۲۷- حاجی رفیع الله  گل افغان:
سناتور انتخابی کابل
 
حاجی رفیع الله  گل افغان فرزند عبدالعزیزآخندزاده، در  سال ۱۳۵۲ خورشيدی در قريه کاریز ولسوالی قره باغ ولایت کابل متولد گرديده است و محصل در موسسه تحصیلات عالی تابش میباشد. موصوف بحيث رئیس شرکت ساختمانی ، افسردرقوای مسلح ، ايفاى وظيفه کرده است. وی در جریان اشغال شوروی ،عضو حزب اسلامی بود؛ اما اکنون عضو کدام حزب سیاسی نمیباشد. وى یک مجاهد بود. گل افغان فعلا معاون دوم مشرانوجرگه در دوره شانزدهم مشرانو جرگه ميباشد.
شماره های تماس:  0705131377-0777863281
 
۲۸- خالق داد بلاغی:
سناتور انتخابی کابل
 
سناتور خالق داد بلاغی فرزند زوارشاه، در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گرديده است و در علوم دينی تحصيل دارد.موصوف عضو رسانه صوتی ، تصویری راه فردا ، ملا امام مسجد، مدرس،فعال سیاسی و اجتماعی ميباشد.
 
شماره های تماس :  0797239970
 
۷۵- انجنير احسان الله بیات:
سناتور انتصابى کابل
 
انجنير احسان الله بیات فرزند خان آقا؛ در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ناحيه ۶ کابل چشم به جهان گشوده، در سال ۱۳۶۵ خورشيدی از انجنیری کابل سند ليسانس را به دست آورده است. وى مصروف تجارت در داخل وخارج از کشور بوده است.
ایميل آدرس: e.bayat@tsiglobe.com
شماره تماس: 0700899899
 
۷۹- نثاراحمد حارس:
سناتور انتصابى کابل
 
نثاراحمد حارس فرزند محمد يعقوب؛ در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در مکروریان اول شهر کابل متولد گرديده و در سال ۱۳۵۶ خورشيدی، از پوهنځی ادبیات پوهنتون کابل سند ليسانس را به دست آورده است. حارس، قبلا خبرنگار رادیوصدای امریکا بود.
 
شماره های تماس: 0700224845-0796500200
ایميل آدرس :  n.haress@gmail.com
 
۸۱- داکتر انارکلی هنریار:
 سناتور انتصابى کابل
 
داکتر انارکلی هنریار بنت کشن سنگهـ ؛ در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در کابل چشم به جهان گشوده و اصلاً از قلعه هندوان شهر خوست بوده است. وى ۱۵ پاس طب دندان بوده و سند آنرا در سال ۱۳۷۴ خورشيدی به دست آورده است. انارکلی منحيث معلم، واکسیناتور، عضو لویه جرگه قانون اساسی، عضو جرگه امن افغانستان وپاکستان، عضو جرگه ملی مشورتی صلح، عضوکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، فعال حقوق بشر وحقوق زن، رئیس در شورای زنان اهل هنود و سکهـ، ايفاى وطيفه کرده  وعضو جامعه مدنی  ميباشد. 
شماره تماس: 0799700686-0799749496
ایميل آدرس: honaryar786@yahoo.com
 
 
۸۵- پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی:
سناتور انتصابى کابل
 
پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی فرزند حضرت میا محمدمعصوم مجددی؛ در سال ۱۳۰۵ خورشيدی در کابل متولد گرديده است. مجددی، تحصيلات خويش را در رشته حقوق وفقه اسلامی به سویه مافوق لیسانس، با کسب درجه (شرف) درپوهنتون الازهر قاهره به پایه اکمال رسانده است. مجددی، استاد و معلم درپوهنتون کابل و موسسات عالی تربیه معلم دارالعلوم عربی کابل، موسس مرکز فرهنگی اسلامی اسکاندیناوی و بانی اعمار هفت مسجد در دنمارک و موسس مراکزاسلامی دراسلو، رئیس اتحاداسلامی مجاهدین افغانستان، رئیس دولت(حکومت) عبوری اسلامی افغانستان مدت ۳سال، رئیس دولت اسلامی افغانستان درسال ۱۳۷۱، رئیس لویه جرگه قانون اساسی، موسس و رئیس کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح افغانستان و رئیس مشرانوجرگه شورای ملی در دوره پانزدهم سال ۱۳۸۴ خورشيدی بود.
 
شماره تماس : 0799131550
 
۹۴- سهیلاشریفی:
سناتور انتصابى کابل
 
سهیلاشریفی دختر محمدحسن شریفی؛ در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در کابل متولد گرديده است. شريفى سند لیسانس پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابل را به دست آورده است. شريفی، عضوانجمن زنان مهاجر افغان درایران، عضوهیئت تحریرهفته نامه پیام استقلال و ریاست کمیته خیریه فاطمة الزهرا را داشته است.
 
شماره های تماس:  0799053004
 
۹۶- بی بی حاجی نفیسه سلطانی:
سناتور انتصابى کابل
 
بی بی حاجی نفیسه سلطانی بنت تاج محمد خان؛ در سال ۱۳۴۷ خورشيدی در ولسوالی شکردره ولایت کابل متولد گرديده است. سلطانی، عضو اتحادیه سراسری زنان معلول و معیوب بوده و قبلا به حيث تکنیشن در ریاست ملاریا ايفای وظيفه کرده است.
 
شماره تماس:0799318375-0788320522