کابل(پژواک، ١٠ قوس٩٢): باشندگان شهر کابل از کارهاى بازسازى که در اين شهر صورت گرفته رضايت دارند؛ اما باشندگان ولسوالى هاى اين ولايت از روند بازسازى در مناطق خود شاکى اند و مى گويندکه کارهاى بيشتر در بخش بازسازى صورت نگرفته است.
بازسازى شهرکابل به دو دسته تقسسيم ميشود که يک بخش آن دولتى  و دوم آن بخش شخصى يا خصوصى ميباشد.
اين شهر از ٢٢ ناحيه تشکيل گرديده ساختمان ها، اپارتمان  ها و مارکيت هاى بزرگ و تعداد زياد از شهرک هاى دولتى و خصوصى در ناحيه هاى مختلف اين شهر اعمار شده اند.
 شهرک طلايى، شهرک سليم کاروان، شهرک آريا، شهرک شاداب ظفر و ده ها شهرک بزرگ و کوچک شامل اين شهرک ها قابل ذکر است که  صدها ميليون دالر سرمايه گذارى در آن صورت گرفته است.
شهرک آريا در ٨٠ کيلومترى ميدان هوايى کابل در چند بلاک ساخته شده است. در ويبسايت اين شهرک آمده است که آنها ٣٥٠ بلاک،  تاسيسات رهايشى و خدمات تجارتى ايجاد کرده است.
منبع مى افزايد که هر بلاک آنها مشتمل با پنج و ده طبقه ميباشد و تمام معيارهاى بين المللى در آن درنظر گرفته شده است.
 مسوولين ولايت و شاروالى کابل مى گويند که در شهر ولسوالى ها اين ولايت کارهاى بازسازى انجام داده که هزينۀ آن به  ميلياردها افغانى ميرسد.
در ويبسايت رسمى ولايت کابل آمده است که در تمامى ولسوالى ها تعداد زياد از ساختمان هاى دواير دولتى به شکل جديد و سيستم عصرى اعمار گرديده است.
منبع مى افزايد که در ولسوالى ده سبز، علاوه بر ايجاد شهر جديد کابل، منازل براى روساى ولايت کابل نيز اعمار کرده است.
 به اساس معلومات ولايت کابل،  ساختمان هاى ولسوالى و زندان در ولسوالى پغمان ، ساختمان شورا انکشافى محلى و کمپليکس ولسوالى در گلدره اعمار کرده است.
 منبع همچنان گفته است،  در ولسوالى ها نيز ده ها کيلومتر سرک را قيرکرده ، به گونه مثال قيريزى ١٢ کيلومتر سرک تا  ولسوالى موسهى  و اعمار ديوارهاى استنادى در تمامى ولسوالى ها و سرک از ده يحيى کابل تا ولسوالى ده سبز شامل آن است.
 در خبرنامه آمده است که پروژه هاى برق در ولسوالى هاى سروبى و ده سبز، پروژهاى پخته کارى جوى ها در خاکجبار، پروژۀ اعمار  کانال در ولسوالى کوهدامن، پروژهاى آب برق در بگرام، پروژه هاى ديوار هاى استنادى در پغمان، پروژۀ اعمار ديوار استنادى در پهلوى درياى کنر در بگرامى، اعمار هزاران کيلومتر ديوارهاى استنادى در ولسوالى هاى قره باغ، کلکان و فرزه و همچنان اعمار مکاتب به تمامى ولسوالى هاى کابل شامل اين پرژه ها ميباشند.
 منبع مى نويسد که پروژه هاى  بندهاى کوچک آب، راه هاى فرغى، پولچک ها، کاريزها و ايجاد جوى هاى نيز تطبيق کرده است.
مسوولين کابل مى گويند که در ١٤ ولسوالى اين ولايت، شهرک هاى رهايشى براى عودت کنندگان اعمار کرده و کلينيک ها و مراکز صحى نيز در بعضى ولسوالى ها نيز اعمار کرده است.
  محمد آصف رحيمى وزير زراعت و مالدارى مى گويد که آنها در چند سال گذشته کارهاى زياد در بخش زراعت کابل انجام داده که ارزش آن به ده ها ميليون دالر ميرسد.
وى مى افزايد که در سال ١٣٩٢ خورشيدى تعداد زياد از پروژه ها به هزينۀ   ١٤،٢ ميليون دالر امريکايى  در بخش زراعت تطبيق خواهد شد.
به اساس معلومات وى، ١٠،٨ ميليون دالر اين پروژه ها از بوديجۀ انکشافى و متباقى آن توسط موسسات کمک دهنده داده خواهد شد.
 محمديونس نو انديش شاروال کابل مى گويد ، هر چند کارهاى  زياد بازسازى در اين ولايت صورت گرفته ؛ اما مى افزايد، يکتعداد حلقات وجود دارد که از بازسازى بيشتر جلوگيرى مى کنند.
وى ضمن مصحابه با آژانس خبرى پژواک گفت که پس ماندگى شهر کابل کدام امر تصادفى نيست.
شاروال افزود که يکتعداد افراد و اشخاص است که از بازسازى و پيشرفت جلوگيرى مى کند.
