۱- تلويزيون سبا:
تلویزیون سبا؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط موسسه نشراتى صبا درسال ١٣۸٦ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته دارد که به شمول کابل در ١٢ ولایت دیگر نیز نشرات آن قابل دریافت است و نيز سيستم آموزش از راه دور را ارائه ميدارد. تلویزیون سبا؛ توسط مراجع مختلف تمویل کننده پروژه ھاى مختلف تمویل گردیده و در آن، ٥٥ نفر مشغول کاراند که ١۸ تن آنها را خانم ھا تشکیل مى دھند. تلويزيون سبا؛ يک رسانۀ فرهنگى، اجتماعى، اسلامى و ملى است.
شماره تماس: ۰۷۸۵۵۵۸۹۰۹
آدرس ايميل: sabatv@sabacent.org
ويبسايت: www.sabacent.org
 
۲- تلویزیون آریانا:
تلویزیون آریانا؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط احسان لله بیات در سال ١٣۸٤ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته دارد و نشرات آن به شمول تمام افغانستان، در امریکا و اروپا نیز قابل دریافت است. تلویزیون آریانا توسط موسس آن و نشر اعلانات تجارتى و تولید برنامه ھا تمویل گردیده و در حدود ٢٣٠ تن مرد و زن، در آن مشغول کاراند. تلویزیون آریانا؛  برنامه ھاى فرھنگى موسيقى، خبرى و برنامه ھاى سیاسى و تفریحى را به نشر مى رساند.
شماره تماس:۰۷۰۰۱۱۱۱۱۳
آدرس ايميل: marketing@arianatelevision.com
ويبسايت: http://arianatelevision.com/  
 
۳- تلویزیون آيینه:
تلویزیون آيینه؛ از رسانه ھاى فعال در کشور است که از کابل نشرات  دارد. این تلویزیون، توسط جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، درسال ١٣۸٣ تاسیس گردید. آيينه، نشرات ٢٤ ساعته دارد و به شمول ١٠ ولایت افغانستان؛ در بیش از ٥٠کشور جهان از طریق ستلایت قابل دریافت است. این رسانه ١٢٠ کارمند دارد که شامل اناث و ذکور میگردد. تلویزیون آيينه، داراى برنامه ھاى خبرى، سیاسى و فرھنگى بوده و اكثراً برنامه ھايى به زبان ازبكى را  نیز به نشر مى رساند.
 شماره تماس: ۰۷۷۱۰۰۰۹۹۹
آدرس ايميل:    info@aymedia.tv
ويبسايت: http://aymedia.tv/
 
۴- تلویزیون تعلیمى و تربیتى:
تلویزیون تعلیمى و تربیتى؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٣٥٧ توسط وزارت معارف تاسیس گردیده است. این تلویزیون، از ٩ صبح الى ٩ شب نشرات دارد، که کابل و نواحى آنرا تحت پوشش نشراتى قرار میدھد. این رسانه، از بودجه وزات معارف تمویل گردیده و به تعداد ١٠٠ کارمند دارد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۵۸۲۷۸
آدرس ايميل:  zeer_4321@yahoo.com
 
۵- تلویزیون تمدن:
 تلویزیون تمدن؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط آیت الله محسنى در سال ١٣۸٦ تاسیس گردیده است. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان؛ نشرات آن در تمام آسيا، شمال افریقا و جنوب استرالیا نیز قابل دریافت است. این تلویزیون، توسط مؤسس آن و درامد تجارتى تمویل گرديده و در آن ٩٠ نفر کار مى کند، که ٢٥ درصد آنرا خانم ھا تشکیل مى دھند. این تلویزیون، یك رسانۀ دینى است كه بیشتر برنامه ھاى آن، بر اساس آموزش دینى مى باشد؛ خبر، گزارش و برنامه ھاى سیاسى نيز تولید و پخش مى كند.
شماره تماس: ۰۷۹۳۶۶۶۶۰۶
آدرس ايميل:  news@tamadon.af
ويبسايت: www.tamadon.af
 
