ولایت کابل، از لحاظ تشکيلات ادارى ١٠٥٣ قریه و ۱۴ ولسوالی است؛ شهرکابل به ۲۲ ناحیه تقسيم شده که قرار ذيل ميباشد:
١- مرکز ولايت کابل:
مرکز ولايت کابل يا شهر کابل؛ داراى ٢٢ ناحيۀ مختلف ميباشد که در اين اواخر، يک تعداد قريه جات همجوار شهر کابل نيز شامل شهر کابل گرديده اند؛ به طور مثال اکثر قريه جات علاقه دارى چهاردهى و   قريه جات زيادى از ولسوالى ده سبز و يک تعداد قريه جات ولسوالى بگرامى و ولسوالى پغمان، شامل نواحى شهر کابل گرديده است. چهاردهی، بخش اعظمی از شهر کابل را تشکیل میدهد که به طرف غرب و جنوبغرب کابل موقعیت داشته و از طرف شرق؛ به سلسله کوه های شیردروازه و پل آرتل؛ از طرف جنوب گذشته از دامنۀ تپه تاجبیک، کوه قورغ و للندر؛ از طرف غرب به قلعۀ قاضی و مرغ گیران؛ و از طرف شمال به دهبوری، فاضل بیک و قلعۀ کاشف حدود دارد. چهاردهی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه، حیثیت یک ولسوالی مستقل را به خود گرفت و سپس مربوط شهر کابل گردید که حالا تمام این ساحات، به پنج ناحیه تقسیم گردیده است.   
۲- ولسوالى خاک جبار
خاک جبار؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل بوده و نزدیک به ۷۵۰۰۰ نفر جمعیت دارد، که مرکز این ولسوالی خاک جبار است. در ولسوالی خاک جبار، قريه جات مهم ذيل شامل ميباشد: کړوخيل، چکرى، ملنگ، خُردکابل، گرگ ميدان، تغرعليا، ملک خيل، خروټى، تغرسفلى، دوران خيل، چنار، ناتوخيل، ملاعمر، څوکی.
 ۳- ولسوالى سروبى:
سروبی؛ یکی از ولسوالیهای ولايت کابل بوده و مرکز این ولسوالی، درشهر سروبی است و در مسير سرک کابل-جلال آباد، موقعيت دارد. طرف شرق و شمالشرق آن ولايت لغمان؛ طرف شمال وشمالغرب آن ولايت کاپيسا؛ طرف غرب آن ولسوالی ده سبز؛ طرف جنوبغرب آن ولسوالی خاکجبار و بگرامى؛ و طرف جنوب آن ولسوالی حصارک غلجايی واقع است. در سروبی؛ سه فاريکۀ توليد برق  ماهيپر، نغلو و سروبی وجود دارد. قريه جات مهم ذيل، شامل ولسوالى سروبى ميباشند: قلعه کلان، لکرلام، نغلو، يخدنه، سلام خيل، جگدلک، چشمه دکه، حسين خيل، گاز، گوگا منډه، کوټګۍ، ښويندۍ، وکه، رودبار، قريه سروبى، تيزين خاص، جلبى، سيد ميا رسول باباه، مرغى چشمه کرم، قُل آهنگران، شامک ملاخيل، قلعه حسن، زرنده، گردى مرغه، قلعه جانان جروى، جروبى و شيراب.        
۴- ولسوال ده سبز:
ولسوالی ده‌سبز؛ یکی از ولسوالی های کابل بوده و ۴۶۶ کيلومتر مربع مساحت دارد، ۱۵ الی ۲۰ کيلومتر از  مرکز فاصله داشته و مرکز این ولسوالی، در تره خيل است. ولسوالى ده سبز؛ ۵۸ قريه دارد و قريه جات مشهور آن قرار ذيل شامل ميباشند: تره خيل، چهار قلعه، ده خداى داد، ده يحيى، خواجه بغرا، خواجه چاشت، هودخيل، وزيرآباد، پاى منار، بختياران، قلعه شاه محمد، کوته ها، ده سبز خاص، قابل باى، کته چاى، شيخو، سنگ آب، بندى خانه، جارو، آبدره، ناوه، قلعه رستم، قلعه غلام قادر، شوراب، تنگ غارو، کته خيل، پلچرخى، خواجه رواش، بابه قچقار، هزاره بغل، على خيل، قلعه ميدان، سيد حسين خروټى، سرگى، اخ بندى، خواجه غار، قلعه گل محمد، سه قلعه، و قلعۀ ميرزا زاهد.
۵- ولسوالى بگرامى
ولسوالی بگرامی؛ در قسمت مرکزی ولایت کابل قرار دارد. مرکز ولسوالی، شهر بگرامی است که تقریباً ۱۵ کیلومتر از شهر کابل دور است. در ولسوالى بگرامى، قريه جات مهم ذيل شامل ميباشند: حسين خيل، کمرى، قلعه آدم خان، کاريزها، قلعه را باز، شينه، قريه بگرامى، نوآباد، قلعه حسن خان سفلى، بتخاک، سهاک، قلعه احمد خان، قلعه حسن خان عليا نيازى، مموزايى، شيوکى، الوخيل، و ولايتى.
