1 - تلویزیون ملی
تلویزیون ملی فاریاب درسال 1367 روی فریکونکسی 210.25 چینل 10 به نشرات آغاز کرد. این تلویزیون در ابتداء مرکزشهر میمنه و حومۀ آنرا تحت پوشش قرار میداد،اما پس از سقوط حکومت داکتر نجیب الله در اوايل دهۀ ١٣٧٠ فرستندۀ آن توسط جنرال رسول پهلوان معاون جنبش ملى، بر تپۀ مرتفع در شرق شهر میمنه انتقال گردیده،علاوه بر مرکز شهر، در ولسوالی های خواجه سبزپوش ، پشتونکوت ، شیرین تگاب ، دولت آباد و المار نیز نشرات داشت.اين تلویزیون دوسال قبل با مصرف بیش از دوصد هزار دالر توسط نیروهای خاص امریکا مستقر در شهر میمنه، مجدداً تجهیز گردید و درحال حاضر با دستگاه یک کیلووات، ساحۀ یکصد کیلومتر را تا ولسوالی اندخوی تحت پوشش نشراتی قرار ميدهد. تلویزیون ملی فاریاب روزانه دوساعت( از ساعت 7  الی 8 شام و از ساعت 9 الی 10 شب ) نشرات محلی دارد. رييس آن محمد افضل اميد است.
شماره تماس : 0799250662
ايميل آدرس : RTA.faryab@gmail.com  
 
2 - رادیو ملی
رادیو ملی؛ یگانه رسانۀ صوتی دولتی در فاریاب است که در ماه اسد سال 1365 روی موج متوسط در شهر میمنه به نشرات آغاز نمود. این رادیو روزانه چهار ساعت ( از ساعت 6 تا 8  صبح و از 4 تا 6 شام ) نشرات دارد.نشرات آن، علاوه بر مرکز شهر میمنه و حومۀ آن، ساحۀ 60 کیلومتر را زیر پوشش دارد . رادیو ملی فاریاب دوسال قبل توسط نظامیان خاص امریکایی مستقر در ميمنه تجهيز شد و فعلاً در دو موج ( فریکونسی( 104.3و87.5 FM ) نشرات مینماید. رييس آن محمد افضل اميد است.
شماره تماس : 0799250662
ايميل آدرس:  RTA.faryab@gmail.com
3 - رادیو تمنا
از رسانه های خصوصی در فاریاب است که توسط عبدالغفار ریعان شمالی در سال 1388 در شهر میمنه به نشرات آغاز نمود. این رادیو در شبانه روز، 12 ساعت نشرات دارد که حدود شش ساعت آنرا ، برنامه های رادیو سلام وطندار، رادیو بیان شمال و بی بی سی تشکیل میدهد و تا ساحۀ 30 کیلومتر پوشش نشراتی دارد. در آغاز فعالیت، روزانه 17 ساعت نشرات و بیش از 20 کارمند رضا کار داشت ؛ اما در اکنون پنج نفر در آن به شکل افتخاری کار مینمایند، از اینرو در هر هفته و در هر ماه کارمندانش تجدید میشود.عبدالستار خواجه زاده مدیر مسئول رادیو تمنا است.
شمارۀ تماس:0790181837
ايميل آدرس : tamanna_radio@ yhoo.com
4 - رادیو صحت
در سال 1390 به کمک 80 هزار دالری کشور شاهی ناروی توسط موسسۀ اکتید در چوکات ریاست صحت عامه فاریاب به نشرات آغاز نمود. این رادیو روی فریکونسی88.1 اف ام، روزانه هشت ساعت نشرات دارد تا ساحه 30 کیلومتر اطراف خود را زیر پوشش نشراتی قرار داده است. اگر چه هدف از ایجاد این رادیو صرفاً پخش موضوعات صحی گفته شده؛ اما تاکنون ازین رادیو فعالیت های موسسۀ مذکور و برنامه های موسیقی نيز پخش مى شود. عبدالناصر مواج مدیر مسوول رادیو صحت است و در آن شش نفر مشغول کار اند.
شمارۀ تماس: 0799686269
ايميل آدرس :abdul.naser24@yahoo.com   
 
