سلطان زوى: با ثروتمندان در مورد ثروت شان محاسبه خواهم کرد

کابل(پژواک، ١٧ قوس٩٢): داوود سطان زوى نامزد رياست جمهورى مى گويد که در صورت موفقيت در انتخابات؛ قانون را بالاى همه افغان ها يکسان عملى می کند و با ثروتمندان در مورد ثروت شان، محاسبه خواهد کرد.

سلطان زوى می گوید، براى بدست آوردن اعتماد و حمايت مردم، اصلاحات را از سطوح بالای حکومت آغاز خواهد نمود.

به باور وی، فساد ادارى در راس مشکلات افغانستان قرار دارد که باعث کُندى روند حکومتدارى خوب، انکشاف اقتصادى، حاکميت قانون و نهادينه شدن دموکراسى در کشور گرديده است.

سلطان زوى، در مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک، در مورد فعاليت هاى خود در قبال آيندۀ افغانستان معلومات داد و ديدگاه خود را در مورد پروسه صلح با مخالفين مسلح دولت و وضعيت جارى کشور به شمول سند امنيتى با امريکا، بيان کرد.

اين نامزد رياست جمهورى، علاوه بر انتقادهاى شديد بر حکومت تحت رهبری حامد کرزی، گفت که افغانستان در ١٣ سال گذشته، فرصت هاى خوبی را از دست داده است.

وى افزود که فساد ادارى به اوج خود رسيده است، دولت از خواست ها و انتقادهاى مردم چشم پوشى کرده و مقام های بلندپايۀ دولت، به جمع آورى دارايى هاى شخصى مصروف اند.

به باور وى، عدم حاکميت قانون، فساد ادارى و ناامنى ها مشکلاتی هستند که با يکديگر پيوند دارند و باعث شده که مردم افغانستان از پروسه هاى مردم سالارى، دولت سازى و ملت سازى دور بمانند.

به گفته وی، افزايش فاصله بين مردم و دولت به اوج خود رسيده و باعث شده که حکومت، حمايت و باور مردم را از دست بدهد.

سلطان زوی افزود که بی عدالتى هاى جارى، مشکلات مردم و نا امنى هاى روزافزون در کشور، وى را  وادار ساخته که خود را در انتخابات آينده رياست جمهوری نامزد کند.

اين نامزد رياست جمهورى طی این مصاحبه، برنامه هاى آينده خودر را در مورد  امور مختلف به ويژه حکومتدارى، امنيت، اقتصاد، تعليم و تربيه، تحصيلات عالى، و سياست خارجى تشريح کرد.

موصوف گفت که اگر در انتخابات پيروز شود؛ ابتدا قانون را بر خود تطبيق می کند و با همه مردم يکسان برخورد خواهد کرد و همچنان با افراد ثروتمند حساب خواهد کرد که دارايی خود را از کجا به دست آورده اند.

وى افزود: ((براى اينکه مردم فکر کنند که يک دولت حسابده وجود دارد، کار اول من اين خواهد بود تا دارايى هاى مسوولين دولت مشخص شود که از کجا به دست آورده اند، حسابدهى خوب  از بالا به پايين، پيوندهاى نادرست بخش های دولتى، قضا و څارنوالى، څارنوالى و حکومت، سازش هاى بين حکومت و پارلمان، همۀ اينها را به پيوندهاى سالم مبدل خواهم کرد؛ تا نهادهای مختلف دولتى به طور مستقل کار نمايند.))

سلطان زوی تاکيد کرد که در حکومت وى، مجازات و مکافات وجود خواهد داشت و در راستاى يک حکومتدارى خوب، در ابتدا قانون را بالاى مقامات بلندرتبه تطبيق خواهد کرد، تفکيک قوا را در عمل به ميان خواهد آورد و همچنان از مداخلات بى مورد، جلوگيرى خواهد کرد.

نا امنى

سلطان زوی گفت که نا امنى علل زيادی دارد؛ اما اين علت ها در چوکات دولت نيز وجود دارند که  انحصار قدرت سياسى در دست حلقات خاص، يکى از علت هاى آن ميباشد و اين انحصار، بعد از کنفرانس بُن در اواخر 1380 آغاز شد.