 ۶- ولسوالی کلکان
ولسوالی کلکان؛ در بخش شمالی ولایت کابل قرار دارد. اين ولسوالی؛ از غرب به ولسوالی گلدره، از شمال به قره‌باغ، از شرق به ده‌سبز، و از جنوب به میربچه‌کوت منتهی می شود و مرکز آن، ده کلکان می باشد که در قسمت مرکزی ولسوالی کلکان موقعیت دارد. در ولسوالی کلکان، قريه جات مشهور ذيل شامل ميباشند: زمه، قچى، کوچى، کلکان، کارنده، مشوانى سفلى، صوفيان کارنده، بوينقره، چارتوت، آغا سراى، بازارى، قلعه خواجه، فلمچاق، قلعه پيرک، قلعه احمدخان، دوبرى، باپوشى و قلعه فرهاد، چويبار، مشوانى عليا، قلعه يخچک، صدآباد، مغل بيک، قناعت سادات، قناعت خودى نظر، و جوشادى.

۷- ولسوالى قره باغ
قره‌ باغ؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل بوده و مرکز این ولسوالی قره‌باغ است. در ولسوالى قره باغ،  قريه جات مشهور ذيل شامل ميباشند: قريۀ لنگر، الر، قلعه فيض، قلعه گذر، قلعه قاضى، قره باغ يوسفى، قريه کاريز، قلعه شاهى، نهرکلان، قلعه جعفر، باغ عارق سفلى، سردار بيگ، قره قل، سبزسنگ، ميان جوى، باغ عارق عليا، پيتاوه، استرغيچ، جارچى، باغ علم، د مه خواجه، ميرخان و قريه موسى زائى.
 ۸- ولسوالى شکردره
شکردره؛ بزرگترین ولسوالی ولايت کابل از نگاه جمعیت و وسعت میباشد که در قسمت شمالی شهر کابل موقعیت دارد و مرکز این ولسوالی، شکر دره است. کار بند برق شاه عروس و اعمار ۲کانال چپ و راست بند شاه وعروس، در ولسوالی شکردره در سال ۱۳۹۲ خورشيدی ادامه دارد. در ولسوالى شکردره، قريه جات مهم ذيل شامل ميباشند: ده نو، راست دره، چپ دره، کوچکى قلعه وزير، دولانه، قلعه مرادبيگ، قلعه دانشمند، حاجى بخشى، سياب قلى، بيدک گلدره، ده بالاى گلدره، قريه بهزادى، کاريز عليا و سفلى، الفوى، باى لعل خيل، آقاى على خواجه، حاجى بيگ، آقاى على شيخو، قريه جانشاه، قريه سليمان، قريه سرخ بلندى، قريه مومن، قريه التفات، قريه غزه، قلم انداز اقوام کوچى، و بيچ خيل.
 ۹- ولسوالى استالف
استالف؛ یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل است که مردم آن، اکثراً پیشۀ دهقانی داشته و از صنایع معروف آن می‌توان از کلالی و چرمدوزی نام برد؛ از بزرگان استالف، میتوان از ملک سید احمد خان ملکزاده، ملک میراحمد، فامیل نبی یار، فامیل سادات مثل جناب افندی آغا، غنی جان آغا و غیره نام برد. از جاهای دیدنی استالف؛ میتوان از تخت استالف، درۀ استالف، زیارت ایشان صاحب و تپه معروف به قلندر در شورآبه، نامبرد. در ولسوالی  استالف؛ ٢٧ قريۀ ذيل شامل ميباشند: حسن دره، بوستان، مته خيل فرزه، ده نو، حسن خيل، قلعه ميرزا، قلعه کريم، کار دگرى، باغ شيخ، ميدان رييس، دره استالف، غنداب، محله غنداب، بالاده، خواجه ميرک، کلالان، پايان ده فرزه، مير افغان، قلعه سيد ميرو، زرگران، قلعه ميرا، قلعه مصلى، گراره، خواجه حسن، قلعه سيم، سرخان خيل، صلاح خيل، و قلعه خيار.
۱۰- ولسوالى پغمان
ولسوالی پغمان؛ یکی از ولسوالی‌های ولایت کابل بوده و فاصلۀ پغمان از مرکز شهر یعنی چهارراهی پشتونستان، ۲۵ کیلومتر است. دارای دو دره تفریحی و مشهور به نامهای دره پغمان و دره پشه‌یی (دره های بسیار سرسبز و تفریحی) است. درۀ پغمان، در میان خود دو درۀ کوچک دارد. نام یکی از آنها درۀ خوشک و دیگری، دره چب است. دریاى کابل، از همین درۀ پغمان سر چشمه می‌گیرد که در کتاب‌ها به نام دره‌ اونی پغمان ذکر شده است. در مرکز پغمان، به فاصله ۳ کیلومتر دورتر، یک تپه قرار دارد که از آن تپه، به نام تپۀ پغمان یاد می‌شود و یک محل تفریحى است. در ولسوالى پغمان؛ قريه جات مهم ذيل شامل ميباشند: مرغگيران، عيسى خيل، زرشخ، بيکتوت، چندل باى، پراچى، ارغنده سفلى، کاريزک، پشه اى پغمان، خواجه لکن، خال دارى، ارغندى عليا، چهل تن، قلعه ملک، ويشته، دره زرگر، سموچک، قلعه حکيم، خواجه مسافر، قرغه، ده ارباب، ده پنبه، دوده مست، کشک عليا و سفلى، کمانگر، محمد خيل، ده عريان، نبات، ناجوى، و خواجه محمد قرغه.