5 - رادیو میمنه
از رسانه های فعال در فاریاب است که توسط مجتمع نهاد های مدنی و به کمک مالی مردم در سال 1391 به زبان اوزبکی به نشرات آغاز نمود. این رادیو 16 ساعت نشرات دارد  وحدود 30 کیلومتر نواحی و ساحات فاریاب را زیر پوشش نشراتی قرار داده است. رادیو میمنه از نشر اعلان تجارتی و اعانۀ تمویل میگردد . شفیع بیگ اوغلی مدیر مسوول رادیو میمنه است،13 نفر در آن مشغول کار اند، اما صرف پنج تن شان معاش دارند.
شمارۀ تماس: 0794156848
 
  6 - رادیو تُرکستان
یگانه رسانه فعال در ولسوالی اندخوی است که در سال 1390 توسط بشیراحمد ته ینج نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه به فعالیت آغاز نمود. این رادیو روی فریکونسی 88.9 اف ام، روزانه 18 ساعت عمدتاً به دو زبان ( اوزبکی و ترکمنی )نشرات مینماید. در رادیو ترکستان 16 تن مشغول کار اند که شش نفر آنان در بدل معاش و متباقی به شکل افتخاری کار میکنند. پنج تن از کارمندان این رادیو از قشر اناث است که در مقایسه با رادیو های دیگر در فاریاب از لحاظ جندر ( تساوى حقوق مرد و زن) متفاوت است. زلمی عزیزی مسوول نشرات اين رادیو است.
شمارۀ تماس: 0780376187
ايميل آدرس : turkistanfm1@gmail.com
 
7 - رادیو شیرین تگاب:
در سال 1390 توسط گل محمدپهلوان نماینده مردم در ولسی جرگه ،روی فریکونسی 89.3 اف ام نشرات امتحانی اش را آغاز نمود. این رادیو روزانه 18 ساعت نشرات دارد و علاوه بر ولسوالی شیرین تگاب، ولسوالی دولت آباد را نیز تحت پوشش قرار داده است.رادیو شیرین تگاب هنوز نشرات آزمایشی دارد،  محمد ابراهیم مسول رادیو است،شش تن در آن مشغول کار بوده و بیشتر اوقات آهنگ پخش مینماید.
شمارۀ تماس: 0780809070
8 - رادیو گُربت 
در سال 1389 از سوی موسسۀ کوار به حمایت مالی کشور شاهی ناروی در شهر میمنه توسط قطب الدین کوهی به نشرات آغاز کرد. این رادیو روزانه 18 ساعت نشرات داشت که چهار ساعت از استدیوی کابل و 14 ساعت از استدیوی میمنه تهیه و نشر میگردید. رادیو  گربت 12 کارمند ذکور و اناث داشت که پنج تن شان در مقابل معاش و بقیه افتخاری کار میکردند.پس از آنکه دو انجنیر موسسه کوار توسط طالبان اختطاف ودر عید قربان سال 1390 به قتل رسید، نشرات رادیو گربت درسال 1391 قطع و از فعالیت باز ماند.
شماره تماس : 0799455006
ايميل آدرس : sadayemellat1@gmail.com
9 - رادیو ممتاز
اين راديو جدیداً از بودجه شخصی جوانی بنام امین الله ایجاد گردیده است، اما تاکنون به نشرات نپرداخته است.
شماره تماس : 0790957060
10 - رادیو قویاش
نخستین رادیوی مستقل مخصوص زنان است که در سال 1384 به کمک کانادا توسط موسسۀ (امتکس) در شهر میمنه ایجاد و روی فریکونسی  89.0  اف ام نشرات خود را آغاز نمود.  تقریباً چهار سال امور نشراتی رادیو توسط زنان به پیش برده میشد . در هر شش ماه رهبری آن به شکل دوره يى تغیير می يافت ؛ اما زمانیکه مسوولیت رادیو به خانمی بنام رونا شیرزی تعلق گرفت، وی امتیاز آنرا بنام خود ساخت که اینکار او، عکس العمل های جامعه زنان و جامعه مدنی را به همراه داشت؛ اما از اینکه ادعا میشد که خانم شیرزی از پشتيبانی برخی مقامات در مرکز برخوردار است، اعتراضات جامعه زنان بی نتیجه ماند و مدتی نشرات رادیو متوقف گردید. اما نزدیک به دوسال است که رادیو قویاش دوباره به فعالیت آغاز کرده روزانه 12 ساعت برنامه های تفریحی و آهنگ پخش مینماید. اين راديو توسط  پنج تن از جوانان متعلم مکتب ، گرداننده گی میشود که همه افتخاری کار میکنند.مزید بر رادیو های محلی ، رادیو آریانا روی فریکونسی 93.5 اف ام و رادیو بی بی سی در موج 92.1 اف ام در شهر میمنه نشرات 24 ساعته دارند.
شماره تماس: 0799250612
ايميل آدرس : Monir.rahimi789@yahoo.com
 