۶- تلویزیون دعوت:
تلویزیون دعوت؛ از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط استاد عبدالرب رسول سیاف در سال ١٣۸٩ تاسیس گردید. این تلویزیون، از ٦ صبح تا  ساعت ٣٠ :١١قبل از ظهر و از ٣٠:٥ عصر تا ٠٠:١١ شب نشرات مى نماید که کابل و اطراف آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون دعوت؛ توسط صاحب امتیاز آن تمویل گردیده و ھم اکنون ٤٢ نفر کارمند دارد. تلویزیون دعوت؛ یك تلویزیون دینى است و برنامه ھاى دینى- تاریخى پخش مى كند. این تلویزیون، از نشر موسيقى جداً خود دارى مى كند.
شماره تماس: ۰۷۰۶۴۱۴۸۴۹
آدرس ايميل:  najibullahnaseer@yahoo.com
 
۷- تلویزیون راه فردا:
تلویزیون راه فردا؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط حاجى محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم، در سال ١٣۸٦ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته دارد که به شمول شهر کابل و ولایات ھمجوار آن؛ ولایت ھاى بلخ٬ کندز، سرپل٬ بغلان، دایکندی، بامیان و ھرات را نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون راه فردا، توسط نشر اعلانات تجارتى تمویل میگردد.
شماره تماس:  ۰۷۹۴۹۶۹۶۹۶
آدرس ايميل:   info@farda.af
ويبسايت : http://www.farda.af
 
۸- تلویزیون ستاره:
تلویزیون ستاره؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است. این رسانه، نشرات ٢٤ ساعته دارد که تمام کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرارمیدھد. تلویزیون ستاره، توسط نشراعلانات تجارتى و سرمایه شخصى مؤسس آن تمویل میگردد. رئیس رادیوتلویزیون ستاره، فریدون الهام ميباشد.
شماره تماس:   ۰۷۹۸۵۵۵۴۴۴ و ۰۷۹۱۷۰۱۸۱۳۴
آدرس ايميل:    info@staratv.com
ويبسايت :  http://www.staratv.com
 
۹- تلویزیون شمشاد:
تلویزیون شمشاد؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط الحاج فضل کریم در سال ١٣۸٣ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته دارد که به شمول افغانستان، در اکثر کشورھاى جهان از طریق ماھواره نیز قابل دریافت است. تلویزیون شمشاد، توسط نشر اعلانات تجارتى و سرمايۀ شخصى موسس آن تمویل ميگردد. درين رسانه؛ ٢٥٠ تن مشغول کاراند که ١٦ تن شان را خانم ھا تشکیل مى دھند.
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۲۲۱۲۹
آدرس ايميل:    fazel02@hotmail.com
ويبسايت :  http://shamshadtv.tv/
 
۱۰- تلویزیون شهر:
تلویزیون شهر؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط ناصر طوطاخیل و یما درویش، در سال ٢٠٠٧ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته دارد و به شمول کابل ١٠ ولایت دیگر را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون شهر، توسط نشراعلانات تجارتى تمویل گردیده و درآن ٣٥ نفر کار میکند که ١٠ تن آنها خانم ھا مى باشند.
شماره تماس:  ۰۷۷۷۹۵۵۹۵۵
آدرس ايميل:  info@citymedia.af  
ويبسايت :   www.citymedia.af
 