وى افزود: ((عدم عدالت در تقسيم قدرت، علت دوم ناامنى در افغانستان است، دولت ما اين سيستم را تغيير خواهد داد؛ اين حلقات که از کنفرانس بن تا کنون در راس قدرت مانده اند، شرکت سهامى انحصارى آنها نيز يکى از اسباب ناامنى کنونی و واکنش های مسلحانه است.))

به باور این نامزد ریاست جمهوری، مردم افغانستان از انحصار قدرت توسط يک تعداد حلقات، خسته شده اند و از همين رو مردم در مقابل حرکات مخالفين دولت، بى تفاوت مانده اند.

سلطان زوى گفت: ((فکرميکنم که نسخه هاى خوب براى امنيت خواهيم داشت که مسووليت پذيرى مقامات دولتى، تطبيق قانون، تامين عدالت، رسيدگى به نقاط ضعف اقتصادى که باعث فقر گرديده در راس آن قرار دارد و ضمن آن، مذاکرات با مخالفين مسلح صورت خواهد گرفت.))

به گفتۀ وى، بخش اعظم پول بیجا در امور امنیتی مصرف می شود و اگر دولت حمايت و باور را مردم داشته باشد، ميتواند این مصارف را کاهش دهد و پول  باقی مانده از آن را در اجرای پروژه های توسعوی مصرف کند.

Pajhwok Afghan News Interview With Dawood Sultanzoyحکومتدارى خوب

سلطان زوى گفت که اگر در ا نتخابات پیروز شود، گروه کاری اش از حکومت کنونی متفاوت خواهد بود. به گفته وی، نمی شود با افرادی که باعث به وجود آوردن این وضعیت شده اند، مردم افغانستان را از فساد، بى برنامه بودن و رهبری ضعیف نجات دهد.

وى حکومت کنونی را بخاطر آنچه که وی عضویت برخی مقام های حکومتی در اپوزسیون خواند، مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد براى اينکه رييس جمهور در کارهاى خود موفق باشد، بايد یک گروه کارى داشته باشد که در راستاى رسيدگى به اهداف ملى، هماهنگ باشند.

سلطان زوى با اظهاراينکه به حمایت مردم برای پیروزی حکومت باور دارد گفت: "مردم نباید احساس کنند که حکومت از آنها است؛ اما خود و منافع خود را در آن نبينند و از آن حمايت نکنند."

وی افزود که تمامى ادارات دولتی، بین اشخاص مختلف تقسیم شده است؛ اما وى به این وضعیت پایان خواهد داد.

به گفتۀ این نامزد ریاست جمهوری، يک دولت بايد توان اين را داشته باشد که همزمان با تامين امنيت به مردم، به خوبی حکومتدارى کند و زمينه را براى پيشرفت متوازن و بازسازى مساعد نمايد.

صلح با طالبان

سلطان زوى، در مورد تامين صلح در افغانستان گفت که صلح در کشور، از طريق جنگ تامين نمی شود؛ دولت و طالبان از طريق جنگ موفقیت را به دست نخواهند آورد.

وی خطاب به طالبان تاکيد کرد که جنگ راه حل نیست؛ اما افزود که براى مذاکرات صلح، در هر جايى که نياز باشد، حضور خواهد یافت.

سلطان زوى، در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان همچنان نخواهند با دولت صلح کنند، چه خواهد کرد؟گفت: "افغانستان تنها به طالبان ارتباط ندارد، طالبان نيز باشندگان افغانستان هستند؛ اما در اینجا مسئله يک ملت مطرح است، اين ملت بزرگ در هر کنار وگوشۀ افغانستان حقوق و خواسته هاى خود را دارد؛ نمی شود با تفکر فاشيستى، ديکتاتورى و به نام دين، اقدام کنیم؛ این روش نتیجه نمی دهد."

وی اما تاکید کرد که طالبان را تشويق خواهد کرد تا براى جلوگيرى از کشتار افغان ها، با روند سياسى يکجا شوند و مبارزۀ خود را از اين طريق پيش ببرند.

