Data Gathered Date: 

Monday, December 2, 2013 - 10:45

 کابل(پژواک، ۱۰ قوس ٩٢):ازدحام ترافيکى، نبود کاناليزيسيون، آب و برق از مشکلات است که شهريان کابل از آن شکايت دارند.
از سوى ديگر، باشندگان يکتعداد ولسوالى هاى کابل ،  نا امنى ها، خرابى سرک ها، نبود سهولت هاى معلمين مسلکى و صحى از مشکلات مهم خود ميدانند.
شهر کابل از ٢٢ ناحيه تشکيل گرديده و مشکلات آن با باشندگان ١٥ ولسوالى اين ولايت متفاوت است.
باشندگان مناطق مرکزى اين شهر از  نظام نادرست ترافيک شکايت دارند، اما نبود آب صحى آشاميدنى، سرک ها، برق  و نبود معلمين مسلکى از مشکلات مناطق دور دست ولايت کابل ميباشد.
 جمال احمد باشندۀ ناحيۀ پنجم شهر کابل از مشکلات ترافيکى شکايت دارد و مى افزايد که به علت نظام نادرست ترافيکى، به دفتر و خانه به وقت معين رسيده نميتواند.
وى به آژانس پژواک گفت:(( بين دفتر و خانه ام پنج کيلومتر متر فاصله وجود دارد، در وضعيت عادى در جريان ده دقيقه رسيده ميتواند؛ اما از اثر تنگى سرک ها و ازدحام ترافيکى گاه گاهى طى کردن اين فاصله يک ساعت دربر ميگيرد.))
 محمدحسن يکى از باشندگان ناحيۀ چهارم اين شهر نيز شکايت دارد و مى افزايد که کارهاى روزانه آش از اثر ازدحام ترافيکى برهم خورده است.
 محمدعظيم يکى از تکسى رانان شهر کابل نيز ازدحام ترافيکى از مشکلات بزرگ خود ميداند و مى افزايد که عايدات وى از اثر بلند شدن قيمت هاى تيل و ازدحام ترافيکى بسيار پايين گرديده است.
وى مى افزايد:((زمانيکه سوارى وزير اکبرخان به طرف ميرويس ميدان بالاکنم ، پس در جريان يک ساعت نيز نمى رسد، تيل قيمت است و از اثر ازدحام تيل زياد به مصرف ميرسد و به جاى مفاد تاوانى ميشويم.))
 از سوى ديگر، باشندگان مناطق دور دست شهر کابل از نبود آب و برق و خرابى سرک هاى شکايت دارند.
باشندگان ناحيۀ ١٣ شهر کابل نيز از اين نبود آب صحى آشاميدنى و تنگى سرک ها شکايت مى کنند.
 مجتبى حسينى باشندۀ ناحيه ششم مى گويد که سرک بين پل سخته و پل خشک ١٣ کيلومتر ميشود که باشندگان ناحيه آن را به علت ازدحام زياد در يک ساعت طى مى کنند.
ادريس احمد باشندۀ قلعۀ واحد ناحيه پنجم مى گويد که سطح آب در در اين منطقه  چند متر پايين شده و برخى بيشتر چاه ها خشک گرديده است.
وى افزود:(( در کوچه ما چاه هاى ٢٠ خانه خشک گرديده و مجبورهستيم که آب آشاميدنى از چاه هاى مسجد و سراى بياريم.))
 عزيزالله باشندۀ   منطقۀ پل خشک ناحيۀ سيزدهم مى گويد ، هر چند برق در مناطق همسايه وجود دارد؛ اما آنها از نعمت برق محروم اند.
عبدالحسين باشندۀ ديگر اين منطقه  مى گويد که دولت نتوانسته که براى آنها سهولت آب آشاميدنى فراهم سازد و مجبور هستند که آب را در بدل  پول بدست آورند.
وى به پژواک گفت :((در اينجا سهولت  نل ها آب  توسط سکتور خصوصى فراهم شده و از مردم دربدل آن ماهانه پول ميگيرد.))
 محمدعارف باشندۀ قلعه زمان خان ناحيۀ نهم مى گويد ، هر چند اين منطقه در چهار کيلومترى ارگ موقعيت دارد، اما سرک آن تاکنون خامه است.
موصوف مى گويد که رفت آمد در اين سرک در وقت  برف و باران امکان ندارد.
از سوى ديگر، باشندگان زياد شهر کابل از نبود سيستم کاناليزيسيون شکايت اند و مى افزايند که سرک ها با دريا مبدل ميگردد.
 حبيب الله باشنده ناحيۀ يازدهم شهر کابل شکايت ميکنند که سرک هاى آنان در زمان باريدن برف از آب پر ميشود، رفت آمد از طريق موترها نيز مشکل ميشود.
وى مى افزايد، زمانيکه آب ها بعداز باريدن باران زياد شود، اطفال در وقت رفت آمد در آن عرق و يا جان داده اند.
باشندگان شهرک احمدشاه بابا مينه شهر کابل از خرابى سرک هاى فرعى شکايت دارند.