 ۱۱- ولسوالى چهارآسياب:
چهارآسیاب؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل است که مرکز آن، در قلعۀ ‌نعیم ميباشد. پروژه بند شاه توت ولسوالی چهارآسیاب دیزاین گرديده است. در ولسوالى چهارآسياب، قريه جات مهم ذيل شامل ميباشند: چهل دختران، الياس خيل، تنگى سيدان، رحمت آباد، الوخيل، ده کلان، قريه لغمان، سياه جوى، ستار خان، سوريوند، کته سنگ، مياخيل، پاينده خيل، حاجى خيل، قريه چارسوق، اهنگران، قلعه عبرالروف، معين خيل و سيدخيل، قشلان، عباس قلى، قلعه کهنه، د شتک علياء گرگاب، قريه تاجکيه، قريه گلزار، قلعه نعيم  قلعه رشيد، قلعه جفار، حق داد، بالاکوه، بالا قلعه، کنداله، قلعه ملک، چارسوق. قلعه جرنيل، قلعه نو، خيرآباد، نونياز، شاه توت، ريشخور، قلعه تفان، قلعه عطا، يحيى خيل، قلعه ترين، تنگى ده کلان، حاجى ملنگ، للندر، ميراخور، قلعه محمد عزيز، قلعه افغانيه، قلعه محددين، طاهرخيل.
 ۱۲- ولسوالی  ميربچه کوت:
میربچه‌ کوت؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل بوده، مرکز این ولسوالی میربچه‌کوت ميباشد و در شمال ولایت کابل واقع است. در ولسوالی  ميربچه کوت،  قريه جات مشهور ذيل شامل ميباشند: مارکى، ده مير و قلوغ، د کوى سفلى، ده سقى سفلى، لچکان، سراى خواجه، گذر ميوه خاتون، شيخان بقابيگ، خواجه گيان، بابه قچقار، بالاده لچکان، دکوى عليا، اراضى شيخان، آسياب و چرمگر، ده سقى عليا، و جويبار.
۱۳- موسهی:       
 موسهی؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل بوده که در ۳۰ کیلومتری اين ولايت قرار دارد و مرکز این ولسوالی در موسهی است. در اين ولسوالی، دو لیسه و پنج مکتب ابتدائیه وجود دارد.
۱۴-  فرزه:
فرزه؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل است که ۵۰۰ کيلومتر مربع مساحت دارد و مرکز آن، در ده‌نو ميباشد.  ولسوالى فرزه، در حدود ٢٥ کيلومترى شهر کابل موقعيت دارد، تقريبا ۳۰ فيصد اهالی، عايدات شانرا از طريق زراعت تامين مينمايند. در ولسوالی فرزه، قريه جات مشهور ذيل شامل اند: مصلی، دره گل، قول شاه ناصر، قلعه ميرزا، زرگران، بغل دره، ميرافغان، قريه سليم خان، و سرور چينه.
۱۵- گلدره:   
گلدره؛ یکی از ولسوالیهای ولایت کابل بوده و در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال کابل، واقع است. موقعیت جغرافیایی گلدره؛ از شمال به ولسوالی فرزه، جنوب به ولسوالی شکردره، غرب به سلسله کوه های بابا که عقب آن مناطق (وند و قوتندر) ولسوالی سرخ پارسا میباشد، و شرق به مناطق گذر و سه آب و قسماً ولسوالی میربچه کوت محدوداست. دریاى گلدره، منطقه را به دو قسمت تقسيم کرده است؛ آب فراوان دارد که از همان سلسله کوتل ها سرچشمه میگیرد.  دو دریاچه خُرد دیگر، از راست و چپ در یک نقطه با هم یکجا میشوند. ولسوالی گلدره؛ شامل قريه جات مشهور ذيل ميباشد: دره کلان، شاهمیر، باغ شادی، سنگ شانده، ملک آغا، کلتری، قلعۀ نیاز، قلعه جبار، سلمان خیل، قلعه لعل، حبیب خیل، دلیرخیل، قول صیفل، باغ وفا، ۵ گداره، قلعه فرمان، خواجه خیل، قُل نعمت، رضاخیل، اعظم خیل، ده عربها، قلعه قاضی، قُل افغان، و جلوانی.