۱- روزنامه ۸صبح:
روزنامۀ ۸صبح که در حال حاضر بزرگترین روزنامۀ مستقل افغانستان با بیشترین پوشش در سطح کشور است، در ماه جوزای سال ۱۳۸۶ از سوی شماری از روزنامه نگاران مطرح و فعالین حقوق بشر و رسانه پایه گذاری شد تا بتواند در راستای تعمیم دموکراسی و رشد جریان های سیاسی موثر باشد.این روزنامه با رویکرد خبری و تحلیلی رویدادها و ایجاد زمینۀ گفتمان بین مردم در زمینه های سیاسی و اجتماعی توانست جایگاهش را تثبیت کند. این روزنامه بر آن است تا اطلاعات را به صورت مناسب و متوازن و بی طرفانه به مردم برساند. از سویی هم روزنامه بر آن است تا از نهادها و روند های دموکراتیک و حقوق بشر حمایت کرده و در زمینۀ  عدالت انتقالی به صدای قربانیان مبدل شود.
 شماره های تماس: ۰۷۰۰۲۲۸۹۸۸ – ۰۷۹۹۰۳۷۰۸۳
آدرس ايميل:   afghanistan_8am@yahoo.com
ویبسايت:  WWW.8am.af
 
 
۲-روزنامه ویسا:
روزنامه ویسا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط زبیر شفیقى در سال ١٣۸٥ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه در ٦٠٠٠ نسخه چاپ ٬ به شمول کابل در ٥ ولایت دیگر کشور نیز توزیع میگردد. روزنامه ویسا توسط شخص مدیرمسوول وعدۀ از فرھنگیان تمویل میگردد.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۹۸۷۲۲۴
ايميل:  Daily_weesa@yhoo.com
ويبسايت: www.dailyweesa.com
 
 
۳-روزنامه شرنوشت:
روزنامه شرنوشت از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط حميد ناصری درسال ١٣۸۹ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه سرنوشت توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ٥ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۵۰۲۱۰۰
ايميل: sarnaveshtdaily@gmail.com
 
۴- روزنامه محور:
روزنامه محور از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط اباسين بريال درسال ١٣۹۰ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ۴٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل، ننګرهار و خوست  توزیع میگردد. روزنامه محور توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ۶ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۸۰۳۶۰۱۴ و ۰۲۰۲۵۶۲۶۷۸
ايميل:  mehwardaily@gmail.com
 
۵- روزنامه باور:
روزنامه باور از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط صحاف صافی  درسال ١٣۹۰ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ۱۲٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه محور توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ۶ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس: ۰۲۰۲۵۰۴۸۴۱  و ۰۷۰۰۴۹۵۹۳۰
ايميل: bawardaily@gmail.com
 
۶- روزنامه آرمان ملى:
روزنامه آرمان ملى از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط میر حیدر مطهر درسال ١٣۸٢ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه آرمان ملى توسط نشر اعلانات تمویل میگردد وھم اکنون ١٥ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۲۸۲۶۷۳ و ۰۷۹۹۷۰۹۰۴۰
ايميل: armanemillie@yahoo.com
ويبسايت: www.armanemili.com
 
 
۷- روزنامه اراده:
روزنامه اراده که قبلا  از رسانه ھاى فعال در کابل بود و اکنون از چاپ بازمانده، توسط حاجى سید داود در سال ١٩٩٧ميلادی تاسیس گردید. این روزنامه در ٥٠٠ نسخه چاپ میگرديد که به شمول کابل در اکثر ولایات کشور و ھمچنان در پشاور ٬ ایالات متحده امریکا و شمارى از کشورھاى اروپایى به مشترکین توزیع ميگرديد. روزنامه اراده توسط سرمایه شخصى صاحب امتیاز ٬ نشر اعلانات ٬ فروش مشترکین تمویل شده و ١٢ نفر در آن مشغول کار بودند.
 
شماره هاى تماس:  
ايميل: erada.daily@yahoo.com
 
 
۸- روزنامه چراغ
روزنامه چراغ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط انجمن ترقى ورستگارى در سال ١٣۸٢ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه درکابل ھمه روزه چاپ و در ھشت ولایت کشور توزیع میگردد. روزنامه چراغ توسط چاپ اعلانات و وجه پرداخت مشترکین تمویل میگردد وھم اکنون ٢١ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۸۷۶۳۰۵۳۷ و ۰۷۸۸۲۷۵۵۰۴
ايميل:  cheragh_daily@yahoo.com
ويبسايت:  www.cheraghdaily.af
 