۱۱- تلویزیون طلوع:
تلویزیون طلوع؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ٢٠٠٣ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته و تمام کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون طلوع؛ از رسانه ھاى پیشگام دیدارى است كه  درھشت سال فعالیت، توانسته است از اعتبار خوب در میان مخاطبان داخلى برخوردار گردد. این تلویزیون؛ علاوه بر نشر اخبار٬ گزارش و برنامه ھاى سیاسى،  به نشر مجموعه ھاى تلویزیونى برنامه ھاى موسيقى نيز مى پردازد. همچنان تلویزیون طلوع نیوز؛ يکی از  رسانه ھاى ديگر فعال اين شبکه است که در سال ٢٠١٠ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته دارد که به شمول افغانستان در اروپا و امریکا نیز نشرات آن قابل دریافت است. این تلویزیون؛ پس از تلویزیون طلوع ، آغاز به كار كرد كه بیشترین اوقات نشراتى آنرا خبر، گزارش٬ مصاحبه و برنامه ھاى سیاسى پر نموده است؛ كنكاش، از برنامه ھاى مشهور سیاسى این تلویزیون مى باشد.
شماره تماس:  ۰۷۸۰۳۸۹۰۱۱
آدرس ايميل: news@tolo.tv
ويبسايت :   http://tolonews.com
 
۱۲- تلویزیون لمر:
تلویزیون لمر؛ بزرگترین شبکه خصوصی جهانی افغانستان می باشد. لمر؛ مشهورترین شبکه تلویزیونی است که در سال ۲۰۰۶ ميلادی، توسط موبی گروپ تاسیس گردید. تلویزیون لمر؛ در سراسر افغانستان با (آنتن های عادی) و در کشورهای آسیایی و خلیج فارس، با ستلایت قابل دید می باشد. از نقش تلویزیون لمر؛ در جریان و بعد از نشر زندۀ جام معتبر جهانی FIFA فیفا و کریکت ICC با نطاقان به زبان پشتو و دری، توسط مردم در داخل و خارج کشور، قدردانی صورت گرفته است.  
شماره تماس:  ۰۷۹۶۰۰۹۰۹۶
آدرس ايميل:lalaqa.shirzad@lemar.tv
ويبسايت :   http://lemar.tv
 
۱۳- تلویزیون کوثر:
تلویزیون کوثر؛ از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط آیت الله نوراحمد تقدسى درسال ١٣۸٦ تاسیس گردید. این تلویزیون، ھم اکنون از ساعت ٦ بعد ازظهر تا ١٠ شب نشرات دارد که تمام کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون کوثر، با سرمایه شخصى مؤسس آن و کمک مردم تمویل میگردد که ھم اکنون ٣٠ تن درآن مشغول کاراند. تلویزیون كوثر، نشرات دینى - مذھبى داشته و از نشر آھنگ ھا و سایر پدیده ھاى خوددارى مى ورزد.
شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۲۸۶۹
 
۱۴- تلویزیون ملی افغانستان:
تلویزیون ملی؛ نخستین تلویزیون کشور است که در پایان حکومت سردار داوود در سال ۱۳۵۷ به میان آمد. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته٬ نشرات آن در سراسر کشور و اکثر کشورھاى جهان قابل دریافت است. تلویزيون ملى افغانستان، توسط دولت تمویل ميشود و در ٣٣ ولایت کشور نمایندگى دارد که جمعاً حدود ١۸٠٠ نفر  در آن مشغول كاراند.
شماره تماس:  ۰۲۰۲۳۱۰۱۴۷
آدرس ايميل:  info@rta.org.af   
ويبسايت :   www.rta.org.af
  
۱۵- تلویزیون نگاه:
تلویزیون نگاه؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط محمد عالم خلیلى وعبدالرضا خلیلى در سال ١٣۸٧ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و تمام نقاط افغانستان را تحت پوشش نشراتى خود قرار میدھد. تلویزیون نگاه، توسط نشراعلانات تجارتى تمویل میگردد.
شماره تماس:  ۰۷۹۳۱۰۱۶۱۶
آدرس ايميل:    negaah.tv  president@
ويبسايت :    www.negaahtv.af
 
