کابل(پژواک، ۱۰ قوس ٩٢):باشندگان شهر و برخى ولسوالى هاى شمالى ولايت کابل از امنيت مناطق خود رضايت دارند؛ اما باشندگان چهار ولسوالى شرقى از نا امنى ها شاکى اند.
قوماندانى امنيۀ ولايت کابل نيز مى پذيرد که چالش ها امنيتى در برخى از ولسوالى ها وجود دارد؛ اما مى افزايد که آنها در مورد اقدامات سخت و جدى را به راه انداخته اند.
شهر کابل از ٢٢ حوزۀ امنيتى تشکيل گرديده و باشندگان حوزه هاى زياد از  بابت ناامنى کدام نگرانى ندارد؛ اما باشندگان يکتعداد حوزه ها از دوزدهاى مسلح و قطاع طريق  شکايت دارند.
عبدالجميل يکى از باشندگان حوزه امنيتى هشتم شهر کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که  امنيت منطقه خوب است؛ اما گاه گاهى دوزدى هاى مسلح صورت ميگيرد که باعث افزايش نگرهاى آنها گرديده است.
وى افزود که وقت صبح و يا ناوقت شب بعضى از تکسى رانان و رانندگان موترهاى شخصى مردم را بلند کرده و بعداً از آنها دوزدى مى کنند.
وى مى گويد که پوليس حوزه هاى مربوط با آنها دست دارند و
باشندگان منطقۀ  رحمان مينه  که از مربوطات حوزه هشتم امنيتى ميباشد، نيز از امنيت رضايت دارند؛ اما از پوليس ميخواهند تا گزمه هاى شبانه خود بيشتر نمايد.
محمدآصف باشنده اين منطقۀ مى گويد که امنيت منطقه نسبت به سابق بهتر گرديده ؛ اما از دوزدى هاى شبانه شکايت دارد و از پوليس ميخواهد که گزمه هاى خود را بيشتر نمايد.
وى افزود:((پوليس تا شام ديده ميشود؛ اما وقتيکه کم ناوقت شود، پس مثل مردم ديگر خوب ميکند، اين درحالى است که آنها خدمتگار جامعه خوانده ميشود.))
 عبدالقادر باشندۀ حوزه پنج امنيتى شهر کابل مى گويد که قبلاً قتل و دوزدى ها در منطقه آنها صورت ميگرفت؛ اما اکنون امنيت نسبى تامين گرديده است.
وى به آژانس پژواک گفت که اکنون افراد مسلح در جريان روز نيز رفت آمد دارند؛ اما نمى دانند که آنها کى و با کى ارتباط دارند.
 باشندگان حوزۀ يازدهم امنيتى نيز مى گويند که امنيت بهتر گرديده؛ اما خواهان افزايش گزمه هاى پوليس هستند.
حبيب الله باشنده قلعۀ نجارا اين منطقه مى گويد که آنها از طرف شب نيز بدون کدام ترس رفت آمد مى کنند وبا کدام مشکل مواجه نميشود؛ اما ز وجود افراد مسلح غير قانونى در منطقه شکايت دارد.
 
جنرال محمدظاهر  قوماندان امنيۀ کابل مى گويد که نقش مردم و باشندگان منطقه در تامين امنيت بسيار مهم است.
وى به آژانس پژواک گفت که باشندگان شهر کابل در تامين امنيت نقش مهم را ايفا کرده و امنيت شهر با همکارى آنها تامين گرديده است.
 جنرال ظاهر از تمامى شهريان شهر کابل خواست که در صورت مشکل امنيتى و يا با ديدن افراد مشکوک با شمارۀ ١٠٠ و يا ١١٩ در تماس شوند، تا پولس بتواند که به وقت معيين از تهديدهاى امنيتى جلوگيرى نمايد.
موصوف مى گويد که تلاش دقيق در تمامى دروازه هاى دخولى کابل صورت ميگيرد، در مناطق سرحدى کمربندهاى امنيتى ايجاد گرديده و گزمه ها نيز تا ناوقت شب به شدت ادامه دارد.
 قوماندان امنيۀ کابل گفت، اگر در هر منطقۀ کدام مشکل امنيتى صورت گيرد، از مسوول امنيتى منطقه پرسان ميشود و اگر کدام مسوول امنيتى در وظيفۀ خود غفلت کند، پس همان کس مقصر خوانده ميشود.
