:
عبدالمنان قاطع فرزند محمد امین؛ در سال ١٣٦٩ در منطقه چغاتک ولسوالی المار دیده به جهان گشود. دوره ابتدائیه مکتب را در ولایت تخار، متوسطه را در مزارشریف و لیسه را در شهر میمنه در لیسه امیرعلیشیرنوای به پایان رسانده است. سپس شامل دورۀ آموزشى شش ماهه افسری شده و از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ در کندک پولیس سرحدی فاریاب به حيث افسر وظیفه انجام داد. قاطع، عضو جمعیت اسلامی  بوده و در انتخابات شورای ولایتی از سوی جمعيت، حمایت گردید.
شمارۀ تماس : 0790888644
١٠- انجنیر محمد روزی:
انجنیر محمد روزی فرزند عبدالنعیم؛ در سال ١٣٤٣ در قریه عربشاه بالاى ولسوالی خانچارباغ به دنیا آمده است.  دوره ابتدائیه مکتب را در ابتدائیه خانچارباغ و لیسه را در ابومسلم اندخوی به پایان رسانده شامل پوهنځی ساختمانی پولتخنیک کابل شد و از آنجا سند فراغت به دست آورد. وی پس از ختم دوره تحصیلات به عنوان معلم ، عضو نظارت معارف ، مدیر معارف اندخوی ، مدیر معارف خانچارباغ ، مدیر معارف قرمقُل و سپس مدیر معارف خانچارباغ ایفای وظیفه نموده است. انجنیر روزی در انتخابات شورای ولایتی نامزد جنبش ملی اسلامی افغانستان بود.
شمارۀ تماس :  0799643065
١١- فریبا تورانی:                                            
فریبا تورانی بنت محمد بهرام رویا؛ در منطقه اونچه ارلات ولسوالی پشتونکوت، در یک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. وی دورۀ مکتب را تا صنف  ١٢ در لیسه ستاره شهر میمنه به پایان رسانده و سند ١٤ را از موسسه تحصیلی رشاد از رشته اقتصاد و تجارت به دست آورده است. تورانى سه سال معلم، چهار سال به حیث مسوول بخش اجتماعی برنامه های همبستگی ملی موسسه اکتید، یکسال در موسسه انترساس کار کرده است. تورانی در شورای ولایتی، نامزد جنبش ملی اسلامی است بود.
شمارۀ تماس: 0797715090
اعضاى قبلی که به شوراى جديد راه يافته اند:
١٢- رحمت الله ترکستانی:
رحمت الله ترکستانی فرزند عبدالمجید؛ در سال ١٣٤٦ در منطقه غذاری ولسوالی خواجه سبزپوش متولد شده است.
وى تا صنف دوازدهم در لیسه عالی خراسان در شهر میمنه و  تا صنف ١٤ در رشته تجارت و اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی رشاد تحصيل نموده و فعلاً محصل سال سوم حقوق و علوم سیاسی موسسه رشاد است .ترکستانى که در دور قبل، پنجسال رییس شورای ولایتی بود، طی ٢٥ سال گذشته به عنون سرگروپ، قوماندان کندک، لوا  و رییس ارکان فرقۀ ٢٠٠ مربوط جنبش ملی اسلامی وظيفه داشت. در دوران مجاهدین، عضو حرکت اسلامی و در حال حاضر عضو جنبش اسلامى و شخص با اعتماد و پُرنفوذ جنرال عبدالرشید دوستم در فاریاب میباشد.
وى در انتخابات اخیر، مسوول ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی بود.
شمارۀ تماس : 0799251717
 ١٣- سیدعبدالباقی هاشمی:
سیدعبدالباقی هاشمی رییس شورای ولایتی و فرزندسیدمصايب؛ درسال ١٣٤٥درقریه سرآسیاب ولسوالی قیصار متولد شده است. وى تا صنف دوازدهم در لیسه نادم قیصاری درس خوانده و در حال حاضر محصل سال سوم حقوق و علوم سیاسی موسسه رشاد در فارياب است. هاشمى در دور قبلی، منشی شورای ولایتی بود. وی یکی از اعضای حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان است.
شمارۀ تماس : 0799251818
١٤- رحیمه بیهقی:
رحیمه بیهقی بنت میرزا عبدالرحمن؛ درسال ١٣٥٤ در گذر ده سیدان شهر میمنه متولد گردید.  فعلاً در ناحیه نهم شهر ميمنه سکونت دارد. به درجۀ لیسانس در رشته ادبیات تحصیل کرده، مدتی در مکاتب به حيث معلم وظیفه انجام داده است. بیهقی در دور قبلی نیزعضو شورای ولایتی بود و مسوول نهادی به نام حمایت از بینوایان نیز میباشد.
شمارۀ تماس : 0794161715
١٥- انیسه ته ینچ
انیسه ته ینچ  بنت استا چاری؛ در سال ١٣٥٩ در شهر اندخوی متولد گردیده است. تا صنف ١٤ در رشته بیالوژی تعلیم نموده، مدتی به حيث معلم در مکاتب ولسوالی اندخوی اجرای وظیفه کرده است. ته ینچ که در دور قبلی نیز عضو شورای ولایتی بود، عضو جنبش ملی اسلامی افغانستان میباشد.
شمارۀ تماس : 0797043262