۱- بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا(:
 
بنياد انتخابات آزاد وعادلانۀ افغانستان (فيفا)؛ يک اداره و سازمان معتبرملى، غيرانتفاعى و بيطرف بوده که توسط یک تعداد نهادهای جامعۀ مدنی درسال ۲۰۰۴ ميلادی، مطابق با ۱۳۸۳ خورشيدی تاسیس گردیده است. بنیاد، با هدف نهادينه شدن دموکراسى در کشور، از طریق نظارت از آزاد و عادلانه بودن انتخابات؛ بلند بردن سطح مشارکت مردم در پروسۀ انتخابات و تقویت سطح اعتماد و اطمينان عامه بر پروسه های سیاسی در کشور فعالیت می کند. 
بنیاد فیفا، ازجمله بزرگترین نهاد ناظر برانتخابات درسطح کشور بوده، توانست که روند انتخابات پارلمانی  ۲۰۱۰ را، ازطریق  ۷۰۰۰ناظر؛ انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را، از طريق ۷۴۰۰تن ناظر؛ انتخابات پارلمانی  ۲۰۰۵ را، ازطریق  ۷۰۰۰ ناظر؛ و انتخابات رياست جمهوری ۲۰۰۴ را، از طریق ۲۳۰۰ ناظر رضاکار نظارت نماید، که در نتیجه گزارشات در مورد مشکلاتى که  در جریان نظارت به مشاهده رسیده است، پیشنهادات مشخصى را به ادارات ذیربط جهت اصلاح نظام انتخاباتی ارائه کرده است.
 
ویبسايت: www.fefa.org.af
 
 ۲- بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا):
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) در سال ۲۰۰۹ میلادی، به عنوان یک نهاد مستقل نظارت از انتخابات تاسیس گردیده که هدف آن، نظارت از پروسه های انتخاباتی به منظور حصول اطمینان از شفافیت و مشروعیت انتخابات میباشد. با توجه به نقش مهم نهادهای مستقل جامعۀ مدنی در پروسه های دموکراتیک، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان باور دارد که نظارت بیطرفانه با شفافیت پروسۀ انتخابات کمک میکند. پروسه های دموکراتیک در کشور، اکنون نیز نوپا اند که نیازمند سهم گیری متعهد نهادهای جامعه مدنی و حکومتی جهت تداوم دموکراسی در افغانستان میباشد. نبود فعالیت های گستردۀ نظارت انتخاباتی از طرف سازمان های داخلی، به عنوان یک چالش حل ناشده در چهار انتخابات گذشته در افغانستان باقی باقی مانده است. بنابراین، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، بخاطر پرکردن این خلاء از طریق تشویق مشارکت فعالانۀ نهادهای جامعه مدنی در هر مرحله پروسۀ انتخابات، ایجاد گردیده است.
 
ویبسايت: www.tefa.org.af
 ۳- در مورد واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان(AREU) :
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، موسسۀ مستقل تحقیقاتی مستقر در شهر کابل است که هدف آن، انجام و عرضۀ تحقیقات و پژوهش با کیفیت در عرصه های مختلف جهت اطلاع رسانی و آگهی دهی، و استفاده از آنها در تاثیرگذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون میباشد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، با تقویت و ارتقاى ظرفیت های تحلیلی و ایجاد فرصت برای تفکر و بحث، میکوشد تا فرهنگ پژوهش و مطالعه را فعالانه در این کشور ترویج دهد. این اداره سعی مینماید تا زمینه های بازتاب اندیشه ها، مناظره ها و مباحث علمی را در کشور فراهم سازد که متصور است باعث بهبود و پیشرفت فکری و ذهنی در ابعاد مختلف در زندگی افغانها گردد. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در سال ۱۳۸۱خورشیدی، با همکاری سازمان های امدادی که در این کشور فعالیت دارند، تأسیس گردیده و اعضای هیئت مدیرۀ آنرا نمایندگان مراجع تمویل کننده، سازمان ملل متحد، ادارات غیردولتی و دیگر نهادهايی که در امور مختلف در افغانستان مصروف فعالیت اند، تشکیل میدهد.
 
