Data Gathered Date: 

Monday, December 2, 2013 - 10:45

 کابل(پژواک، ۱۰ قوس ٩٢): باشندگان شهر کابل خواهان تهيۀ آب آشاميدنى صحى، قيريزى سرک ها و فعال نمودن سيستم کاناليزيسيون هستند ؛ اما باشندگان ولسوالى تامين امنيت و همکارى هارى بيشتر در بخش زراعت ميخواهند.
شهر کابل از ٢٢ ناحيه تشکيل گرديده و خواسته هاى هر ناحيه نيز با هم متفاوت است، از سوى ديگر خواسته هاى باشندگان ١٥ ولسوالى کابل نيز جداگانه است و باشندگان چهار ولسوالى شرقى و جنوب  شرقى از سهولت هاى ابتدايى زندگى و نا امنى ها شکايت دارند.
 اما باشندگان ولسوالى هاى دور دست ولايت کابل خواهان کمک و همکارى  بيشتر در بخش زراعت، معارف و صحت هستند.
باشندگان ناحيۀ پنجم شهر کابل از نبود آب آشاميدنى صحى شکايت دارند و مى افزايد  که چاه هايشان خشک گرديده است.
حسين احمد باشندۀ اين منطقۀ مى گويد که خانۀ خود به علت خشکى چاه در دو سال گذشته تبديل کرده است.
 وى از حکومت خواست، تا پروژه تمديد نل جهت توزيع آب آشاميدنى صحى تطبيق نمايد،  تا مردم ازاين مشکل نجات يابد.
محمدخالد باشندۀ ناحيۀ چهارم مى گويد که آب هاى باران  از اثر نبود سيستم کاناليزيسيون، در خانه ها، سرک ها و راه ها ايستاد ميشود و مردم رفت آمد کرده نمى تواند.
به گفتۀ وى، اکثراً يکتعداد اطفال در آب ها غرق و جان داده و مردم نيز با خسارات زياد مواجه شده اند.
 جمال باشنده ناحيۀ ١٦ شهر کابل از حکومت ميخواهد که يک سيستم خوب ترانسپورت در شهر فعال نمايد ، زيراکه تعداد ملى بس ها شهر روز تا روز کم ميشود.
وى به آژانس پژواک گفت :((از طرف شام و صبح ازدحام مردم در ايستگاه ها تا حدى ميباشد که تا يک ساعت نيز موتر پيدا نميشود.))
 به گفتۀ وى، به ويژه زنان در مورد با مشکلات زياد مواجه ميشوند و مردم مجبور هستند که با وجود مشکلات اقتصادى از تکسى استفاده نمايند.
يک تعداد باشندگان ديگر شهر کابل از خرابى سرک ها و راه هاى بعضى مناطق نيز شکايت دارند.
 داوود باشندۀ ناحيۀ سوم مى گويد که سرک سيلو از چهاراهى مامورين تا ميرويس ميدان خيلى خراب شده و مورد هيچ نوع توجه شاروالى قرار نگرفته است.
وى مى افزايد که اين سرک در چند جا تخريب گرديده و به علت آن اکثرآً رويداد هاى ترافيکى رُخ ميدهند.
 باشندگان ناحيۀ ١٣ شهر کابل خواهان افزايش مکاتب دولتى از دولت هستند. عبدالعزيز باشندۀ اين منطقه مى گويد که نفوس دشت برچى خيلى زياد است؛ اما فقط سه باب مکتب دارد.
 موصوف افزود که حدود ٢٥ هزار شاگرد تنها در ليسۀ  عبدالرحيم شهيد درس ميخواند.
عزيز از حکومت خواست که مکاتب ديگر ابتدايه، متوسطه و ليسه در اين منطقه فعال نمايد.
 همچنان برخى بيشتر باشندگان شهر کابل از حکومت و شاروالى ميخواهند که سيستم خوب ترافيکى فعال نمايد و از ازدحام زياد  در شهر جلوگيرى نمايد.
عبدالبصير يکى از مامورين دولتى به آژانس پژوک گفت، فاصله بين دفتر و خانۀ وى پنج کيلومتر ميباشد؛ اما وى مجبور است که اين فاصله در يک ساعت طى نمايد.
 در پهلوى شهريان کابل ، اعضاى شوراى ولايتى کابل نيز خواست هاى مختلف از دولت دارند.
نثارالدين بريالى رييس شوراى ولايتى مى گويد که حکومت و ادارات بين المللى پروژه هاى خود را بدون هماهنگى با آنها تطبيق کرده اند.