۱۶- تلویزیون نور:
تلویزیون نور؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط صلاح الدین ربانى در سال ١٣۸۶ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته دارد که به شمول کابل٬ ولایات بلخ٬ ھرات، ننگرھار، قندھار٬ کندز و بامیان را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد و از طریق ماھواره نیز قابل دریافت است. تلویزیون نور؛ توسط صاحب امتیازآن تمویل گردیده و ١٤٩ کارمند دارد که از آن جمله ١۸ تن شان، خانم ھا مى باشند. شبکۀ جهانی نور مدعی است که به عنوان اولین رسانه فارسی زبان، اصول خود را براساس دین مبین اسلام و منهج اهل سنت وجماعت پایه ریزی نموده و پخش آزمایشی اولین برنامه های خود را بر روی ماهواره های هوتبرد، عرب سات ونایلسات آغاز نموده است.
شماره تماس:  ۰۷۸۸۸۸۸۸۸۱
آدرس ايميل:  n-akhlaqi@yahoo.com
ويبسايت :   www.nourtv.net
 
  ۱۷- تلویزیون نورین:
تلویزیون نورین، از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط الحاج محمد عارف نورى، در سال ١٣۸٥ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ۲۴ ساعته داشته و به شمول کابل ١٧ ولایت کشور را نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون نورین، توسط موسس آن و نشر اعلانات تمویل گردیده و ١٠٠ تن در آن مشغول کاراند که ٣٥ درصد آن را خانم ھا تشکیل مى دھند.
 شماره تماس:  ۰۹۸۰۸۰۸۰۸
ويبسايت :   www.noorintv.af
 
۱۸- تلویزیون ھفت (٧):
  تلویزیون ھفت (٧) از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط بارى سلام، در سال ٢٠١٠ميلادی تاسیس گردید. این تلویزیون نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون، کابل و ولایات ھمجوار آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون ٧، توسط آوانما پرودکشن تمویل گردیده و در آن ١۸ نفر مشغول کار اند.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۴۴۲۴
آدرس ايميل: info@awanama.com
ويبسايت :    www.channelseven.tv
 
۱۹- تلویزیون وطن:
تلویزیون وطن؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط الحاج عبدالمجید مقرى در سال ۲۰۰۹ ميلادی تاسیس گردید. این تلویزیون، به شمول کابل؛ ولایات لوگر، پروان٬ کاپیسا و وردک را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون وطن، توسط بودجه شخصى موسس آن تمویل ميگردد و درآن، ٤٠ نفر مشغول کاراند.
شماره تماس:  ۰۷۰۰۰۲۰۴۷۹ و ۰۲۰۲۵۰۳۷۷۰
آدرس ايميل:  info@watanrtv.com   
ويبسايت :  www.watanrtv.com
  
۲۰- تلویزیون وطندار:
تلویزیون وطندار؛ از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط گروپ رسانه ھاى وطندار، در سال ١٣۸٦خورشيدی تاسیس گردید. این تلویزیون؛ به شکل ٢٤ ساعته نشرات دارد و به شمول شهر کابل، ٣٠ کیلومتر اطراف آنرا نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون وطندار ٩ نفر كارمند دارد.
شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
آدرس ايميل:    mirvaiss@yahoo.com
 
۲۱- تلویزیون 1:
تلویزیون1، از سریعترین شبکه‌های تلویزیونی درحال رشد در افغانستان است. شبکه‌ ای که برای داغ‌ترین گزارش‌های خبری، برنامه‌های عالی و مؤثر رویداد‌های جاری شناخته شده است. تلویزیون1 بر گزارش‌دهی سریع، بی‌طرف و واقعی خود می‌بالد و به عنوان یک تلویزیون خصوصی غیروابسته، در اواخر سال ۱۳۸۸خورشيدی، به نشرات خود آغاز نموده است. تلویزیون1، ملکیت گروپ1، که یک شرکت ارتباطات و رسانه‌ی افغانی است، می‌باشد و توسط سرمایه گذاران افغان به امید بهبود اساسات آزادی، حقوق بشر و آزادی بیان، برای مردم افغانستان ایجاد گردیده است.
 شماره تماس: ۰۷۹۱۳۰۰۵۲۰
آدرس ايميل:   info@1tvmedia.com
ويبسايت :  http://www.1tvmedia.com
 
