۲۴۰-   حبیب الرحمن افغان:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۹۸۳۰
 
حبیب الرحمن افغان فرزند خیال محمد، در سال ۱۳۴۵ خورشيدی در شهر محمود راقی ولايت کاپيسا  متولد گرديده است.موصوف تعليمات دينی را در مدارس خصوصی  انجام داده است. افغان ازسال ۱۳۶۰ الی ۱۳۷۱ بحيث قوماندان جهادی ، ازسال ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶  خورشيدی بحيث قوماندان غند۵۶  ضربتی امنیت ملی ، ايفای وظيفه کرده  و فعلا نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۸۶۶۳۷۶۷۷ و ۰۷۹۶۸۰۸۰۸۰
ايميل: HabibRahmmanAfghan@gmail.com
 
۲۴۱-   الحاج ملا تره خیل محمدی :
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۲۶۴۹۱
 
الحاج ملا تره خیل فرزند الحاج سناتور جنت گل خان ، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولایت لغمان متولد گرديده است.موصوف تعليمات دينی را در مدارس افغانستان و پاکستان خوانده است. محمدی تاجر مواد سوخت بوده و در مدرسه بحيث استاد ، ايفای وظيفه کرده است. محمدی در لويه جرگه اضطراری ، لويه جرګه قانون اساسی و جرگه صلح اشتراک نموده و عضو دوره های پانزدهم ولسی جرگه بود و فعلا  نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۷۹۲۰۲۰۲۰
ايمیل: w.mula.tarakhil@gmail.com
 
 
۲۴۲-   الحاج حیدرجان نعیم زوی:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۵۲۷۰
 
الحاج حیدرجان نعیم زوی فرزند الحاج محمد نعیم خان کوچی ، در سال ۱۳۵۷ خورشيدی در شهر پل علم ولایت لوگر متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی در ليسه بی بی آمينه پشاور در سال ۱۳۸۵ خورشيدی به اتمام رسانيده است. نعيم زوی بحيث رئيس توزيع تذکره در وزارت امور داخله و نماينده کوچيها در دوره پانزدهم ولسی جرگه بود و فعلا نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۵۲۰۰۳۰۰
ايميل: MP.Haidar@yahoo.com
 
 
۲۴۳-   الحاج حسن صحرایی  :
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۴۱۸۳
 
 الحاج حسن صحرایی فرزند حاجی محمد جان ، در سال ۱۳۳۱ خورشيدی در ولایت غزنی متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی در لیسه رحمن بابا در کابل به اتمام رسانيده و سند لیسانس در رشته تعلیم و تربیه از پوهنتون کابل بدست آورده است. صحرایی بحيث استاد تربیه معلم ولایت پکتیا از سال ۱۳۵۵ ، مدیر تربیه معلم ولایت کندز سال ۱۳۵۷، استاد تربیه معلم روشان سال ۱۳۵۸ ، افسر وزارت داخله از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۸۱ خورشيدی  و مشاور حقوقی ریاست عمومی امور کوچی ها ، ايفای وظيفه کرده  و فعلا نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۶۰۳۰۰۴۹ و ۰۷۵۲۹۵۰۴۸
 
۲۴۴- هیلی ارشاد:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۱۷۷۴
 
 هیلی ارشاد دختر مولانا محمد شاه ارشاد ، در سال ۱۳۴۷ خورشيدی در کابل متولد گرديده است و  سکونت اصلی شان ولسوالی بگرام ولایت پروان میباشد. موصوف تعلميات ثانوی را در ليسه رابعه بلخی به اتمام رسانيده و سند لیسانس حقوق و علوم سياسی را از پوهنتون کابل بدست آورده است. ارشاد  بحيث مشاور  وزیر معارف از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۶ خورشيدی و مشاور وزیر داخله از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ خورشيدی ، ايفای وظيفه کرده  و فعلا  نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۳۳۳۱۰۳۳
ايميل: e.ershad@hotmail.com
 
۲۴۵- حاجی شیرعلی احمدزی:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۵۶۲۲
 
 حاجی شیرعلی احمدزی فرزند حاجی ناظر ، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ولسوالی مهمندرۀ ولایت ننگرهار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه تقوا پشاور به اتمام رسانيده است. احمدزی تجارت مواد سوخت را دارد و فعلا  نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۸۱۶۱۹۵۰
ایميل: Hajisherali@yahoo.com
 