شاروال افزود که با آمدنش، پلان اساسى بازسازى اين ولايت ترتيب کرده که اعمار سرک ها، پياده روها، ايجاد کانال ها و مناطق سبز در شهر کابل را مشخص ساخت.
 به اساس معلومات شاروالى کابل، در چند سال گذشته درحدود ١٥٠ کيلومتر سرک در شهر کابل اعمار گرديده است.
وى گفت که تعداد زياد از پارک ها نيز در کابل ايجاد گرديده و کار يکتعداد ديگر جريان دارد.
شاروال کابل مى گويد که در اين شهر ده ها شهرک  نيز ايجاد گرديده ؛ اما مى افزايد که از  جمله صد شهرک فقط هشت آن داراى اسناد قانونى ميباشد.
به گفتۀ وى، يکتعداد شهرک هاى ديگر نيز در شهر کابل وجود دارد که اسناد خود را تنها از وزارت انکشاف شهرى به دست آورده ؛ اما در مورد به شاروالى مراجعه نکرده و اسناد شان نيز مکمل نيست.
 به اساس معلومات شاروالى، در چند سال گذشته ميليون ها نهال در اين شهر غرس نموده و بيشتر از ٢٠ پارک اعمار کرده است.
در شهر کابل علاوه بر بازسازى ستديوم هاى غازى و چمن حضورى ، ميدان هاى فوتبال، کرکت و يکتعداد  ديگر نيز اعمار گرديده است.
فريد هوتک سخنگوى ادارۀ کرکت بورد افغانستان مى گويد که ميدان بين المللى کرکت بيشتر از دو ميليون دالر امريکايى هزينه برداشته و کارهاى بازسازى ديگر نيز در آن جريان دارد.
همچنان يک ميدان بازى کرکت نيز در احمدشاه بابا مينۀ کابل توسط يک تجار ملى ساخته شده است.
 حاجى جيلانى زرملوال يکى از تجاران ملى به آژانس پژواک گفت که در زمين خود يک ميدان بازى کرکت به هزينۀ سه هزار دالر امريکايى اعمار کرده است.
علاوه بر تجاران و دولت، مردم ملکى نيز در بازسازى سهم گرفته است. عبدالقدير يکى از باشندگان کندز مى گويد که در شهرک ميرويس مينه زمين گرفته و بالاى آن يک خانۀ دو منزله اعمار کرده است.
وى افزود که بيشتر از پنج  ميليون افغانى بالاى خانۀ خود مصرف کرده ؛ اما شکايت کرد که سهولت هاى ابتدايى زندگى در اين شهرک بسيار کم است.
 علاوه بر بخش هاى ديگر، کارهاى زياد در بخش بازسازى ميدان هوايى کابل نيز صورت گرفته است.
به اساس معلومات وزارت ترانسپورت، در ده سال گذشته علاوه بر  خط رينوى و ترمينل جديد، سالون هاى عصرى، پارکينگ ها و ساير سهولت هاى ديگر به هزينۀ بيشتر  ١٠٠ ميليون دالر امريکايى اعمار کرده است.
همچنان کارهاى زياد دربخش برق شهر کابل و ولسوالى ها صورت گرفته است.
 انجنير عبدالوکيل رييس برق ولايت کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که در تمام مناطق که تحت پلان آنها قرار دارد، از برق مستفيد گرديده است.
به گفتۀ وى، ٨٠ درصد باشندگان ١٤ ولسوالى کابل نيز از نعمت برق بهرمند گرديده اند.
وى مى گويد که در دو سال آينده، تمامى مناطق، شهرک ها، قريه ها و مناطق دور دست از برق بهرمند خواهد شد.
اين درحالى است که چند روز قبل يک پروژۀ برق در ولسوالى کلکان ولايت کابل گشايش يافت.
 مرزا محمد يکى از باشندگان اين ولسوالى مى گويد که آنها بعد از يک انتظار طويل، از نعمت برق مستفيد شده اند.
کبير حقمل رييس نشرات وزارت معارف مى گويد که در روند معارف شهر و ولسوالى نيز پيشرفت زياد صورت گرفته است.
 وى مى افزايد که برخى بيشتر مکاتب تعمير دارند، نصاب تدريسى آن به وقت معيين رسيده ميشود و پروسۀ مسلکى سازى معلمين با سرعت جريان دارد.
کبير حقمل در مورد مشکلات گفت که اکنون يکتعداد مکاتب شهرکابل و ولسوالى ها در خانه هاى کرايى و خيمه ها فعاليت دارد و آنها تلاش هاى خود را آغاز کرده  که ساختمان هاى تمامى مکاتب در پنج سال آينده اعمار نمايند.
باشندگان شهر کابل نيز از کارهاى که در بخش بازسازى صورت گرفته رضايت دارند، اما مى افزايد که اکنون نيز سرک هاى بعضى مناطق خراب و يا هم بسيار تنگ است.
 از سوى ديگر، باشندگان مناطق دور دست شهر از نبود آب آشاميدنى صحى، سرک ها، برق و معلمين مسلکى مکاتب شکايت مى کنند.