 این نامزد ریاست جمهوری افزود که فساد ادارى موجود در دولت، سبب شده است که طالبان با دولت مذاکره نکنند.

به باور وى، حکومت در صورت تامين عدالت، تطبيق قانون و توجه به اقتصاد بر مخالفين پيروز خواهد شد.

سلطان زوى گفت که اقدامات دولت کنونی، انگیزه جنگ طالبان شده و سبب گردیده است مردم با طالبان هماهنگ شوند.

به گفتۀ وی، اگر تغيير در دولت بيايد و افراد خوبی گماشته شوند، پس در آن صورت طالبان نيز از حمايت مردم محروم خواهند شد.

این نامزد ریاست جمهوری گفت: "اگر دولت خوب به پاى ايستاده شود، مردم افغانستان را با خود داشته باشد، در آن صورت طالبان بر کی حکومت خواهد کرد؟ دولت جديدی که ما خواهان آن هستيم، دولت مردمى و براى مردم خواهد بود؛ در اينجا هيچ فاصله بين مردم و دولت نخواهد بود."

به گفته سلطان زوی، جنگ افغانستان، جنگ بین افغان ها نيست؛ تلاش هاى داخلى براى تحکيم صلح کافى نيست و باید  دولت افغانستان و افغان ها، نقش اصلی را برای صلح داشته باشند.

وى افزود که علل جنگ افغانستان در خارج از کشور ميباشد، پاکستان، ايران، هند و افغانستان جنگ نيابتى خود را در افغانستان پيش می برند.

سلطان زوی اما خاطرنشان کرد که دولت وی، به جهانيان نشان خواهد داد که يک افغانستان با ثبات، نسبت به افغانستان بى ثبات به نفع منطقه خواهد بود؛ ثباتی که حکومت کنونی نتوانست آن را تامین کند.

به گفتۀ وی، افغانستان با در نظرداشت موقعیت خود، بجای اینکه مرکز جنگ باشد، می تواند به عنوان پلی بخاطر تامین روابط و همکاری های اقتصادى عمل نمايد.

سند امنیتی با امریکا

سلطان زوى گفت که افغانستان ضرورت دارد موافقتنامه را با امریکا امضا کند و همچنان جامعه بین المللی نیز دراین راستا مسوولیت دارند. به گفتۀ وى، افغانستان قبلاً ميدان جنگ سرد بود، اکنون ميدان جنگ به نام تروريزم گرديده؛ اما هردو مورد، جهانی است و جهان، با این چنین سندی باید به افغانستان کمک کند که به پای خود بایستد.

به گفته این نامزد ریاست جمهوری، افغانستان بخاطر مشکلات جهانی ویران شده است و از همین رو جامعۀ جهانی باید تا زمان تامین امنیت، آموزش نیروهای مسلح، خودکفایی اقتصادی و حرکت عادی و دوامدار افغانستان به حضور خود ادامه دهند.

وى  در مورد اینکه  آیا ادامه  حضور نيروهاى خارجى در افغانستان، باعث تدوام جنگ نخواهد شد؟  گفت: "اگر طالبان می خواهند که خارجى ها افغانستان را ترک نمايند، بايد از جنگ خود دارى کنند تا امنيت در افغانستان تامين و خطرى براى کشورهاى ديگر جهان وجود داشته نباشد؛ در آن صورت نياز به حضور خارجی ها نيز نخواهد بود.

تجهيز و آموزش نيروهاى امنيتى

سلطان زوى گفت که حکومت افغانستان، بايد به منظور تجهيز نيروهاى امنيتى افغان، دوکتورين سياسى خود را مشخص کند و بگوید که می خواهد دولت افغانستان در منطقه چه جایگاهی داشته باشد و نیازهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی اش چه است؟

وى افزود که امنيت ملى افغانستان، به يک استراتيژى همه جانبه ضرورت دارد؛ اما حکومت کنونى تا کنون این استراتيژى را ايجاد نکرده و اگر وجود هم داشته باشد، کسی مطلع نیست.