 
۲۴۶- حاجی محمدنذیراحمدزی:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۴۲۱۶
 
حاجی محمدنذیراحمدزی فرزند حاجی صاحب سنگین خان، در سال ۱۳۵۱ خورشيدی درولسوالی محمدآغه ولایت لوگر متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه جناح پاکستان در سال ۱۳۶۷ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس حقوق و علوم سياسی را از پوهنتون اکسيس پاکستان (  Access University of Pakistan) در سال ۱۳۸۴ خورشيدی به دست آورده است. احمدزی بحيث معاون شورای سرتاسری کوچی ها ،معاون حزب اجماع ملی افغانستان،رئیس شورای اقوام احمدزی، سرمشاورUSAID پکتیا، پکتیکا،خوست ، غزنی ولوگر، رئیس ارکان غند جهادی، رئیس کمپاین داکتراشرف غنی احمدزی درانتخابات ریاست جمهوری، مسئول کمپاین حامد کرزی درلویه جرگه اضطراری ، ايفای وظيفه کرده  و فعلا  نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس:۰۷۰۰۲۹۱۳۲۳
ايميل: Haji_mna@yahoo.com
 
  ۲۴۷- حمیده احمدزی:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۴۰۷۸
 
حمیده احمدزی دخترمحمد قاسم ، در سال ۱۳۶۱ خورشيدی در  ولایت کابل متولد گرديده و سکونت اصلی  شان شهر پل علم ولایت لوگر ميباشد. احمدزی تعليمات ثانوی را در لیسه ناهيد شهيد در کابل در سال ۱۳۸۴ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در  حقوق وعلوم سیاسی را از پوهنتون خصوصی طلوع افتاب بدست آورده است. احمدزی بحيث وکیل درلویه جرگۀ اضطراری ازولایت لوگر، عضویت درجرگه مشورتی صلح ۱۳۸۹، کاردربخش های تعلیم وتربیۀ صحی ، عضوتفتیش معارف ولایت لوگر، معاون امورزنان ولایت لوگر، مسئول زون کابل درتصویب قانون اساسی، آمرعمومی ۳۴ولایت درکمیسیون انتخابات، ايفای وظيفه کرده  و فعلا نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۸۶۹۷۲۷۹۹ و ۰۷۹۵۳۴۴۴۴۴
ايميل: mp.hamida@gmail.com
 
 
 ۲۴۸- محمدیوسف صابر:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۴۶۷۹
 
 محمدیوسف صابر فرزند حبیب جان، درسال ۱۳۵۴خورشيدی در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه تقوا پاکستان به اتمام رسانيده و دو سال محصل پوهنتون دعوت و جهاد بود و برای دو سال اداره و کمپیوترسانس را در پاکستان خوانده است. صابر بحيث رئیس عملیات ساحوی دارالانشای کمیسیون انتخابات، مسئول انتخابات کوچیها درکمیسیون انتخابات ، کارشناس انتخابات محلی درادارۀ مستقل ارگان های محلی، مشاور ولایت لغمان دربخش حکومتداری ، ايفای وظيفه کرده  و فعلا  نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۱۵۷۳۲۸
ايميل: yousufsabir@gmail.com
 
 .  
 ۲۴۹- پروین درانی:
نمايندۀ مردم کوچی ها – ارا: ۱۱۸۲
 
پروین درانی دختر عبدالرحمن، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه ريشخور کابل در سال ۱۳۶۸ خورشيدی به اتمام رسانيده و از دارالمعلمين سيد جمال الدين افغان در سال ۱۳۷۰ خورشيدی فارغ گرديده است. درانی سند ليسانس حقوق ازپوهنتون  پیام نور بدست آورده است. درانی مدت هفت سال کار دربخش حقوقی، رابط بین الدول درسفارت افغانستان مقیم ایران ، ازسال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ کارمند قانون اساسی دربخش آگاهی عامه درکشورایران ، خبرنگار در رياست نشرات وزارت امور سرحدات و قبايل و نمایندۀ مردم در دوره پانزدهم ولسی جرگه ، ايفای وظيفه کرده و فعلا نمایندۀ کوچيها در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۵۱۶۰۳