1 - شبکه نهاد های جامعۀ مدنی فاریاب
اين شبکه، متشکل از چهل نهاد مدنی است که در ماه جوزای سال 1391 ایجاد گردیده و 23 نفر اعضای رهبری آن است . خانم فرُخ لقا اونچی زاده مسوول روابط ملی و بین المللی وداکتر محمدمعروف ثمر به حيث مسوول راوبط داخلی شبکه تا یکسال برگزیده شده اند.
شماره تماس : 0799455007
ايميل آدرس: farukhleqa@gmail.com
 
2 - بنیاد فرهنگی و اجتماعی ظهير فاریابی
اين بنیاد در سال 1389 توسط استاد محمدکاظم امینی تاسیس گردیده است که  در بخش های فرهنگی ، ادبی و اجتماعی فعالیت مینماید و بیش از 50 عضو دارد.
 شماره  هاى تماس :   0799124492          
 ايميل آدرس: Kazim amini@ gmail.com
 
٣ - بنیاد فرهنگی و اجتماعی ممتازبیگم
اين بنیاد در سال 1391 توسط تهمینه شجاع ایجاد شده و در بخشهای فرهنگی و اجتماعی کار میکند.
شماره تماس : 0794824647
4 - بنیاد فرهنگی و اجتماعی روشنگران جامعه     
اين بنیاد در سال 1385 توسط شاه رضا ء (منشی زاده) تأسیس گرديده درراستای  فرهنگی و روشنگری جامعه فعالیت دارد. 
شماره تماس : 0799293534
5-بنیاد اجتماعی و فرهنگی فاریاب
اين بنیاد در سال 1389 توسط سید حفیظ الله فطرت تاسیس گردیده است و فعاليت آنرا بخشهای اجتماعی و فرهنگی تشکيل ميدهد.
شماره تماس : 0799250550 
ایمیل آدرس: h-fetrat@yahoo.com

