۱۵-  سید محمد خالد هاشمی:
سناتور انتخابی فارياب
 
سناتور سید محمد خالد هاشمی فرزند سیدعبدالوهاب، در سال ۱۳۴۵ خورشيدی در افغان کوت شهرمیمنه ولایت فاریاب متولد گرديده است و ۱۲ پاس و محصل حقوق ميباشد. موصوف پيشه تجارت دارد  و بحيث عضو شورای ولایتی فاریاب، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های  تماس: 0799197771-0798279797
 
 
۱۶- سیدفرخ شاه (جناب فاریابی):
سناتور انتخابی فارياب
 
سناتور سیدفرخ شاه (جناب فاریابی) فرزند سیدفریدالدین (جناب) ، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی قیصارولایت فاریاب متولد گرديده است و محصل پوهنځی حقوق پوهنتون کاروان ميباشد. موصوف چهارسال  بحيث رئیس شورای ولایتی فاریاب ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره تماس:  0794004000
 
 
۹۲- حاجی سراج الدین صفری:
سناتور انتصابى از فاریاب
 
حاجی سراج الدین صفری فرزند حاجی نورالدین؛ در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در ولسوالی المار ولایت فاریاب متولد گرديده است. موصوف، تعليمات خصوصی داشته و برای مدت (7) سال ولسوال المار ولايت فارياب و یک دوره وکیل در ولسی جرگه بوده است.
 
شماره های تماس:  0700482121-0799424346
 
۹۷- بی بی حاجی سارا سرخابی:
سناتور انتصابى از فاریاب
 
بی بی حاجی سارا سرخابی بنت رضوانقل؛ در سال ۱۳۲۴خورشيدی در شهر میمنه ولایت فاریاب متولد گرديده است. وی تاصنف دوازدهم درس خوانده و قبلاً به حيث معلم، سرمعلم، مدیرلیسه ستارۀ ولایت فاریاب، معلم درلیسه نسوان افغان کوت و رئیس امور زنان ولایت فاریاب، انجام وظيفه کرده است.
                                    
شماره تماس تیليفونی :0799170334