۲۲- تلويزيون ژوندون:
تلویزیون ژوندون؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط اسماعيل يون تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و در سراسر کشور قابل ديد است.
شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۰۳۴۷۴
آدرس ايميل: yoon_af@yahoo.com
ويبسايت : www.zhwandoon.tv
 
۲۳- تلویزیون ګوربت:
تلویزیون ګوربت؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط داکتر محمد نعیم سلیمى، در سال ١٣۸٩ خورشيدی تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته وبه شمول افغانستان، در بسیارى کشورھاى جهان، از طریق ماھواره قابل دریافت است؛ اما در کابل فريکونسی ندارد.
شماره تماس:  ۰۷۰۸۱۹۸۲۸۷
آدرس ايميل: gorbat.rtv@gmail.com
ويبسايت : www.gorbat.net
 
۲۴- تلویزیون کابل نيوز:
کابل نیوز؛ یک چینل خبری خصوصی است که به زبان های پشتو و دری، از شهر کابل نشرات می کند. کابل نیوز؛ چینل سیاسی- خبری است که مسایل روزمرۀ افغانستان و جهان را تحلیل و تجزیه می کند. اخبار، گزارش، تحلیل، تحقیقات و برنامه های کابل نیوز، در پرتو واقعیت ها و حقایق تعقیب می شوند و از هیچ طرف و جناح درگیر، در حوادث خبری و تحلیلی طرفداری نمی کند.
شماره تماس:  ۰۲۰۲۵۰۰۰۹۱
آدرس ايميل: Kabulnews1@gmail.com    
ويبسايت :  www.kabulnews.af
 
۲۵- تلویزیون پشتو
تلویزیون پشتو؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط نور رحمان ليوال، در سال ۲۰۱۰ ميلادی تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول افغانستان، در بسیارى کشورھاى جهان، از طریق ماھواره قابل دریافت است؛ اما فريکونسی در کابل ندارد.
شماره تماس: ۰۷۷۷۷۲۷۴۸۶ و ۰۷۸۱۷۲۷۴۸۶
آدرس ايميل:     arika@pashtotv.tv     
ويبسايت : www.pashtotv.tv
 
۲۶- تلویزیون MBNيوند)
تلویزیون MBN ، یک تلويزيون معیاری با یک خط نشراتی کاملاً متفاوت بوده و یکی از رسانه ھاى فعال در کابل است. این تلویزیون؛ نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و ولایات ھمجوار آنرا تحت  پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.
شماره تماس:  ۰۷۹۰۵۵۵۵۱۰
آدرس ايميل: ceo@mbn.af   
ويبسايت :  www.mbn.af
 
۲۷-  تلویزیون سه
تلویزیون سه؛ اولین و یگانه کانال اختصاصی سپورتی در کابل است که توسط شفيق الله پويا، در سال ۲۰۱۲ ميلادی تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و ھم اکنون کابل و ولایات ھمجوار را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.
شماره تماس:  ۰۷۸۸۸۸۲۰۰۰
آدرس ايميل:  Qais.mawfaq.9001@yahoo.com
ويبسايت :   www.3media.com.af
 
۲۸- تلويزون آريا
تلویزیون آریا؛ منحیث اولین کانال اختصاصی برای اطفال و نوجوانان در کشور، نشرات اصلی خویش را  در سال ۲۰۱۱ ميلادی آغاز نمود. این تلویزیون، توسط عبدالغفار داوی تاسیس گرديده و نشرات ٢٤ ساعته دارد و ھم اکنون کابل و ولایات ھمجوار آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.
شماره تماس: ۰۷۹۳۴۴۴۲۰۱
آدرس ايميل: Ajmal.abidy@gmail.com
ويبسايت :   www.aria.af
 
۲۹- تلويزيون خورشید
تلویزیون خورشيد؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است. این تلویزیون، نشرات ٢٤ ساعته داشته و در سراسر کشور قابل ديد است.
شماره تماس: ۰۷۰۷۱۰۷۰۷۰
آدرس ايميل:    kawa.kohzad@hotmail.com
ويبسايت :  www.khurshid.tv