عبدالکريم  يکى از باشندگان ناحيۀ پنجم شهر کابل مى گويد که سرک ها، جوى ها و کوچه ها پخته شده ؛ اما مشکلات بعضى مناطق هنوز هم به جا مانده اند.
 وى به آژانس پژواک گفت که  نبود کاناليزيسيون مشکل بزرگ شهر ميباشد که تاکنون شاروالى و تمام حکومت به اين بخش هيچ توجه نکرده است.
از سوى ديگر، باشندگان مناطق دور ست از خرابى سرک و نبود آب برق شکايت دارند.
 باشندگان ناحيه هاى ششم و ١٣ شهر کابل نيز از تنگ بودن سرک ها و نبود آب آشاميدنى صحى شکايت دارند.
مجتبى حسينى باشندۀ ناحيۀ ششم  مى گويد که از پول سوخته تا پول خشک  ١٣ کيلومتر سرک وجود دارد و مردم به علت ازدحام زياد در طول يک ساعت نيز از آن عبور کرده نمى توانند.
اما حسين احمد باشنده منطقه قلعۀ واحد ناحيۀ پنجم کابل مى گويد که در اين منطقۀ هزاران خانواده زندگى دارند؛ اما سرک و راه آن خراب است و گل هاى باران در کوچه ها افزايش يافته است.
عزيزالله يکى از باشندگان منطقۀ پول خشک ناحيۀ ١٣ مى گويد، هر چند برق در مناطق و قريه هاى همسايه وجود دارد؛ اما آنها از اين نعمت محروم اند.
 محمد عارف باشندۀ قلعۀ زمان خان ناحيۀ نهم مى گويد، هر چند اين منطقه در سه يا چهار کيلومترى ارگ موقعيت دارد؛ اما سرک آن تاکنون نيز قير نشده است.
موصوف مى گويد که رفت آمد بالاى اين سرک در زمان برف و باران ها درو از امکان ميباشد.
از سوى ديگر، تعداد زياد از باشندگان شهر کابل  از نبود سيستم کاناليزيسيون شکايت دارند و مى افزايد که اين سرک ها در وقت برف و باران به دريا مبدل ميگردد.
حبيب الله باشندۀ ناحيۀ  ١١ شهر کابل شکايت مى کند که  سرک ها  در وقت باران از برف پُر ميشود و علاوه بر مردم پياده، موتر ها نيز در رفت آمد مشکل دارد.
 باشندگان احمدشاه بابا مينه، از خرابى سرک هاى فرعى شکايت دارند.
سيد اکبر يکى از باشندگان اين شهرک مى گويد که هر چند دو يا سه سرک بزرگ اعمار گرديده و يک آن زيرکار است؛ اما باز هم يک تعداد سرک هاى ديگر خامه است.
 باشندگان ولسوالى هاى کابل مى گويند، هر چند يکتعداد پروژه هاى بازسازى در مناطق شان تطبيق گرديده ؛ اما از نبود خدمات عامه شکايت دارند.
سميع الله يکى از باشندگان ولسوالى ده سبز مى گويد که امنيت اين ولسوالى بهتر گرديده؛  اما خدمات عامه در آن صفر است.
وى مى گويد، بعضى قريه هاى که در نزديکى اين ولسوالى قرار دارد، تا يک اندازه از خدمات( مثل مکتب، شفاخانه، سرک و ديگر...) بهرمند گرديده ؛ اما قريۀ هاى مطلق اکثريت که در دامن کوه صافى  و شمال غرب ولسوالى موقعيت دارد، از اين نوع خدمات محروم اند.
 عزت الله باشنده ديگر اين ولسوالى مى گويد که نبود سهولت هاى ابتدايى صحى مشکل ديگر است که  مردم ولسوالى ده سبز از آن رنج ميبرند.
وى به آژانس پژواک گفت که يکتعداد مراکز محدود صحى وجود دارد که مردم کم به آن دسترسى دارند، زيراکه هر کدام آن دو يا سه ساعت پياده روى دارد.
 باشندگان ولسوالى خاکجبار اين ولايت علاوه بر نا امنى ها، از تمامى مشکلات ابتدايى زندگى شکايت دارند.
حاجى ځاځى يکى از سران قومى اين ولسوالى به آژانس پژواک گفت که آنها سهولت هاى برق، آنتن  تيليفون، سهولت هاى ابتدايى صحى، آب صحى آشاميدنى و معلمين مسلکى در مکاتب ندارند.
وى افزود:(( هرچند اين ولسوالى در نزديکى شهر موقعيت دارد؛ اما طور ديده ميشود که اين ولسوالى  کدام بخش ولايت دور دست باشد، هيچ نوع سهولت ها نداريم.))
 باشندگان ولسوالى هاى شمال  کابل نيز از خرابى سرک ها شکايت دارند وخواهان توجه بيشتر دولت هستند.
سيد کريم ، باشندۀ ولسوالى کلکان مى گويد که راه هاى قريه ها و  مناطق  دور دست خراب است و در هنگام باران با مشکلات روبرو ميشوند.