ویبسايت : www.areu.org.af
 
 
۴- ايشيا فاونديشن (TAF):
ايشيا فاونديشن؛ يک ادارۀ غيردولتى و غيرانتقاعى بوده و متعهد به توسعۀ صلح، عدالت و رفاه در آسيا و منطقۀ بحرالکاهل مى باشد. اين اداره، در عرصه هاى تقويت حاکميت قوانين، اصلاحات و انکشاف اقتصادى، پيشرفت زنان و روابط بين المللى کمک مى کند. ايشيا فاونديشن، ١٧ دفتر منطقوى در قارۀ آسيا دارد. يک دفتر آن در واشنگتن و دفتر مرکزى آن، در ايالت سانفرانسيسکوى امريکا واقع است؛ اين اداره، امور را در سطح منطقه و ملکى به پيش مى برد.
 
ویبسايت:http://asiafoundation.org/country/overview/afghanistan
 
 
 ۵- دموکراسی انترنشنل(DI) :
 
از سال ۲۰۰۹ ميلادی بدينسو، دموکراسی انترنشنل؛ برای حمايت از تقويت پروسه های انتخاباتی افغانستان، هم از طريق هيئت های بين المللی نظارت بر انتخابات و هم از رهگذر حمايت از اقدامات داخلی برای اصلاحات انتخاباتی، کار کرده است.  
در حال حاضر، دموکراسی انترنشنل؛ پروگرام اصلاحات انتخاباتی و دادخواهی مدنی افغانستان را که از سوی ادارۀ انکشاف بين المللی ايالات متحده تمويل می شود، به اجرا می گذارد. دو بخش عمدۀ اين برنامه عبارت اند از حمايت از تلاش های دادخواهی به رهبری افغان ها برای اصلاح انتخاباتی و دموکراتيک و انجام تحقيقاتی که بتواند منبع اطلاعات برای ترويج بحث در بارۀ اصلاح انتخاباتی و دموکراتيک در افغانستان باشد. دموکراسی انترنشنل؛ برنامه های حمایۀ انتخابات و دیگر برنامه های دموکراسی و حمایۀ حکومتداری را در سراسر جهان طرحریزی، تطبیق و ارزیابی میکند. از زمان تاسیس آن در سال ۲۰۰۳ تاکنون، این نهاد در ۳۵ کشور فعالیت نموده است .
 
 
ویبسايت:www.democracyinternational.com
 
 
 ۶- بنياد بين المللی نظامهای انتخاباتی IFES):
 
بنياد بین المللی نظامهاى انتخاباتى (IFES)، یک موسسه مستقل وغیردولتی بین المللی است که در راستای تطبیق برنامه ها در رابطه به انتخابات و حکومتدارى خوب، در سراسر جهان فعالیت ميکند. این موسسه از سال ٢٠٠٢ ميلادى بدینسو، به منظور حمایت از روند انتخابات، ثبت نام رای دهندگان، آموزش کارمندان انتخاباتی و تطبیق برنامه های مختلف تعلیمات مدنی در افغانستان فعالیت دارد.
 
ویبسايت:www.ifes.org
 
 
۷- انستيتيوت دموکراتيک ملى(NDI) :
انستيتيوت دموکراتيک ملى، که از سال ٢٠٠٢ بدينسو در افغانستان فعاليت کرده است، يک سازمان غيرانتفاعی غيرحزبی و غيردولتی است، که برای حمایت از نهادهای دموکراتیک از طريق مشارکت شهروندان، شفافيت و پاسخگويی به حکومت در سرار جهان فعاليت ميکند. انستيتيوت دموکراتيک ملى، سيمينارهای آموزشی را براى بيش از ١٧٠٠ کانديدا برگزار کرده و آموزش هايی را برای احزاب سياسی و بيش از ٢٤٠ کانديدای زن، انجام داده است و مساعدت های فنی برای بنياد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان که بزرگترين سازمان داخلی ناظر بر انتخابات در کشور می باشد فراهم کرده است. در حال حاضر، انستيتيوت دموکراتيک ملى، سرگرم ارتقای ظرفيت ناظران در کانديداها در سراسر کشور، برای گزارش دادن در مورد فعاليت های روز انتخابات می باشد.
 
