١- رادیو تلویزیون ملی بدخشان:
 
اين رسانه،اکثریت برنامه های رادیوتلویزیون ملی افغانستان را پخش نموده و صرف خبرهای محلی وبعضی گزارشات روزمره به شمول راپورتاژها را دراوقات مختلف به دست نشر مى سپارد.
مسوولیت این رسانه صوتی وتصویری دولتی را احمد جواد فروغ برعهده دارد و بیش از۳۰ کارمند دارد.
شماره تماس: 0799152300
ایمیل: jawad2014@yahoo.com
 
٢-  رادیو آمو 87.6 FM :
اين راديو درسال ۱۳۸۳ به همکاری موسسه انترنیوزدرشهرفیض آباد مرکزبدخشان به نشرات  آغازنموده و۱۲ ساعت نشرات دارد .
رادیوآمو تحت نظرعبدالبصیر حقجو و۱۴ همکار رسمی وافتخاری نشرات ميکند. اين رسانۀ سمعى با استفاده ازترانسمیتر۲۶۰۰ وات، علاوه برشهرفيض آباد، ولسوالی های جُرم ، بهارک، خاش و ارگو را نیزتحت پوشش خویش قرار ميدهد.
شماره تماس: 0799272646
ایمیل : haqjo.radioamoo@gmail.com
 
٣-رادیو کوکچه 87.9 FM :
راديو کوکچه درسال ۱۳۸۳ به همکاری موسسه انترنیوزدرشهرفیض آباد به نشرات آغازنموده و ۱۲ ساعت نشرات دارد .
این رادیو تحت نظرمولوی عبدالملک خراسانی و۱۲ همکار رسمی وافتخاری ذکور واناث فعاليت داشته و ولسوالی های جُرم ، یمگان  وخاش نیز تحت پوشش نشرات آن قرار دارد.
شماره هاى تماس: 0792688080 - 0794833900
ایمیل: radio.kokcha.jurm@gmail.com
 
٤-  رادیو بهارستان 89.7 FM :
درسال ۱۳۸۷ به همکاری موسسه انترنیوزدرشهرفیض آباد به نشرات آغازنموده و۱۲ ساعت نشرات دارد .این رادیوتحت نظر رضوان الله نظامی و۱۶ همکار رسمی وافتخاری نشرات ميکند.
انجمن ادبی وفرهنگی بهارک،صاحب امتیاز راديو بهارستان است. اين راديو علاوه بر شهرفيض آباد، ولسوالی های بهارک، شهدا، وردوج، شيوه، ارغنچخوه وخاش را نیزتحت پوشش قرارميدهد.
 
 شماره هاى تماس: 0794907747 -0770674509
ایمیل: b.radio786@gmail.com
 
٥-  رادیو صدای کشم:
 درسال ۱۳۸۷ به همکاری موسسه انترنیوزدرولسوالی کشم بدخشان به نشرات آغازنموده و ۱۲ ساعت نشرات دارد .
این رادیوتحت نظر نورآقانوری  و۱۹ همکار رسمی وافتخاری فعاليت نموده و ولسوالى هاى کشم، تگاب ، كلفگان و رستاق را تحت پوشش نشراتى خود دارد.  
 
شماره هاى تماس 0779265420 - 0705917698
ایمیل: nooragha.n@gmail.com
 
٦- رادیو بازگل:
اين راديو درسال ۱۳۹۲ درشهرفیض آباد جدیداً تاسیس وبه نشرات آزمایشی آغازنموده وتابحال ساحات تحت پوشش وساعات نشرات آن تعیين نشده است.
رادیو به کمک مالی بهروز، استادپوهنتون بدخشان تاسیس شده وازسوی عبدالبصیر حقجو ریيس شورای ژورنالستان اين ولایت رهبری واداره میشود.
درحال حاضرروند جذب کارمندان این رادیو جریان دارد.
 
شماره تماس 0799272646
ایمیل: haqjo.radioamoo@gmail.com
 
٧-جریده بدخشان:
 ازسال ۱۳۸۲ بدینسو به کمک مالی ریاست اطلاعات وفرهنگ درچوکات همين اداره به چاپ میرسد وفعالیت های این جریده وابسته به کارکرد وفعالیت ارگانهای دولتی  است. عبدالواصیل لطیفی مسوول جریده است و چهار کارمند دارد.
جريده،علاوه بربدخشان به ولایات همجوار(تخار و کندز)نیزتوزیع میگردد، مسوولیت این جریده
شماره تماس 0776290748
ایمیل:bdk.magazin@gmail.com
 
٨- جریده سیمای شهروند:
 یکی ازجراید فعال درشهرفیض آبادبوده که درسال ۱۳۸۷به فعالیت آغاز و به کمک مالی پوهنتون بدخشان طبع ونشرمیشود.
موضوعات قابل نشروپخش آنرا عمدتاً مسایل علمی ، فرهنگی وآموزشی تشکيل ميدهد. جريده ازسوی فیضان الحق فیضان رهبری میشود ونجیب الله دهزاد صاحب امتياز آن است .
 شماره تماس 0776677777
ایمیل: faizan1361@gmail.com
 
