عبدالجبار تقوا فرزند محمد اعظم ، در سال ۱۳۲۷ خورشيدی در ولسوالی فرخار ولايت تخار متولد گرديده است. موصوف از اکادمی پوليس سند فراغت خود را بدست آورده است.
عبدالجبار تقوا كه به گفتهٔ خودش بيش از ۴۰ سال تجربهٔ مأموريت و كار در حكومت را دارد. در ادارهٔ موقت و انتقالى ابتدا به صفت معين وزارت بازسازى آن زمان كه بعدها به نام وزارت اقتصاد مسمى گرديد، كار می‌ كرد و سپس به صفت رییس ادارى وزارت ماليه، انجام وظيفه می ‌نمود. وى در ماه حوت ۱۳۸۳ خورشيدی به صفت والى پروان مقرر و تا ماه ثور ۱۳۸۸ در اين پست باقى ماند. سپس در ماه حوت سال ۱۳۸۸ به صفت والى تخار مقرر گرديد. تقوا بتاريخ ۱۵ ميزان ۱۳۹۱ خورشيدی  از سوی عبدالخالق فراهی رییس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی طی مراسم خاص به مردم معرفی گردیده و رسماً به  حيث والی کابل به کار آغاز کرد.
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۲۸۲۶۸۰ و ۰۷۹۹۳۰۱۳۰۱