ویبسايت :http://ndi.org/content/afghanistan
 ۸- مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما):
مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)، با همکاری بنیاد صلح سویس؛ به اساس درخواست ۷۶ تن از فعالین جامعۀ مدنی (هیئت موسسان) در اولین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان در شهر بدهونف آلمان، به تاریخ ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید. دراین کنفرانس، نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، برای ایجاد یک مجتمع جهت راه اندازی گفتمان میان نهادهای جامعۀ مدنی و سهم گیری جامعۀ مدنی برای بازسازی آیندۀ افغانستان به تفاهم رسیدند، که در نتیجه، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان تشکیل شد و پس از تأسیس اولین دفتر در مارچ سال ۲۰۰۲ در شهر کابل آغاز به کار نمود. مجما، در پروسه تهيه(تدوين و تصويب) قانون اساسی افغانستان و انتخابات ریاست جهموری، پروژه های آگاهی عامه را راه اندازی نموده است.
 
 
ويبسايت: http://www.acsf.af
 
۸- مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما):
مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)، با همکاری بنیاد صلح سویس؛ به اساس درخواست ۷۶ تن از فعالین جامعۀ مدنی (هیئت موسسان) در اولین کنفرانس جامعه مدنی افغانستان در شهر بدهونف آلمان، به تاریخ ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی تأسیس گردید. دراین کنفرانس، نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، برای ایجاد یک مجتمع جهت راه اندازی گفتمان میان نهادهای جامعۀ مدنی و سهم گیری جامعۀ مدنی برای بازسازی آیندۀ افغانستان به تفاهم رسیدند، که در نتیجه، مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان تشکیل شد و پس از تأسیس اولین دفتر در مارچ سال ۲۰۰۲ در شهر کابل آغاز به کار نمود. مجما، در پروسه تهيه(تدوين و تصويب) قانون اساسی افغانستان و انتخابات ریاست جهموری، پروژه های آگاهی عامه را راه اندازی نموده است.
 
 
ويبسايت: http://www.acsf.af

 

٩-شبکۀ زنان افغان:
 
اين شبکه يک چتر براى ٩٦سازمان غير دولتى ميباشد که تعداد اعضاى بيتشر از ٥٠٠٠ تن ميباشد. اين شکبکه براى دفاع از مصوونيت زنان افغان متعهد و فعاليت هاى آن با حمايت و کمک استوار است، تا موثريت خود را بالاى اصلاح قوانين داشته باشد و حقوق زنان ترويج و پشنهاد نمايد. اين شبکه علاوه بر آن تلاش دارد که زمينه هاى کارى در موسسات ملى و بين المللى براى زنان ايجاد و آنها در بين خود به اساس يک شبکه کارى هماهنگ سازد. شبکه همچنان يک سيستم جواب گويې نيز به راه انداخته ته به زنان که با خطرات مواجه هستند، از طريق جواب گويې سريع به آنها مصوونيت دهد. شبکه خانم هاى افغانى ميخواهد که با استفاده از تکنالوژى جديد، خدمات نجات از خشونت ها پيشکش و براى کمک با قربيانيان خشونت جلب کمک نمايد.

شمارۀ تماس : ۰۷۸۰۶۷۶۲۵۵
ايميل : rri1.awn@gmail.com

ويبسايت:   www.afghanwomennetwork.af
 
 
١٠-مرکزتعليمى زنان افغان(AWEC  ):
 