11- ماهنامۀ صدای قلم
ماهنامه مستقل صدای قلم از نشریه های فعال در فاریاب است که توسط محمد اسلم گداز در سال 1383 به نشرات آغاز کرد. این نشریه که مربوط انجمن فرهنگی و اجتماعی فاریاب میباشد به تیراژ 1000 نسخه چاپ گردیده به ولایات بلخ و جوزجان نیز توزیع میشود .وجوه مالی آن از بودجه شخصی صاحب امتیاز آن تمویل میشود و در آن پنج نفر مشغول کار اند.
شماره تماس : 0799455733
12 - دو هفته نامۀ صدای ملت
دو هفته نامۀ آزاد و مستقل صدای ملت از نشریه های فعال در فاریاب است، که توسط قطب الدین کوهی در سال 1384 به نشرات آغاز نموده است. این نشریه به تیراژ 1500 نسخه چاپ میشود . علاوه بر فاریاب، در جوزجان و بلخ نیز توزیع میگردد. از وجه اشتراک و بودجه شخصی صاحب امتیاز آن تمویل میشود  و پنج تن در آن مشغول کار اند.
شماره تماس : 0799455006
ايميل آدرس :sadayemellat1@gmail.com
13 - گاهنامه میمنه
گاهنامۀ آزاد و مستقل میمنه از نشریه های فعال در فاریاب بوده و توسط استاد محمدکاظم امینی در سال 1385 به نشرات آغاز کرد. ماهنامۀ میمنه، به تیراژ 1000 نسخه از امکانات شخصی صاحب امتیاز آن چاپ میشود و در آن چهار تن مشغول کار اند.
شماره تماس :   0799124492
ايميل آدرس: Kazim amini@ gmail.com  
 
14 - ماهنامۀ ایشانچ
از رسانه های فعال در فاریاب محسوب ميشود که توسط تعدادی از جوانان در سال 1386 به نشرات آغاز نمود. این ماهنامه به تیراژ 1500 نسخه چاپ و در سطح فاریاب توزیع میگردد که  از حق الشمولیت و وجه اشتراک تمویل میشود و در آن هفت  نفر مشغول کار اند.
شماره تماس :  0799173899
ايميل آدرس: karimifiroz@yahoo.com
 
15 - هفته نامه فاریاب
ارگان نشراتی ریاست اطلاعات و فرهنگ است که در سال 1322 به شکل روزنامه تحت نام ستوری ، به نشرات آغاز نمود. این هفته نامه در حال حاضر به تیراژ 800 نسخه چاپ و توزیع میشود که از حق الشمول و اعلانات ارگانهای مختلف دولتی تمویل میشود.
شماره تماس : 0799274656
16 - ماهنامه رستگاران
از رسانه های چاپی فعال در فاریاب است که توسط شاه رضا منشی زاده در سال1385  آغاز به نشرات کرد. این ماهنامه به تیراژ 1000 نسخه چاپ و توزیع میشود . وجوه مالی آن از سوی صاحب نشریه تمویل میگردد و در آن پنج نفر کار میکنند.
شماره تماس : 0799293534
 
17 - ماهنامۀ راه آزاده گان
از رسانه های نیمه فعال است که در سال 1387 توسط غلام جیلانی کوهستانی به نشرات آغاز نمود. این نشریه در آغاز به تیراژ 500 شماره مسلسل چاپ و توزیع میشد ؛ اما حالا بنابر نبود امکانات مالی به شکل گاهنامه چاپ میشود و سه نفر مشغول کار اند.
شماره تماس : 0702882387
18 - ماهنامه کورش
ماهنامه مستقل کورش یکی از نشریه های فعال در فاریاب بود که در سال 1385 توسط انجنیر محمد رسول اورتاق به نشرات آغاز کرد. درین نشریه 12 تن از جوانان محصل مشغول کار بودند به تیراژ 1000 نسخه چاپ میشد ؛ اما از دوسال بدینسو از فعالیت باز مانده است.
 شماره تماس : 0799271251
ايميل آدرس:korash1386@yahoo.com
 