وى افزود: "بخشی از موضوعات امنيتى افغانستان پنهان است و ما از آن اطلاع نداريم و اگر مشخص باشد، خواهيم ديد که کدام بخش از آن منطقى و کدام آن منطقى نيست؛ اما فکر می کنم  که ما تمامى انرژى خود را بر روی يک اردو و نیروی امنیتی بزرگ بدون آنکه از آن فاید بگیریم، مصرف می کنیم."

به باور وى، اردوى افغانستان بايد تا حدى باشد که توان دفاع از خود را داشته باشد، نه اينکه تمامى منابع اقتصادى به هدف رقابت با کشورهاى منطقعه، بالاى آن متمرکز شود.

سلطان زوى گفت که با توجه به اینکه افغانستان در يک منطقۀ حساس و متشنج قرار دارد و برخی همسايه هاى آن به اسلحۀ اتمی دست یافته اند، رقابت با این همسایه ها مشکل خواهد بود و باید بجای آن، بخاطر تقویت همکارى هاى اقتصادى کار کند.

وى افزود که کمبودى ها و نياز نيروهاى مسلح افغانستان، بايد تامين شود و مسوولت هاى هر بخش ارگان هاى امنيتى بايد جداگانه باشد؛ تا در امور يکديگر مداخله نکنند.

سلطان زوى علاوه کرد: "باور دارم که اگر در بخش هاى هوايى، زرهى، رادار و مخابره از تکنالوجى جديد کار گيريم، پس ميتوانيم که يک اردوى خوب، محدود و موثر داشته باشيم."

 

فساد اداری

سلطان زوى، حاکميت قانون در محو فساد ادارى  رایکى ديگر از اقدامات مهم خود دانسته گفت: "حاکميت قانون به شکل واقعى، نه در شعار، حاکميت قانون بدين معنى که قانون از بالا به طرف پايين حاکم باشد، نه برعکس آن  که تا هر اندازه بالا رود، حاکميت آن محو شود."

به گفتۀ وى، مدیريت خوب و ايجاد قوانين جديد، می تواند جلو فساد ادارى را بگیرد.

اما وی تاکید کرد که براى محو فساد ادارى، نياز است که محاکم و څارنوالى های افغانستان، از وجود فساد ادارى پاک گردد.

وى افزود: "اگر خود تطبيق کنندگان قانون، مراجع تحقيق و تامين کنندگان عدالت در فساد ادارى غرق باشند، پس شما چطور ميتوانيد که فساد را نابود سازيد!  براى محو فساد، لازم است که قانون را در قوه  قضائيه، اجرائيه و مقننه، بالاى همه يکسان تطبيق نماييم."

سلطان زوى يادآورى کرد که مردم و سکتور خصوصى نيز در محو فساد ادارى نقش دارد و مردم بايد در بدل کار خود رشوت ندهند. به گفته این نامزد ریاست جمهوری، اگر جامعه در محو فساد ادارى سهم نگيرد، فساد باقی خواهد ماند.

داوود سلطان زوی، از احتکار(نگهداری مخفیانه اقلام) از سوى  بخش خصوصى و وارد کردن مواد بى کيفيت نیز به عنوان بخشی از فساد نام برد و تاکید کرد که آن را از ین خواهد برد.

به گفتۀ وی، اگر حکومت مطابق با قانون عمل کند و پيش برود، بخش خصوصی نیز جرئت این کارها را نخواهد داشت.

انکشاف اقتصادى و کاريابى

سلطان زوى گفت که اقتصاد بر تامین امنیت نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت و از همین رو، بهبود آن در  در راس برنامه هاى وى جای دارد.

وى افزود که اکنون مصارف زيادی در بخش امنيتى صورت می گيرد؛ اما اگر حمايت مردم جلب شود، در این مصارف صرفه جویی خواهد شد تا پول باقی مانده برای تطبيق برنامه هاى انکشافى مصرف شود.

سلطان زوى انکشاف اقتصادی افغانستان را به سه بخش فوری، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرد.

وى گفت که براى پيشرفت در کوتاه مدت، بر بخش زراعت تمرکز خواهد کرد و دهاقين را تشويق و براى آنها امتياز خواهد داد تا سطح محصولات زراعتى افزایش یابد.