مرکز تعليمى زنان افغانستان (AWEC  )درسال ١٩٩١ميلادى در شهر اسلام آباد پايتخت پاکستان، توسط يکتعداد زنان فعال و هدفمند مهاجر افغان به هدف کمک با زنان و اطفال ايجاد شد. اين نهاد از نخسيتن نهادهاى زن پاکستان شمرده ميشود که فعاليت هاى ابتدايى خود را با ايجاد مکتب شهيدولى خان آغاز کرد. بعداً فعاليت هاى اين نهاد در سال ٢٠٠٢ ميلادى در کوچه هاى پيشاور با ايجاد دو مرکز آموزشى و بعدا فعاليت هاى آن با اجراى کارهاى هاى آموزشى و خدمات اقتصادى تا شهر کابل رسيد. اکنون اين موسسه دربخش عدالت خواهى، سيهم شدن زنان در بخش سياسى، تحکيم صلح سرتاسرى ، ايجاد پاليسى هاى زنان و تطبيق آن در جامعه فعاليت مى کند.

شمارۀ تماس :۰۷۷۷۷۶۱۳۱۴
ايميل :  program@awec.info
ويبسايټ :     www.awec.info
 
 ١١-فدريشن جامعۀ مدنى افغانستان(FACS):
  فدريشن جامعۀ مدنى افغانستان يا (FACS) اتحاد سراسرى نهاد هاى مدنى( موسسات نا دولتى، شوراها، سازمان هاى فرهنگى و اجتماعى) ميباشد. اين فدريشن به هدف جلوگيرى بحران جارى کشور، فساد ادارى، جنگ، براردرکُشى، و همچنان تامين امن، صلح، ثبات، نظام ممثل ارادۀ اصلى مردم، عدالت اجتماعى، حاکميت قانون، حکومتدارى خوب ، انکشاف متوازن، دفاع از ارزش هاى ملى و تماميت عرضي، حقوق بشر و مبارزه  وسيع مدنى در بخش انکشاف و پيشرفت منحيث يک نهاد ممثل ايجاد گرديده است.
شماره تماس :۰۷۸۵۰۹۹۷۷۸ -۰۷۸۸۱۶۱۸۵۳
ايميل : facs.kabul@gmail.com
 
١٢-جرگۀ انجمن هاى کلتورى افغان :
جرگۀ مشترک انجمن هاى کلتورى افغان يک مرکز هماهنگى نهاد هاى کلتورى و علمى در کشور ميباشد از هفت سال گذشته بديسو، جهت بررسى مشکلات کلتورى و اجتماعى افغان ها، پيدا کردن علل و عوامل و راه هاى حل آن ايجاد گرديده است. گروهى کارى جرگه در نشست هاى منظم و هفته وار خود با کارهاى گذشته نقد کرده، وظايف جديد توزيع مى نمايد و همچنان معلومات و تجارب با هم شريک مى کند.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۷۰۵۵۲
ايميل :salimrahmatzai@gmail.com
 
١٣-جرگه هماهنگى نهادهاى مدنى:
جرگۀ هماهنگى نهادهاى مدنى به تاريخ ( ١٤ ثور) سال ١٣٩١ميلادى به هدف ايجاد هماهنگى فعاليت هاى بين نهاد هاى مدنى و فراهم ساختن محيط رفاه اجتماعى، تطبيق قانون، حقوق بشرى، آزادى ها و دسترى به عدالت از سوى نهادهاى دراى جواز دولتى و غير دولتى تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۶۷۰۵۵۲
ايميل :cscc.afg@gmail.com
 
 ١٤-اتحاديۀ ژورناليستان مستقل افغانستان:
اين اتحاديۀ درسال ١٣٨٤ خورشيدى توسط ژورناليستان آزاد و مستقل افغانستان تاسيس شد و جهت به دست آوردن حقوق خبرنگاران کار مى کند. اين اتحاديه داراى نمايندگى ها در ولايت ميباشد و خپلواک صافى رياست فعلى اين اتحاديه را به عهده دارد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۲۷۵۷۵۳
ايميل :   khpolwaksapai@yahoo.co.uk      