وى به آژانس پژواک گفت که انتخاب  و نظارت پروژه ها از اولويت هاى کارى آنها ميباشد و از حکومت ميخواهد که در تطبيق پروژه ها آنها نيز در جريان بگذارند.
 به گفتۀ وى، مردم از افزايش فساد ادارى در دواير دولتى تنگ آمده و حکومت بايد تعهدات خود را  در راستاى محو فساد ادارى تطبيق نمايد.
وى مى افزايد، پول که براى بازسازى اختصاص ميشود، به جيب هاى بعضى مقامات ميرود و هيچ درد مردم را دوا نمى کنند.
مريم احمدى عضوى شورا ولايتى کابل به آژانس پژواک گفت که نبود آب آشاميدنى صحى، بيکارى و فساد و بيروکراسى در دواير دولتى از مشکلات  برزگ کابل ميباشند.
سيد مجتبى هاشمى معاون شوراى ولايتى کابل از حکومت ميخواهد که تا قانون اساسى در تمامى کارها تطبيق نمايد.
موصوف افزود که تعيين والى، شاروال و ولسوال بايد از طريق انتخابات صورت گيرد؛ اما اين قانون تاکنون تطبيق نشده است.
 باشندگان ١٥ ولسوالى ديگر ولايت کابل،  خواست هاى مختلف از دولت دارند. باشندگان چهار ولسوالى شرقى و جنوب شرقى ولايت کابل از نبود امنيت و سهولت هاى ابتدايى زندگى شکايت دارند.
حاجى ځاځى يکى از سران قومى ولسوالى خاکجبار مى گويد که آنها از هر حکومت و حاکم  فراموش شده اند.
وى به آژانس پژواک گفت که آنها از سهولت هاى ابتدايى زندگى محروم اند و در ولسوالى ايشان هيچ نوع پروژه هاى بازسازى عملى نشده است .
حاجى ځاځى علاوه بر اعمار سرک ولسوالى خود، خواست  تا ساختمان هاى براى مکاتب و کلينيک اعمار و همچنان سهولت هاى تيليفونى در اين ولسوالى فراهم گردد.
 حاجى عبدالولى يکى از سران قومى ولسوالى سروبى مى گويد که امنيت مناطق دور دست  خراب گرديده است.
وى علاوه بر افزايش پوسته هاى امنيتى و عمليات عليه مخالفين مسلح، از حکومت خواست که سرک هاى مناطق دور دست اعمار نمايد.
 وى مى گويد که زمين هاى زراعتى سروبى کم و دولت بايد زمينه هاى کارى براى باشندگان اين ولسوالى مساعد نمايد.
 باشندگان ولسوالى بگرامى  اين ولايت وجود افراد مسلح غير مسوول و غاصبين زمين شکايت دارند و از حکومت ميخواهند که در مقابل آنها اقدامات نمايند.
حاجى احسان الله يکى از باشندگان اين ولسوالى به آژانس پژواک گفت که ملکيت هاى دولتى و  شخصى  مردم توسط يکتعداد زورمندان و افراد مسلح غصب گرديده و کسى که واکنش نشان دهد، مورد حملۀ مسلحانه قرار ميگيرد.
 باشندگان ده سبز نيز از ناامنى ها شکايت دارند و مى افزايد که مردم از سوى افراد مسلح با مشکلات مواجه شده اند.
شهاب الدين ، يکى از باشندگان اين ولسوالى به آژانس پژواک گفت که يکتعداد افراد مسلح به مردم مشکلات ايجاد مى نمايند.
 موصوف همچنان خواست، تا حکومت سهولت براى کاگران داش خشت در اين ولسوالى فراهم نمايد.
محمد هاشم يکى از باشدگان پغمان از غصب زمين شکايت دارد و از حکومت ميخواهد که از غصب زمين جلوگيرى نمايد.
وى گفت که نفوس پغمان زياد است، سرک هاى داخلى اين ولسوالى خامه و خراب است که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
 حفيظ الله باشندۀ ولسوالى شکردره از حکومت ميخواهد، تا از فعاليت هاى افراد مسلح غير مسوول جلوگيرى نمايد.
وى افزود که در اينجا هر کس در خانۀ خود ده ميل اسلحه دارد و افراد غير مسوول نيز در جريان روز رفت آمد دراند و باعث اذيت و مشکلات مردم ميشوند.
باشندگان ولسوالى قره باغ اين ولايت از حکومت ميخواهند که در بخش رشد و انکشاف باغ هاى انگور و جلوگيرى امراض همکارى نمايد.
محمد سليم يک تن از باشندگان اين ولسوالى مى گويد که اکثراً  انگور آنها با امراض مواجه ميشود، اما وزارت زراعت يا رياست زراعت در مورد همکارى نمى کند.