وى افزود: براى اينکه تولید و برداشت محصولات بيشتر گردد، به مکانیزه کردن زراعت و ایجاد بندهای کوچک آب توجه خواهد کرد تا طی چند سال، بندهای بزرگ برای تولید انرژی و آبیاری ساخته شوند.

وى گفت که زمينۀ کار براى جوانان بیکار را در داخل افغانستان  فراهم مى سازد. از جمله در بخش هوتلداری، به آنها آموزش خواهد داد تا مجبور نشوند به دیگر کشورها بروند.

سلطان زوى افزود که هزاران جوان را دربخش تکنالوژى معلوماتى آموزش خواهد داد تا آنها مانند جوانان هندی و فليپينی بتوانند خدمات شان را در بخش تکنالوجى معلوماتى براى غرب و امريکا عرضه کنند.

وى گفت که معادن در اقتصاد افغانستان نقش مهمی دارد؛ اما اکنون معادنی که همانند سنگ هاى قيمتی به زودى به بهره بردارى سپرده می شوند، تاراج می گردند.

وى افزود که در صورت پيروزى، از تاراج، قاچاق و استخراج غيرمسلکى معادن جلوگيرى خواهد کرد.

سلطان زوى علاوه کرد که صنعت زرگرى و استخراج سنگ هاى قيمتی را رشد خواهد داد و براى عصرى سازى اين بخش، تکنالوجى جديد وارد خواهد کرد تا ضمن تقویت اقتصاد کشور، زمینۀ کار برای مردم نیز فراهم شود.

این نامزد ریاست جمهوری همچنان گفت که با ایجاد شفافيت در قراردادهاى استخراج معادن افغانستان، تلاش مى کند تا بخش دولتى و خصوصى در استخراج معادن سهيم شوند.

افزون براین، سلطان زوی گفت که تلاش خواهد شد تا افغانستان اقلام تولیدی را  بجاى مواد معدنى خام، به کشورهاى خارجى صادر نمايد.

تعليم و تحصيل

سلطان زوى گفت که جوانان، سرمايۀ مهم يک کشور ميباشند و ارزش آنها زمانى زياد می شود که  تعليم و تحصيل خوب داشته باشند و وى به کيفيت تحصيل جوانان توجه بیشتری خواهد کرد.Pajhwok Afghan News Interview With Dawood Sultanzoy

وى افزود که اکنون ميليون ها جوان به مکتب می روند و تحصیل می کنند؛ اما کيفيت درس ها پايين است.

  وى علاوه کرد: "به نظرمن تنها افزايش پوهنتون ها راه حل نيست، اگر افغانستان فکر مى کند که تحصيلات عالى، با افزايش تعداد پوهنتون ها بهتر می شود، اين يک اشتباه بزرگ خواهد بود. معيار تدريسى، بايد پيش برده شود و راه هاى جديد براى جذب فارغين صنف دوازدهم به ميان آيد و همچنان مکاتب مسلکى اعمار شود."

به گفتۀ وى، افغانستان علاوه بر بخش هاى طب، حقوق و اقتصاد، به آموزش مسلکى افراد در بخش هاى زراعت، تخنيک، خدمات برقى، تکنالوجى معلوماتى و تخنيک موتر نياز دارد.

سلطان زوى علاوه کرد که با اين کار، از يکسو براى جوانان زمينۀ کار مساعد می شود و از سوى ديگر، نيازهاى کشور بر طرف می گردد.

موصوف همچنان در مورد فرستادن محصلین براى تحصيل به خارج از کشور از سوى دولت گفت که بهتر است محصلين بعد از گرفتن مدرک ليسانس، برای دورۀ فوق لیسانس (ماستری) و دوکتورا به خارج از کشور فرستاده شوند.

سلطان زوی با بیان اینکه با استفاده از پول پس انداز، بايد استادان خارجى به کشور آورده شوند تا به مردم ما آموزش دهند، يادآور شد: "اگر يک استاد خوب داشته باشيم، پس پنجاه محصل می تواند در داخل کشور درس بخواند."

منابع مالى

سلطان زوى گفت که براى این برنامه ها، منابع مالى در افغانستان وجود دارد؛ اما پول ها به علت مديریت نادرست، به جيب هاى شخصى می رود.