 6-انجمن اجتماعی و فرهنگی ایشانچ
 اين انجمن در سال 1388 از سوی گردانندگان نشریۀ ایشانچ تاسیس گردیده است که 30 نفر عضو دارد. انجمن در بخش های فرهنگی و اجتماعی فعالیت دارد و توسط تاج الدین حکيمی رهبری میشود.
شماره تماس : 0799173899
7 - انجمن آزاد فرهنگی و اجتماعی فاریاب
اين انجمن در ماه حوت سال 1382 تاسیس گردیده است و 34 عضو دارد. انجمن در بخش های فرهنگی و ادبی فعالیت میکند ومحمد اسلم گداز، صاحب امتیاز نشریۀ صدای قلم  و فعلاً مستوفی فاریاب ريیس انجمن است.  
شماره تماس : 0799455733
8 - انجمن اجتماعی و فرهنگی میرزا اولوغ بیک
اين انجمن در سال 1389 توسط امان الله قار زاده تاسیس شده و محور آن روى فعالیت های اجتماعی ، فرهنگی و تعلیمی  ميچرخد . انجمن توسط بورد 20 عضوى رهبری ميشود.
شماره تماس : 0788185735
9 – انجمن فرهنگی اجتماعی زنان  فاریاب
اين انجمن در سال 1386 توسط انجیلا سُرخابی ایجاد گردیده است و در بخش های آموزش حرفه برای زنان فعالیت دارد.  
شمارۀ تماس : 0798726480
 ايميل آدرس: edrissradmanish@yahoo.com         
10- انجمن نابینایان
 انجمن نابینایان در سال 1390 توسط  دختر نابینا بنام خال بی بی ایجاد گردیده است که  در قسمت آموزش و توانمند سازی نابینایان ، معلولین و معیوبین فعالیت دارد. اين انجمن تا حال يکصد نابينا را در بخش رهنمايى راه رفتن و کارهاى حرفوى  آموزش داده است.
شمارۀ تماس :  0796410105
11 - انجمن آیدین فاریاب
اين انجمن در سال 1383ایجاد گردیده است و مسووليت آنرا انجنیر انتظار به عهده دارد و در بخش های تعلیم و تربیه و فرهنگ فعالیت ميکند.
شماره تماس : 0700804000
12- انجمن آزاد ژورنالیستان فاریاب
اين انجمن  در سال 1383 ایجاد و طی انتخابات، محمدجان فروغ بحیث ريیس آن برگزیده شد . انجمن بخاطر انسجام ژورنالیستان وحمایت از حقوق آنها فعالیت مینماید.
شمارۀ تماس : 0799250682
13- انجمن ادبی سلسلۀ موی دوست
اين انجمن ادبی درسال 1385 توسط تعدادی از شاعران و نویسندگان جوان تاسیس گردیده است. رهبری آن را داکترعبدالصبور نریمان به عهده دارد. این انجمن فعالیت های ادبی و فرهنگی مینماید.
شماره تماس : 0799174047
14 - انجمن توسعۀ فرهنگی و اجتماعی مردم فاریاب
اين انجمن در سال 1389 توسط سید ذین الدین عابدی تاسیس گردیده است که در بخش های فرهنگی و اجتماعی فعالیت مینماید.
شماره تماس : 0708198599
ايميل آدرس : sz_abedi@yahoo.com
15 - انجمن فرهنگی واجتماعی جوانان میهن فاریاب
این انجمن در سال 1387 توسط داکتر نثار احمد تاسیس گردیده است که بیش از١٠ عضو دارد و در بخش های فرهنگی واجتماعی فعالیت مینماید.
شماره تماس : 0799111545
ايميل آدرس : nesaruddin.zafar@gmail.com
16- خانۀ فرهنگی گوهرشاد بیگم
خانۀ فرهنگی گوهرشاد بیگم در نیمۀ سال 1388 توسط انجنیر احمدجاوید کیوان تاسیس گردیده  و فعلاً ذکیه معصومی مسوولیت آنرا به عهده دارد. اين خانۀ فرهنگى برای دختران جوان و نوجوان فعالیت های فرهنگی ، ادبی و تعلیمی  مینماید.
شمارۀ تماس : 0796610980
ایمیل آدرس: afghanjavid@gmail.com
17 - جوانان اندیشور
انجمن جوانان اندیشور درسال 1386 توسط تعدادی از جوانان و محصلین تمامى ٩ ولایت شمال و شمالشرق ایجاد گردیده است که رهبری آن را داکتر کنشکا تُرکستانی به عهده دارد و دربخش  ظرفیت سازی جوانان فعالیت ميکند.
شماره تماس :  0799159151
 18- شورای محاسن سفیدان                    
شورای محاسن سفیدان فاریاب در سال 1371 ایجاد گردیده و 30 نفر اعضای رهبری دارد . استاد عبدالقدوس " قلیچ" به عنوان رييس این شورا برگزیده شده است. این نهاد در راستاى حل مشکلات اجتماعی فعالیت دارد.
شماره تماس : 0799251571
 19 - اتحادیۀ ملی ژورنالیستان
اتحادیه ملی ژورنالیستان فاریاب در سال 1387 طی انتخابات به رهبری محمد افضل امید که  فعلاً ريیس رادیوتلویزیون ملی فاریاب است، ايجاد گرديد. این اتحادیه به هدف همآهنگی بین خبرنگاران و دفاع از آنها فعاليت ميکند.
شماره تماس : 0799250662
20-انجمن حمایت از بینوایان  :
انجمن حمایت از بینوایان در سال 1386 توسط رحیمه بیهقی عضو فعلی شورای ولایتی ایجاد گردیده است که درقسمت توانمند سازی نابينايان فعالیت دارد .
شمارۀ تماس: 0794161715
21-انجمن محصلین قیصار:
این انجمن در سال 1386 توسط سید محی الدین ایجاد گردیده است که، فعالیت های فرهنگی ، آموزشی و اجتماعی مینماید و ده تن اعضای رهبری دارد.
شماره تماس :    0786471943
قابل ذکر است که دهها انجمن و بنیاد دیگر نیز در فاریاب اعلام موجودیت کردند؛ اما بنابر دلایل نا مشخص نخواستند ویا نتوانستند فعالیت کنند.