۹- روزنامه سخن جدید:
روزنامه سخن جدید از رسانه ھاى فعال درکابل است ، توسط دکتورعبدالهادى محسنى در سال ١٣۸٦خورشيدی  تاسیس شده که تا ماه سنبله ١٣٩٠خورشيدی  در قالب ھفته نامه چاپ میگردید. این روزنامه در حدود ه ٢٥٠٠ شماره چاپ ودر کابل توزیع میگردد. روزنامه سخن جدید توسط فروش وکمک افرد فرھنگى تمویل شده وھم اکنون  ۵ کارمند دارد.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۰۱۰۰۷۶
ايميل: sokhanejadid@yahoo.com
ويبسايت:  www.sokhanejadid.blogfa.com
 
۱۰-روزنامه سروش ملت:
روزنامه سروش ملت از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط داکتر جعفر مهدوى درسال ١٣۸٦ خورشيدی  تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه در ١٥٠٠ نسخه چاپ ودر کابل توزیع میگردد. روزنامه سروش ملت توسط شخص صاحب امتیاز و اشتراک سالانه وآگهى ھاى بازرگانى تمویل میگردد که درآن ١٢ نفر مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:۰۷۷۷۱۵۳۴۴۵ و ۰۷۷۵۷۱۳۹۲۰ 
ايميل:  sadayemellat2010@gmail.com
ويبسايت:  www.mellatparty.org
 
۱۱-روزنامه ماندگار:
روزنامه ماندگار از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط احمد ولى مسعود درسال ١٣۸٧خورشيدی  تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه در ٥٠٠٠ نسخه چاپ به شمول کابل در ولایات مزار ٬ پروان ٬ کاپیسا وپنجشیر نیز توزیع میگردد. روزنامه ماندگار توسط موسس ونشراعلانات تجارتى تمویل شده وھم اکنون ٢۸ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۰۲۷۷۷۸۱ و ۰۷۰۰۲۶۳۱۵۲
ايميل: mandegar.daily@gmail.com
ويبسايت: www.mandegardaily.com
 
 
۱۲- روزنامه اطلاعات روز:
روزنامه "اطلاعات روز" در ماه جدی سال ۱۳۹۰ خورشیدی، توسط ذکی دریابی بنیان گذاری شد. روزنامه اطلاعات روز، روزنامه مستقل ومنتقد است که درحوزه، سیاست، اجتماع، فرهنگ، دانش، فن آوری، سلامت و ورزش منتشر می شود. این روزنامه درقطع A3 درهشت صفحه( دوصفحه رنگی وشش صفحه تک رنگ)، درکابل منتشرمی شود. روزنامه اطلاعات روز با توجه به استقلال درموضع گیری ها و تنوع درنشرات، پرخواننده ترین روزنامه افغانستان است.  
شماره هاى تماس:  ۰۷۸۹۴۵۱۶۰ و ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷
ايميل:  info@etilaatroz.com
ويبسايت: www.etilaatroz.com
 
۱۳-روزنامه وحدت:

روزنامه وحدت ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و یکی از روزنامه های  خبری و تحلیلی می باشد که با اعتقاد به ارزش و کرامت پذیرفته شده ی انسانی واقعیت های افغانستان و پیرامون آن را بازتاب می بخشد. روزنامه وحدت افغانستان به زبان دری در کابل  منتشر می شوند.
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۲۶۴۱۵۱۵
ايميل: wahdatnews@gmail.com
ويبسايت: www.wahdatnews.com
 
 
۱۴- روزنامه جامعه باز:
 
روزنامه جامعه باز از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط محمد  اسلم جوادی درسال ١٣۹۲ خورشيدی تاسیس گردید. این روزنامه در ٢٠٠٠ نسخه چاپ ودرکابل توزیع میگردد. روزنامه جامعه باز توسط نشر اعلانات تمویل میگردد . جواد سلطانی مدیر مسئول روزنامه جامعه باز، در سرمقاله آغازین این روزنامه، از تساهل و رواداری، کثرت گرایی، حکومت قانون و خِرد انتقادی به عنوان اصول نشراتی این روزنامه یاد کرده و گفته است که جامعه باز، نه شهری در قلمرو سخن که تجربه زیستن انسان جدید و جایی برای زندگی است.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۸۴۱۸۰۰۸۹ و ۰۷۹۲۶۰۴۰۲۰
ايميل: info@dailyopensociety.com
ويبسايت: www. dailyopensociety.com
 
 
 
۱۵- روزنامه افغانستان:
 
روزنامه افغانستان یکی از دو روزنامه "  گروه روزنامه های افغانستان" روزنامه پیشتاز در سطح کشور بوده و با کیفیت عالی در شهر کابل به نشر می رسد  . روزنامه افغانستان به زبانهای ملی کشور -دری و پشتو- منتشر می شوند. گروه روزنامه های افغانستان، در جهت اطلاع رسانی شفاف و بیطرفانه، ارتقای سطح شعور و دانش اجتماعی-سیاسی شهروندان کشور، تقویت حاکمیت ملی، گسترش ارزش های دموکراتیک و فرهنگ مدنی و با رعایت قانون اساسی و سایر قوانین کشور و احترام به حاکمیت نظام دموکراتیک افغانستان و ارزش های ملی فعالیت می نماید.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۹۴۰۸۲۷۱ و ۰۷۹۸۳۴۱۸۶۱
ايميل:  thedailyafghanistan@yahoo.com
ويبسايت:  www.dailyafghanistan.com
 