وی افزود که بخش محدودی از درآمد گمرک هاى افغانستان، به خزانۀ دولتى ميرود و متباقى آن، از سوى مافيا حيف و ميل می شود.

این نامزد ریاست جمهوری افزود که اکثر تاجران افغان، از ماليه فرار مى کنند؛ اما وى براى جلوگيرى از آن، يک سيستم خوب ايجاد خواهد کرد.

 به باور وی، براى رفع اين مشکلات عوايد ملى حداقل تا ٤٠ درصد افرایش خواهد یافت که می تواند هزینۀ تطبيق پروژه هاى انکشافى را فراهم کند.

داوود سلطان زوى گفت که اگر حکومت افغانستان، حداقل  ٥٠٠ ميليون دالر را در جلوگيری از فساد اداری پس انداز کند، اين رقم بايد در معاشات معلمين و مامورين پايين رتبه افزوده شود که برای رفع احتیاجات شان مؤثر خواهد بود.        

مهاجرين

سلطان زوى گفت که بازگشت شمار بيشترى مهاجرين، با شرايط اقتصادى مرتبط است و البته برخى جوانان افغان به علت عدم اطمینان به آینده، کشور را برای کار ترک می کنند.

وى افزود که براى بازگشت مهاجرين افغان، زمينۀ کار را دربخش های محيط زيست، صنايع کوچک و زراعت مساعد خواهد کرد.

این نامزد ریاست جمهوری علاوه کرد که مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان، بر اساس یک معاهده و طی یک میعاد مشخص، به تدریج به افغانستان برخواهند گشت و اگر همۀ آنها به یکباره اخراج شوند، به حکومت افغانستان فشار وارد خواهد کرد.

سياست خارجى

این نامزد ریاست جمهوری گفت که براى تعيين سياست خارجى، نياز است که يک پاليسى وجود داشته باشد تا جایگاه افغانستان مشخص شود. به گفتۀ وی، سياست خارجى کشورهاى کوچک، بايد بر مهارت و مديريت استوار باشد.

داوود سلطان زوی افزود که مديريت روابط سياسى، با کشورهاى همسايه بسيار مهم است و باید افغانستان در ابتدا دیدگاه خود را در مقابل آنان مشخص کند.

  وی گفت: "ما بايد به آنها نشان دهيم که حکومت افغانستان، اعتماد مردم خود را با خود دارد؛ اعتمادی که باعث ثبات افغانستان می شود و می تواند به تمام کشورهای آسیایی نیز فایده برساند."

وى علاوه کرد که پاکستان و هندوستان، در آيندۀ بسيار نزديک به مواد خام کشورهاى آسياى مرکزى نياز مبرم خواهند داشت و افغانستان، يگانه راه برطرف کردن اين نیاز می باشد.

به گفتۀ داوود سلطان زوی؛ راه ترانزيت، سرمايۀ عمده افغانستان است و نبايد به ارزش آن کم پنداشته شود.

این نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری افزود: "براى کشورهاى همسایه، باید ارزش موقعیت افغانستان نشان داده شود و اینکه نيازهاى آنان وقتى برآورده می شود که دراينجا امنيت وجود داشته باشد. بايد به کشورهاى همسايه تشريح کنيم که افغانستان ضعيف به نفع آنها نيست، بلکه افغانستان نيرومند، با ثبات و خودکفا به نفع آنها می باشد."

به گفتۀ وی، افغانستان می تواند روابط خود را با همسایه ها بنابر حقوق برابر و احترام متقابل تعیین کند.

وى همچنان تاکيد کرد که روابط افغانستان با غرب، چين، روسيه، امريکا و ساير کشورهاى جهان، به نفع هردوجانب است و براى ثبات و پيشرفت افغانستان نيز اهميت دارد.

به باور داوود سلطان زوی، افغانستان نباید از منافع دیگران در خاک خود ترس داشته باشد، بلکه باید آنها را برای کسب منفعت از افغانستان جلب کند؛ زیرا کشورهای مختلف، زمانی از افغانستان حمایت می کنند که دراینجا منفعت داشته باشند.