۱- آژانس خبرى پژواک
پژواک بزرگترين آژانس خبرى مستقل  افغانستان است.دفتر مرکزی آن در کابل موقعيت دارد و با داشتن هشت دفترساحوى و يک شبکه وسيع خبرنگاران در سراسر کشور خبرها ، فيچرها، تحليل ها و مصاحبه ها را  به لسانهاى درى، پشتو و انگليسى به نشر ميرساند. پژواک همچنان براى آژانس هاى خبرى بين المللى ، تلويزيون ها و راديوها ، تصاوير و کلپ هاى ويديويى وصوتى را فراهم مينمايد.  پژواک  فعاليت خود را با  پوشش خبرى  لويه جرگه قانون اساسى  در سال  ١٣٨٢ هجرى شمسى آغاز نمود و به اين ترتيب به يک منبع معتبر خبرى براى رسانه هاى داخلى و خارجى مبدل گرديد.
شماره هاى تماس:  ۰۲۰۲۲۰۱۸۱۴-۰۷۹۹۴۷۷۴۹۲
ايميل:news@pajhwok.com
ويبسايت: www.pajhwok.com
 
۲- آژانس خبرى وخت:
آژانس خبرى وخت از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط رحیم الله  سمندر درسال ٢٠٠٩ ميلادی تاسیس گردید. این آژانس به صورت آنلاین قابل دریافت است. این خبرگزارى توسط فروش خبرھا و تصاویر تمویل میگردد وھم اکنون در حدود ۲٠ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره تماس: ۰۷۰۸۱۹۸۳۸۴
ايميل: wakhtnews@gmail.com
ويبسايت: http://wakht.af
 
۳- آژانس خبرى بست:
آژانس خبرى بست از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط بنیاد اجتماعى مسیر در سال ٢٠١١ ميلادی  تاسیس گردید. این آژانس به صورت آنلاین در سه زبان به صورت ٢٤ ساعته  قابل دریافت است. آژانس خبرى بست ھم اکنون توسط بنیاد اجتماعى مسیر تمویل میگردد و ھم اکنون ٥٠ نفر کارمند دارد.
 
شماره تماس: ۰۷۵۲۰۵۰۵۰۰
ايميل: info@bostnews.com
ويبسايت:  www.bostnews.com
 
 
۴- آژانس اطلاعاتى باختر:
آژانس اطلاعاتى باختر از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٣١۸خورشيدی  توسط دولت تاسیس گردید. این آژانس به صورت آنلاین فعالیت داشته که ھم اکنون ٣٠٧ نفر درکابل و در حدود ٥٠ تا ٦٠ نفر در ولایت کارمند دارد.
 
شماره هاى تماس: ۰۲۰۲۱۰۱۳۰۴ و ۰۷۰۰۲۰۲۲۳۲
ايميل: info@bakhtarnews.com.af
ويبسايت: www.bakhtarnews.com.af
 
۵- آژانس خبرى ثبوت:
آژانس خبرى ثبوت از رسانه ھاى فعال درکشور است که توسط جاویده احمدى وسمیع الله احمدى درسال ١٣۸۸خورشيدی تاسیس گردید. این آژانس توسط بخش فرھنگى ایالات متحده امریکا تمویل میگردد که ھم اکنون ٣٠ تن کارمند دارد که ۸ تن آنها خانم اند.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۰۶۶۲۵
ايميل: jawida.ahmadi@suboot.ogr.af
ويبسايت: http://suboot.org.af
 
 
۶- خبرگزارى صداى افغان ( آوا ):
خبرگزاری صدای افغان(آوا) اولین رسانه‌ای از این دست است که پس از سقوط طالبان و برسرکار آمدن حاکمیت جدید، به صورت غیردولتی تأسیس گردیده است. اگرچه دست اندرکاران این خبرگزاری را سابقه بس طولانی در کار خبری است چنانچه ازسال ۱۳۷۱ با تأسیس خبرگزاری تبیان اولین بار پا درعرصه کار رسانه‌ای می‌گذارند، اما خبرگزاری صدای افغان(آوا) در ادامه همان کار ولی جدی و حرفه‌ای‌تر در۲۶ حوت سال ۱۳۸۰ توسط سیدعیسی حسینی مزاری درشهر کابل تأسیس می ‌گردد. خبرگزارى ( آوا ) به صورت آنلاین قابل دریافت است. این خبرگزارى توسط فروش خبرھا و تصاویر تمویل میگردد وھم اکنون در حدود ١٠٠ نفر درآن مشغول کاراند.
 
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۴۳۷۸۷ و ۰۷۰۰۲۷۵۸۲۸
ايميل: info@avapress.com
ويبسايت: www.avapress.com
 
 
۷- آژانس خبرى ھندوکش:
 
آژانس خبرى ھندوکش از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط انجمن ترقى ورستگارى درسال ١٣۸٢خورشيدی تاسیس گردید. آژانس ھندوکش ٢٤ ساعت به صورت آنلاین قابل دریافت است. این آژانس توسط نشر تبلیغات ومشترکین تمویل شده وھم اکنون ١٥ تن درآن مشغول کاراند.
 
شماره  تماس:۰۷۹۴۴۷۴۸۲۱
ايميل: cheragh_daily@yahoo.com
 
۸- آژانس خبری بخدی :
آژانس خبرى بخدی از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط محمد زرين  و سالم وحدت تاسیس گردید. آژانس بخدی ٢٤ ساعت به صورت آنلاین قابل دریافت است. این آژانس توسط نشر تبلیغات ومشترکین تمویل ميشود وھم اکنون ١٥ تن درآن مشغول کاراند.
 
شماره تماس: ۰۷۹۵۱۵۸۸۱۵
ايميل: info@bokhdinews.af
ويبسايت: http://www.bokhdinews.af
 
 
۸- آژانس خبری روز :
آژانس خبرى روز از رسانه ھاى غير فعال درکابل است که صفيه ميلاد  تاسیس گردید و فعلا نشرات ندارد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۵۳۷۶
ايميل:  safiamilad@roznews.com
ويبسايت: http://roznews.com/
 
۹- آژانس خبری آواز:
آژانس خبری آواز یک رسانه آزاد، مستقل و غیر انتفاعی بوده که نشر گزارش های تحقیقی و تفصیلی از طریق چینل های صوتی و تصویری را اساس فعالیت های خویش عنوان می نماید.  سرخط اخبار و خبر های عاجل موضوع نشرات این رسانه را تشکیل نمیدهد، بلکه با در نظر داشت اوضاع حساس افغانستان گزارش های ویژه از نماد و چهره امروزی کشور در محور کاری ان قراردارد.
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۱۸۶۲۲
ايميل: awcawn@gmail.com
ويبسايت: www.awaz-news.com.af
 
 
۱۰- خامه پرس- روزنامه آنلاين افغانستان:
 
خامه پرس-  روزنامه آنلاين افغانستان از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط خوشنود نبی زاده  در سال ۲۰۱۰ ميلادی تاسیس گردید. خامه پرس ٢٤ ساعت به صورت آنلاین به  قابل دریافت است. این روزنامه انلاين  توسط نشر تبلیغات ومشترکین تمویل ميشود وھم اکنون ۲۰ تن درآن مشغول کاراند
 
شماره تماس: ۰۷۹۸۲۴۲۴۵۵
ايميل: khushnood@khaama.com
 ويبسايت: www.khaama.com