 ١٥-فدراسيون ژورناليستان افغانستان :
فدراسيون ژورناليستان افغانستان‎، به تاريخ ٢٦ جدى سال ١٣٩١ خورشيدى، به هدف جلوگيرى فشارها، تهديدات، محدوديت ها، افزايشن خطرات احتمالى و حمايت از رسانه ها به حمايت ٩ نهاد فعال زير چتر واحد (فدراسيون ژورناليستان افغانستان) تاسيس شد. فدرايسيون توسط يک شوراى يا بورد رهبرى اداره ميشود و اين بورد توسط يک يک نمايندۀ نهاد شامل در فدراسيون تشکيل گرديده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۲۷۴۵۲۶
ايميل : fdashty@gmail.com
 
 ١٦-نى- حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد افغانستان:
نى براى حمايت از رسانه هاى آزاد افغانستان، تقويب رسانه هاى آزاد و تعميم آزادى بيان فعاليت مى کند. نى يک ادارۀ افغانى غير حکومتى است که درسال ١٣٨٤ خورشيدى به کمک انترنيزو تاسيس گرديده است. اين موسسه به هدف رشد و تقويب سکتورى رسانه يى تاسيس گرديده و عضو کامل شبکۀ بين المللى انترنيزو که در ٤٠ کشور جهان دفاتر دارد، ميباشد.
دفتر و مرکز آموزشى نى در کابل و دفاتر ولايت آن در شهر هاى بزرگ افغانستان چون جلال آباد، کندهار، مزارشريف و هرات موقعيت دارد. بخش نظارت اين اداره در ده سال گذشته تمامى تهديدات که کارمندان رسانه ها در افغانستان با آن روبرو بود تقعيب کرده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۴۴۰۹۹۲۳
ايميل :info@nai.org.af        
ويبسايت: www.nai.org.af        
١٧-اتحاديۀ راديوهاى زن افغانستان:
اين اتحاديه جوزا رسمى خود را درسال ١٣٩٢ خورشيدى از وزارت عدليه دريافت کرده و اکنون ٤٠ راديو از ٣٤ ولايت کشور عضويت اين اتحاديه را دارد. هدف اتحاديه اين است، تا سهولت ها و آموزش بيشتر براى کارمندان زنانه راديوها ايجاد و دربخش هاى اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى امکانات خوب و بيشتر براى آنها مساعد نمايد. راديوهاى که علاوه بر فعاليت قانونى در افغانستان، حد اقل ٣٠ درصد برنامه هاى خود را به زنان اختصاص کرده، عضويت اين اتحاديه را به دست آورده ميتواند. اين اتحاديه بۀ ابتکار جميله مجاهد مديرمسوول راديو زن تاسيس گرديده و زاهدشاه انگار معاون اين اتحاديه ميباشد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۲۷۵۰۸۹
ايميل :  jmujahed@yahoo.com
 
 ١٨-اتحاديۀ ملى ژورناليستان افغانستان :
اتحاديۀ ملى ژورناليستان افغانستان که در آغاز به نام اتحاديۀ ژورناليستان افغانستان مسمى بود، درسال ١٣٥٩ خورشيدى ايجاد گرديد. اين اتحاديۀ در زمان حکومت مجاهدين( ١٣٧١) به نام اتحاديه اسلامى ژورناليستان افغانستان ياد مى شد و شوراى عالى اتحاديه از ٧٣ عضو تشکيل گرديده است.
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۲۸۱۲۱۸
ايميل :  head@anju.af      
ويبسايت :  www.anju.af
 
١٩-مرکز همبستگى رسانه ها( مهر):
مرکز همبستگى رسانه ها در ماه حوت سال ١٣٨٧خورشيدى ايجاد گرديده در حدود ٥٠ رسانه صوتى، تصويرى و چاپى عضويت آن را دارد. مسوولين مهر مى گويد که دفاع از آزادى بيان و خبرنگاران افغانستان از اهداف اساسى آنها ميباشد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۹۹۵۹۴۴۶۶-  ۰۷۰۰۹۷۸۰۰۰   
ايميل :        info@ mehrmedia.org     
ويبسايت :   http://www.mehrmedia.org      
 