19 - ماهنامۀ قرش
نشریۀ قرش، در سال 1390 توسط عبدالحی به  نشرات آغاز نمود ؛ اما پس از یکسال فعالیت بنابر مشکلاتی که در قسمت نشر مقالات به وجود آمده بود فعالیت آن از جانب ریاست اطلاعات و فرهنگ و څارنوالی متوقف  شد. درین ماهنامه هفت نفر مشغول کار بودند.
شماره تماس : 0799622818
ايميل آدرس: qarashoyligi@yahoo.com
 
20-  ماهنامۀ حقیقت
یکی از نشریه های فعال در فاریاب است که در سال 1385 توسط عبدالمحمد شایق وصال فاریابی به نشرات آغاز کرد. این ماهنامه 1000 نسخه چاپ میشود. در آن فاطمه شایق وصال که  خانم  وصال میباشد به صفت معاون ، دو دختر و دو پسر موصوف به عنوان نویسنده و گزارشگر مشغول اند ؛ اما بیش از یکسال است که صاحب امتياز آڼ در یکی از ارگانهای شهدا و معلولین در کابل کسب وظیفه نموده، از اینرو در فاریاب فعالیت ندارد.
شماره تماس : 0799109418
21 - کل چرتگوی
گاهنامۀ کل چرتگوی یکی از رسانه های طنزی و فعال در فاریاب بود که در سال 1386 توسط داکتر نقیب الله فایق به نشرات آغاز نمود. هر چند این نشریۀ ظاهراً مستقل بود ؛ اما از سوی جوانان جنبش ملی اسلامی به رهبرى جنرال دوستم گردانندگی میشد که در آن موضوعات و طنز های تند وتیز به آدرس مقامات دولتی و مسوولین به نشر میرسید.ماهنامۀ کل چرتگوی به تیراژ 1000 نسخه از پول فروش و حق الشمول تمویل و توزیع میشد؛ اما پس از آنکه داکتر فایق مدیر مسوول آن به ولسی جرگه راه یافت این نشریه از فعالیت باز ماند. در آن 9 نفر مشغول کار بودند.
شماره تماس : 0799820270
22- ماهنامه افتخار ملی
یکی از رسانه های فعال در فاریاب است که در سال 1386 توسط داکتر سیداحمد سادات ريس اسبق امنیت ملی فاریاب آغاز به نشرات نمود. در این نشریه بیشتر اهداف جمعیت اسلامى منعکس میگردد و به تیراژ 1000 هزار نسخه چاپ میشود. پس از آنکه داکتر سادات در حمله انتحاری ماه میزان سال 1390 در شهر میمنه جان باخت ، در نشرات ماهنامه،سکتگی به وجود آمده است.
شماره تماس :
23 - ماهنامۀ یشیل یپراغ
اين ماهنامه در سال 1387 در ولسوالی اندخوی توسط بشیر احمد ته ینج عضو فعلی ولسی جرگه به نشرات آغاز نمود . این ماهنامه از آدرس شورای ولسوالی جنبش ملى به تیراژ 1000 نسخه عمداً به زبان ازبکی چاپ میشود.
شماره تماس : 0799124412
24 - گاهنامه ندای ملت
گاهنامه ندای ملت ،ارگان نشراتی شورای ولایتی فاریاب است که در سال 1389 به نشرات آغاز کرد.این گاهنامه به 1000تیراژ چاپ میشود و فعالیت های شورای ولایتی را انعکاس میدهد.
25 - ماهنامه آرمان مجاهد
آرمان مجاهد،ارگان نشراتی شورای ولایتی جمعیت اسلامى است که در سال 1389 به نشرات آغاز کرده و به تیراژ 1000 نسخه چاپ میشود.
شماره تماس : 0799198350
ايميل آدرس : Armanemojahid@yahoo.cam
 
شايان ذکر است که ماهنامه های چون، کوزگو ، اولکه ، آوای ما ،مربوط به جنبش و یا هوادران آن حزب ، ماهنامه های ، میلاد نور ، پیام سعادت مربوط به هواداران جمعیت بودند که در فاریاب نشرات داشتند ؛ اما پس از مدتی از فعالیت بازماندند.