جنرال ظاهر در مورد دوزدى هاى مسلح گفت که  پوليس در مورد تلاش هاى سريع خود را آغاز کرده و اخيراً سطح همچو رويدادها پايين گرديده است.
 از سوى ديگر باشندگان يکتعداد ولسوالى هاى کابل از نا امنى ها شکايت دراند. در ولايت کابل سروبى ، خاکجبار، چهار آسياب، موسهى، بگرامى، پغمان و ده سبز ولسوالى هاى است که گاه گاهى گزارش نا امنى ها از آن داده ميشود.
ولسوالى سروبى با مناطق نا امن ولايات ننگرهار، لغمان و کاپيسا سرحد دارد و مخالفين مسلح  ميتواند که در آن به آسانى رفت آمد نمايند.
 حاجى عبدالولى يکى از سران قومى ولسوالى سروبى مى گويد که امنيت مناطق دور دست خراب گرديده است.
وى علاوه بر افزايش پوسته هاى امنيتى و عمليات عليه مخالفين مسلح، از حکومت خواست که سرک هاى مناطق دور دست اعمار نمايد.
به گفتۀ وى، اين ولسوالى از سوى حصارک ننگرهار، بادپښ لغمان و تگاب کاپيسا با تهديدهاى امنيتى مواجه گرديده است.
 باشندگان ولسوالى خاکجبار نيز از نا امنى ها شکايت دارند و چندى قبل گفته بوده اند که ولسوالى خاکجبار با تهديد سقوط مواجه است.
چند ماه قبل پوسته هاى امنيتى سرک سازى در مربوطات اين ولسوالى مورد حملۀ مخالفين مسلح قرار گرفته بود و علاوه بر تلفات پوليس اسلحه ومهمات آنها نيز با خود برده بوده اند.
حاجى ځاځى يکى از سران قومى اين ولسوالى مى گويد که اين ولسوالى از بابت امنيت فراموش شده است.
 وى مى افزايد که باشندگان بيشتر اين منطقه نظريات طالبى دارد و از راهاى مختلف با حکومت مخالفت مى کنند.
موصوف مى گويد، حکومت بجاى اينکه مردم را به خود جلب نمايد،  قصداً مخالف خود مسازند.
باشندگان ده سبز از افراد مسلح خود سر شکايت دارند و مى افزايد، هر چند اين ولسوالى مربوط پايتخت کشور ميباشد؛ اما مخالفين مسلح به طور آزاد در آن رفت آمد دارند.
 حکمت الله يکتن از باشندگان اين ولسوالى به آژانس پژواک گفت که پوليس نيز با افراد مسلح و مجرمين يکجا شده و به مردم خود جور و اذيت ميدهند.
 باشندگان ولسوالى هاى شمالى ولايت کابل از امنيت رضايت دارند، اما او وجود يکتعداد افراد مسلح غير مسوول شکايت دارند.
حفيظ الله باشندۀ ولسوالى شکردره مى گويد که امنيت در منطقۀ آنها تحکيم گرديده ؛  اما بعضى از مردم منطقه در جريان روز نيز همرا با اسلحه در  راه ها و کوچه ها گشت گذار مى کنند.
 عبدالکبير باشنده ولسوالى قره باغ نيز مى گويد که امنيت در مناطق آنها تامين گرديده و از پوليس تشکرى نمودکه در راستا کار کرده است.
جنرال محمدظاهر ظاهر قوماندان امنيۀ  کابل نيز مى پذيرد که  برخى از تهديدات امنيتى در اين ولسوالى ها وجود دارد؛ اما مى افزايد که تلاش ها جهت امنيت اين مناطق آغاز کرده است.
وى مى افزايد که با سران قومى ولسوالى هاى خاکجبار، سروبى، ده سبز، پغمان، قره باغ و چهار آسياب نشت ها داشت و نظريات آنها نيز در مورد گرفته است.
 موصوف مى گويد که تامين امنيت شهر کابل و ولسوالى ها به کار بيشتر نياز دارد؛ ما تعهد کرد که امنيت کابل تا برگزارى انتخابات بسيار خوب خواهد شد.
جنرال ظاهر گفت که قوماندانى امنيۀ کابل، براى انتخابات آينده، پلان هاى مشترک با فرقۀ ١١١ کابل   ترتيب کرده است.