٩-  جریده سیمای بدخشان :
اين جريده نیزاز جملۀ رسانه هاى فعال درشهرفیض آباد بوده که درسال ۱۳۸۸ توسط عماد الدین هلالی تاسیس گرديده است.عمدتاً موضوعات تفریحی ، ادبی ، فرهنگی ، اقتصادی و... درآن بازتاب می یابد. جریده ماه یکبار به چاپ ميرسد.
 شماره تماس 0700754208
ایمیل: simaiabadakshan@yahoo.com
 
١٠-ماهنامه حکومتداری خوب:
 این ماهنامه درسال ۱۳۸۶ از سوى آلمان تمویل گرديده وتابحال بصورت متواترفعالیت های والی بدخشان وسایرادارات دولتی راباچاپ عالی ورنگه نشر ميکند.   ماهنامه علاوه برمرکزبه برخی ازولسوالی ها وحتی ولایات همجوار نیزارسال میشود. درین ماهنامه پنج تن مصروف کاراند و مسوولیت آنرا انجنیر حسامه بصیر برعهده دارد.
 شماره تماس 0790131113
ایمیل : inf.tsb_bda@yahoo.com
 
١١- ماهنامه شاروالی فیض آباد:
 این ماهنامه درسال ۱۳۸۶ به نشرات آغازنموده وعمدتاً فعالیت هایش مبنی برتلاش وفعالیت کارمندان آن اداره میباشد . ماهنامه شاروالى سه کارمند دارد وازبودیجه شاروالی تامین میشود، عبدالبصیر وثیق مسوول  ماهنامه است.
شماره تماس: 0799816998
ایمیل: basir.wasiq@yahoo.com
 
١٢- جریده روشنگری :
 این جریده  که درسال ۱۳۹۰ به نشرات آغازنموده، درماه یکباردرشهرفیض آباد به زيب چاپ آراسته ميشود.جریده ازسوی گروهی ازفعالان جامعه مدنی و بودیجه شخصی به چاپ میرسد و مسوول آن سیداکرام صدیق لعل زاده است.
شماره تماس: 0799139754
ایمیل : shaheen.pamir@yahoo.com
 
١٣: جریده صعود:
 این جریده درسال ۱۳۹۰ به صاحب امتیازی صلاح الدین حامدی تاسیس وهدف آن، بازتاب دادن موضوعات واتفاقات روزمره خوادنه ميشود وموضوعات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی وغیره را به چاپ میرساند  جریده صعود ازسوی  فخرالدین قاری زاده اداره میشود و به کمک مالی شخصی طبع وبه شهروندان ونهادهای دولتی توزیع ميگردد.
شماره تماس: 0792712007
ایمیل: qarizadahamid@gmail.com
 
١٤- جریده صدای بدخشان:
 اين جريده درسال ۱۳۷۹ توسط  صبغت الله خاکساری ریيس اجرايیه قبلی مقام ولایت بدخشان تاسیس شده وتاکنون فعالیت دارد. این جریده به هدف بازتاب موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ادبی وغیره ایجادشده و سه کارمند دارد.
شماره تماس: 0799305459
ایمیل: khaksary1366@yahoo.com
١٥-  جریده انقلاب فرهنگی:
اين جريده درسال ۱۳۹۰ توسط سیدمصطفی عاقلی تاسیس شده وهدف ازتاسیس آن مبارزه باکاربُرد واژه های بیگانه ، تحمیل فرهنگ اصیل افغانی وتشویق مردم برای تقویت رسوم، فرهنگ وعنعنات افغانی است.
شماره تماس: 0799220327
ایمیل : Mustafa_aqeli@hotmail.com
 
١٦-    جریده سرزمین من:
 یکی دیگرازجرایدفعال دربدخشان بوده که توسط عبدالمتین حکیمی اداره میشود. این جریده درسال ۱۳۹۰ ازسوی کفایت الله سلیمی تاسیس گردیده ودرعرصه های مختلف بخصوص موضوعات تاريخى ، ميهنى و حماسى فعالیت دارد.
شماره تماس: 0702612797
ایمیل: sarzaminman@gmail.com
 
١٧: ماهنامه شورای ژورناليستان:
 این ماهنامه درسال ۱۳۹۰ ازسوی انجمن ژورناليستان بدخشان تاسیس شده وهدف ازتاسیس آن بازتاب موضوعات واتفاقات روزمره است و موضوعات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را به چاپ ميرساند. این جریده به کمک مالی شوراى ژورناليستان طبع وبه شهروندان ونهادهای دولتی توزیع میشود. گروهى از خبرنگاران مسووليت اين جريده را بدوش دارد.
شماره تماس 0799272646
ایمیل: haqjo.radioamoo@gmail.com
 