محمد شاکر باشندۀ اين شهرک مى گويد که هر چند سه سرک بزرگ اعمار شده و يک ديگر زير کار است؛ اما هنوز هم يکتعداد سرک ها پخته نشده است.
 به گفتۀ وى، سرک که از قلعۀ زمان خان ميگذرد و احمدشاه بابا مينه با شهر کابل وصل مى کند ، براى اين شهرک ارزش حياتى دارد.
اما غلام ربانى باشندۀ ديگر اين شهرک شکايت مى کند که اخيرا دوزدى ها در منطقۀ آنها افزايش يافته است.
علاوه بر شهر باشندگان ولسوالى هاى اين ولايت نيز از مشکلات مختلف شکايت دارند.
 سميع الله باشندۀ ولسوالى ده سبز کابل مى گويد که امنيت اين ولسوالى تامين است؛ اما هيچ نوع خدمات عامه در آن وجود ندارد.
 وى افزود که قريه هاى نزديک ولسوالى تا يک اندازه خدمات انکشافى( مثل مکتب، شفاخانه، سرک و ديگر...) برخوردار است ؛ اما قريه هاى اکثريت مطلق  که در دامن کوه صافى موقعيت دارد و قريه هاى که در شمال ولسوالى موقعيت دارد از همچو خدمات برخوردار نيست.
عزت الله باشندۀ اين ولسوالى نبود مراکز ابتدايى صحى از مشکلات ديگر مردم ده سبز خواند.
وى به آژانس پژواک گفت که چند مرکز محدود صحى وجود دارد تعداد کم مردم به آن دسترسى دارد زيرا که آنها بايد براى رسيدن به يک مرکز ، براى سه ساعت پياده مزل نمايد.
اما باشندگان ولسوالى بگرامى کابل از وجود افراد مسلح غير قانونى وغصب زيمن شکايت دارند.
عبدالکريم يکى از باشندگان اين ولسوالى مى گويد که ماهانه چند تن از باشندگان اين ولسوالى توسط افراد مسلح غير قانونى و غاصبين زمين کشته ميشوند.
 موصوف بۀ گونۀ مثال به رويداد اخير منطقۀ کمرى اشاره کرد و گفت که سه تن بى گناه توسط غاصبين زمين کشته شد.
باشندگان منطقۀ محسن کلا اين ولسوالى از نبود سهولت هاى صحى و معلمين مسلکى شکايت دارند.
نعمت الله باشندۀ اين منطقه مى گويد که فارغين صنف دوازدهم بحث معلمين مکاتب توظيف گرديده ، نه خود ميدانند و نه هم شاگردان از آنها اخذ کرده ميتوانند.
مردم ولسوالى خاکجبار ولايت کابل علاوه بر نا امنى ها از نبود سهولت هاى ابتدايى شاکى اند.
حاجى ځاحى يکى از سران قومى اين ولسوالى به آژانس پژواک گفت که آنها سرک، برق، آنتن تيليفون ، سهولت هاى ابتدايى صحى، آب آشاميدنى صحى و معملين مسلکى مکاتب ندارند.
وى افزود:((هر چند اين ولسوالى در نزديکى شهر موقعيت دارد، ولى طور اشکار ميشود که بخش کدام ولايت دور آفتاده باشد و هيچ نوع سهولت ها ندارد.))
باشندگان ولسوالى سروبى که در همسايگى خاکجبار موقعيت دارد، نيز از نا امنى ها شکايت دارند و مى افزايد که آنها در مناطق و قريه هاى در دست ولسوالى از ترس طالبان فعاليت هاى خود را با دل جمعى انجام داده نمى توانند.
حاجى بسم الله باشنده منطقۀ اوزبين سروبى مى گويد که مردم از سوى طالبان مسلح با مشکلات زياد مواجه شده  اند؛ اما حکومت در مورد هيچ اقدام نکرده است.
 باشندگان ولسوالى پغمان ولايت کابل هر چند از سهولت هاى ديگر زندگى برخوردار هستند ؛ اما مى گويند اخيراً در اين ولسوالى نيز نا امنى ها بيشتر گريدده است.
حسيب الله باشندۀ ولسوالى پغمان مى گويد که در اين ولسوالى علاوه بر مخالفين مسلح دولت، افراد غير مسوول نيز به مردم مشکلات ايجاد کرده اند.
اما باشندگان ولسوالى هاى شمالى ولايت کابل از نبود آب زراعتى و از عدم همکارى دولت دربخش زراعت شکايت دارند.
 سيف الله باشندۀ ولسوالى قره باغ به آژانس  پژواک گفت که انگور يگانه عايد اقتصادى آنها ميباشد؛ اما حکوت درمورد با آنها هيچ کمک نکرده است.
اما گل محمد باشندۀ ولسوالى فرزه مى گويد،  جوى ها براى آب هاى زراعتى ندارند و جوى هاى  موجود نيز پُر شده ، پلچک ها خراب و راه هاى آن نيز تخريب گرديده است.