٢٠-اتحاديۀ خبرنگاران زن اسياى جنوبى :
نخستين اتحاديۀ خبرنگاران زن اسياى جنوبى درسال ٢٠٠٨ ميلادى درکابل ايجاد گرديد که در حدود ستن تن از خبرنگاران زن افغانستان در آن عضويت دارد و همچنان کشورهاى افغانستان، بنگله ديش، بوتان، نيپال، مالديپ، هندوستان وپاکستان اعضاى اين اتحاديه ميباشد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۲۹۳۷۵۶
ايميل : fnekzad@yahoo.com    
 
 ٢١-اتحاديۀ رسانه هاى آزاد آسياى جنوب:
 اتحاديۀ سفا يا اتحاديۀ رسانه هاى آزاد اسياى جنوب درسال ٢٠٠٢ ميلادى تاسيس و بخش افغانستان درسال ٢٠٠٦ ميلادى تاسيس شد. سفما به هدف تقويه قابليت رسانه هاى آزاد و درمجموع براى دسترسى سارک به اطلاعات در تمامى منطقه، حل منازعات، بهترى  همکارى هاى منطقوى، توسعۀ آزادى و دفاع مطبوعات فعاليت دارد. اين نهاد يک شبکۀ وسيع خبرنگاران است که از تمامى سکتورهاى تشکيل گرديده است.
شماره تماس :  ۰۷۵۲۰۲۴۱۰۷
ايميل : safma.afghanistan@gmail.com
ويبسايت:   www.southasianmedia.net          
 
 ٢٢-کميتۀ خبرنگاران پارلمانى افغانستان :
 
کميتۀ خبرنگاران پارلمانى افغانستان درسال ١٣٩٢ ميلادى ايجاد شد که رهبرى آن بدوش اباسين زهير خبرنگار آژانس خبرى پژواک ميباشد. اين اتحاديه اکنون درحدود ٨٠ تن عضو دارد که شمال تمام خبرنگاران، عکاسان، فلمبرداران و مسوولين نشرات رسانه هاى دولتى و غير دولتى که در نشر فعاليت هاى شوراى ملى سهيم اند،  ميباشند.
 
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۰۶۹۵۸۰
ايميل : a.zaheer@pajhwok.com
 
 
٢٣- ميديوتيک افغانستان:
ميديوتيک افغانستان درسال ١٩٩٣ خورشيدى، توسط يکى گروه افغان هاى مقيم المان و شمارى از آگاهان امور ومتخصصين المانى به هدف پايان جنگ، تقويت صلح و حمايت معنوى رسانه ها ايجاد گرديد و فعاليت خود را به زدترين فرصت در افغانستان نيز آغاز کرد. ميديوتيک علاوه بر دفتر مرکزى کابل دارى مراکز محلى در ولايات ننگرهار، خوست، بلخ، کندوز و خيبرپشتونخوا  نيز ميباشد.
شماره هاى تماس :   ۰۷۰۰۲۸۴۴۹۷  و ۰۷۸۸۲۰۱۲۹۷
ايميل :  zazaihamid@yahoo.com      
ويبسايت: www.mediothek.org.af          
 
  ٢٤-سياره:
سياره يک ارگان افغانى ميباشد که با خبرنگاران نوپا در عرصه خبرنگاران همکارى مى کند. اين ارگان همچنان با پوهنځى هاى ژورناليزم پوهنتون هاى کابل، خوست، ننگرهار، کندهار، مزارشريف، باميان و هرات کمک مى کند در پهلوى در بخش محصولات راديويى، فراهم سازى سهولت هاى نشراتى، آموزش انترنت، همکارى با مراکز خبرى و در رشد شبکۀ ملى صداى جوان  فعاليت دارد.
شمارۀ تماس :  ۰۷۵۲۰۳۵۰۵۱
ايميل :  info@sayarastrategies.com      
ويبسايت:   www.sayarastrategies.com       
 