١٨- ماهنامه انطباق شرق:
 این ماهنامه درسال ۱۳۹۲ ازسوی برخی ازجوانان تحصیلکرده تاسیس شده وازسوی نظام الدین مدقق به پیش برده میشود .هدف ازتاسیس آن بازتاب موضوعات واتفاقات روزمره بوده و مطالب سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی را به چاپ میرساند. این جریده باداشتن پنج کارمند، ازبودیجه شخصی طبع و به شهروندان ونهادهای دولتی توزیع ميگردد.
شماره تماس 0799272646
ایمیل: haqjo.radioamoo@gmail.com
 
همۀ اين رسانه ها که از آن نام برده شد، فعال بوده، اما شمارى از رسانه هاى ديگرى نيز وجود داشتند که به مرور زمان و به علل گوناگون به شمول مشکلات مالى از فعاليت باز مانده اند که قرار ذيل اند:
 
رسانه های غیر فعال:
١-صحت روانى:
این جریده درسال ۱۳۹۱ توسط داکترعبدالقدیربرهان تاسیس گردیده وبنابردلایل نامعلومی درشهرفیض آباد متوقف شد اما یک شاخه آن درشهرمزارشریف ولايت بلخ عملاً فعالیت دارد وعمدتاً موضوعات قابل نشرآن روحیه بخشیدن به معتادان موادمخدر وسلامتی آنان است.
شماره تماس : ۰۷۹۹۸۲۷۶۶۶
ایمیل :kiskin@hotmail.com
 
٢- جریده ابتهاج درسال ۱۳۸۷ توسط سیدخالد مصطفوی تاسیس وبه مدیرمسوولی خوشقدم عثمانی آغازبه نشرات نمود ولی بنابرمشکلات اقتصادی بعداز یکسال از چاب باز ماند.
شماره تماس: 0799270073
ایمیل: usmoni786@gmail.com
 
٣-  جریده سروش پامیر: درسال ۱۳۸۹ توسط عبیدالله پژمان تاسیس وبه مدیرمسوولی طلب الدین غیاثی آغازبه نشرات نمود، ولی بنابرمشکلات اقتصادی این جریده بعداز یکسال  به سرنوشت جريدۀ ابتهاج مواجه شد.
 شماره تماس : 0786181466 
ایمیل: sorosh.pamir@gmail.com
 
٤-  جریده هری تا پامیر :
درسال ۱۳۹۱ توسط سیف الدین سياس تاسیس وبه مدیرمسوولی عبدالبصیروثیق آغازبه نشرات نمود . موسسین این جریده محصلین پوهنتون بدخشان از باشنده های هرات بودند که برای  یکسال به چاپ رسید ،اما بنابرمشکلات اقتصادی پس از یکسال از چاپ باز ماند.
 شماره تماس: 0799816998
ایمیل : basir.wasiq@yahoo.com   
 
٥-  جریده شناخت برتر:
 درسال ۱۳۹۱ توسط نیک محمدنظری تاسیس وبه مدیرمسوولی امان الله عیارآغازبه نشرات نمود ولی بنابرمشکلات اقتصادی بعدازیکسال فعالیت متوقف گردید.
شماره تماس: 0708540420
ایمیل : ayaar.aman@gmail.com
 
٦- ماهنامه مخفی بدخشی:
 درسال ۱۳۸۸ توسط ریاست امورزنان بدخشان تاسیس وبه مدیر مسوولی سیدحبیب نهیب آغازبه نشرات نمود، اما  بنابرمشکلات پولى پس از دوسال از چاپ بازماند. اين ماهنامه عمدتاً موضوعات مربوط به خشونت دربرابرزنان وسایردستاوردهای زنان را انعکاس ميداد.
شماره تماس: 0787300902
ایمیل : saidhabib@gmail.com
 
٧-  ارتقای فرهنگی:
 درسال ۱۳۹۰ توسط نظام الدین حکمتیار تاسیس وبه مدیرمسوولی وى آغازبه نشرات نمود،اما بعد از يکسال به سرنوشت رسانه هاى ديگر غير فعال روبرو گرديد.
 شماره تماس: 0794313882
ایمیل : nizam_hekmatyar@yahoo.com
 
٨- جریده لاجورد:
 درسال ۱۳۸۲ توسط صوفی محمدناظم تاسیس و آغازبه نشرات نمود ولی بنابرمشکلات اقتصادی بعد از سه سال از چاپ باز ماند.
 شماره تماس : 0702612797
ايميل: m.nazim@gmai.com
 
٩- نوای اطراف:
 درسال ۱۳۸۹ توسط محمداعظم مُدبر تاسیس و آغازبه نشرات نمود، اما به علت مشکلات پولى پس از يکسال متوقف گردید،درین جریده موضوعات مختلف قابل بحث به چاپ میرسید وازسوی جوانان بااستعداد اداره میشد.
 شماره تماس : 07۷۹۵۲۰۰۲۰
ايميل: naway.atraf@gmai.com