۱۶-  روزنامه آوتلوک افغانستان:
روزنامه آوتلوک افغانستان یکی از دو روزنامه "  گروه روزنامه های افغانستان" روزنامه پیشتاز در سطح کشور بوده و با کیفیت عالی در شهر کابل به نشر می رسد . روزنامه آوتلوک افغانستان به زبان انگلیسی منتشر می شوند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۹۹۴۰۸۲۷۱ و ۰۷۹۸۳۴۱۸۶۱
ايميل: mail@outlookafghanistan.com
ويبسايت: www.outlookafghanistan.net
 
۱۷- روزنامه افغانستان تایمز:
 
روزنامه افغانستان تایمز از رسانه ھاى فعال درکابل است که درسال ٢٠٠٦ميلادی تاسیس گردید. این به زبان انگلیسی روزنامه ھمه روزه چاپ ودرولایات کابل ٬ مزار ٬ کندھار وجلال آباد توزیع میگردد. روزنامه افغانستان تایمز توسط فروش و سرمایه شخصى موسس تمویل میگردد وھم اکنون ٣٠ تن در آن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۸۹۵۴۶۲۶ و ۰۷۷۵۳۸۳۹۱۲
ايميل:  thedailyafghanistan@yahoo.com
ويبسايت:  www.afghanistantimes.af
 
۱۸- روزنامه افغانستان ايکسپرس:
روزنامه افغانستان ايکسپرس از رسانه ھاى فعال درکابل است که درسال ۲۰۱۳ميلادی توسط احمد يما اسرار  تاسیس گردید. این روزنامه به زبان انگلیسی ھمه روزه چاپ ودرولايت کابل توزیع میگردد. روزنامه افغانستان تایمز توسط فروش و سرمایه شخصى موسس تمویل میگردد .
 
شماره هاى تماس: ۰۷۹۷۵۹۹۹۹۸
ايميل: theafghanistan.express@gmail.com
ويبسايت: www.theafghanistanexpress.com
 
 
۱۹-  روزنامه کابل تایمز:
روزنامه کابل تایمز از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٩٦٢ ميلادی توسط وزارت اطلاعات و فرھنگ تاسیس گردید. این روزنامه در ٧٠٠ نسخه چاپ و در کابل توزیع میگردد.  روزنامه کابل تایمز به زبان انگلیسی منتشر می شوند و توسط وزارت اطلاعات و فرھنگ تمویل میگردد و ھم اکنون ٣٢ تن مرد و زن در آن مشغول کار اند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۱۷۶۶
ايميل: thekabultimes@yahoo.com
۲۰- روزنامه ملى ھیواد:
روزنامه ملى ھیواد از رسانه ھاى فعال در کابل است که درسال ١٣٢۸خورشيدی توسط دولت تاسیس گردید. این روزنامه ھمه روزه چاپ و در سراسر کشور و برخى کشور ھاى دیگر نیز توزیع میگردد. روزنامه ملى ھیوا د توسط دولت تمویل شده وھم اکنون ٢٢ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۲۱۳۰
ايميل:  hewad1948@yahoo.com
 
۲۱- روزنامه اصلاح:
روزنامه اصلاح از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط محمد نادرشاه در سال ١٣٠٠ خورشيدی  تاسیس گردید. این روزنامه در ٣٥٠٠ نسخه چاپ و در مرکز وولایات کشور توزیع میگردد. روزنامه اصلاح توسط دولت تمویل شده وھم اکنون ٢٥ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس:  ۰۷۰۰۲۸۰۰۳۲
ايميل:  Islah.daily@yahoo.com
۲۲- روزنامه انیس:
انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می ‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در ۱۵ ثور ۱۳۰۶ خورشيدی اولین نسخهٔ خود را به دست محی‌الدین انیس در شهر کابل منتشر کرد. این روزنامه در حال حاضر زیر مدیریت دولتی وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان نشر می‌ شود. ۸۰ درصد از تمام این روزنامه به  دری بوده و ۲۰ در صد  به پشتو نوشته می ‌شود. این روزنامه در ٢٢٠٠ تا ٢٥٠٠ نسخه چاپ و به شمول کابل ٬ دراکثر ولایات کشور توزیع میگردد. روزنامه انیس توسط دولت تمویل شده وھم اکنون ٤٣ تن کارمند دارد.
 
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۳۰۱۳۴۲ و ۰۷۰۰۵۷۱۲۲
ايميل: anisdaily@yahoo.ocm