٢٥-انجمن کلتورى و ادبى خواخوږى:
انجمن ادبى،علمى و کلتورى خواخوږى با اشتراک  جوانان پيشتاز و مبتکر و شخصت هاى فعال و برجسته به تاريخ ٣ عقرب سال ١٣٨٣ خورشيدى به هدف بزرگداشت از است کارها و خدمات  با ارزش علمى و فرهنگى مرحوم استاد محمد ابراهيم خواخوږى يکى از شخصيت هاى علمى، ادبى، سياست دان، ژورناليست ورزيده، شاعر و نوسينده رسماً ايجاد گرديده و رهبرى آن بدوش الحاج غرزى خواخوږى ميباشد.
شماره تماس :  ۰۷۰۰۴۸۴۶۴۶
ايميل آدرس:  kgharzai@yahoo.com
 
 ٢٦-اتحاديۀ مستقل وکلاى مدافع افغانستان :
اين اتحاديه فعاليت خود را درسال ١٣٨٧ خورشيدى در کابل آغاز کرده و اکنون در تمامى کشور ١٠٠٠ تن عضو دارد که رهبرى آن بدوش روح الله قارى زاده ميباشد. همچنان يک کميتۀ پنجاه نفرى رسانه ها نيز در چوکات اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ خورشيدى ايجاد گرديده که براى حمايت از آزادى بيان، قانون رسانه ها و ساير قوانين ، مخابرات و حقوق خبرنگاران فعاليت مى نمايد. همچنان اين کميته در بخش موضوعات حقوقى ، برنامه هاى آموزشى براى خبرنگاران تهيه مى نمايد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۲۸۰۸۱۵
ايميل :  info@aiba.af
ويبسايت:    www.aiba.af     
 
٢٧-کميتۀ مصوونيت خبرنگاران افغان:
 
کميتۀ مصوونيت خبرنگارا افغان يا (AJSC) يک کميتۀ غير سياسى و حزبى است که از يک شبکۀ خبرنگاران و فعالين مدنى به هدف مصوونيت خبرنگاران افغان و خارجى درسال ١٣٨٨ خورشيدى آغاز به فعاليت نموده است. اين نهاد از سوى ادارۀ بين المللى حمايت از خبرنگاران (IMS) تمويل و رياست کميته بدوش نجيب شريفى ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۲۵۰۲۰۸۷
ايميل: najib.sharifi1@gmail.com
 
٢٨-مرکز تحقيقى و مشورتى افغان:
اين مرکز به تاريخ ١٩ دلو سال ١٣٨٩ خورشيدى، به هدف عرضه خدمات مشوره و تحقيقاتى، بحيث يک نهاد علمى در کابل ايجاد گرديده است.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۲۴۸۴۹۷
ايميل : aaacenter2010@gmail.com
 

  ٢٩-جرگه فکر و عمل:
فکر و عمل يک جرگه خالص افغانى است که در سال ١٣٩٢ ميلادى به هدف حفظ ارزش هاى اسلامى، مردم سالارى  و تحکيم  اتحاد ملى توسط بعضى از دوستان همفکر تاسيس گرديده ، تا بتواند با يک نظام مرکزى، مستقل، عادل و مردمى کمک نمايد. اعضاى اين جرگه نقش برجسته خود در راستاى تحقق ارزش ها و منافع اسلامى و ملى در سياست ملى ايفا مى نمايد. محمد حليم فدايى سخنگوى اين جرگه ميباشد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۷۳۳۷۳۳
ايميل: gov.fidai@gmail.com
 
 
 ٣٠-شوراى اقوام مشرقى در کابل:
 
اين شورا به هدف از بين بردن نتايج ناگوار جنگ ها و مشکلات ٣٥ سال گذشته، به تاريخ ١١ ماه سرطان سال ١٣٩٢ خورشيدى از سوى سران اقوام مستقر مشرقى در کابل تاسيس شده که اعضاى ولسى جرگه از ولايات مشرقى و نمايندگان منتخب اين منطقه در آن عضويت دارد و هدف آن انکشاف،رفاه، پرورش استعدادهاى جوانان، تعليم تربيه، همبستگى ملى، تحکيم دوستانه بين افغان ها و همچو کارهاى ديگر خيريه ايجاد گرديده است.
شمارۀ تماس :  ۰۷۰۰۱۵۷۳۲۸
ايميل : yousufsabir@gmail.com