کابل (پژواک، ٢٦ جدى ٩٢): محمدشفيق گل آغا شيرزى، نامزد انتخابات رياست جمهورى مى گويد که اگر موافقت نامه امنيتى با امريکا امضا نگردد و نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند افغانستان دوباره به لانه تروزیم تبدیل خواهد شد.

 به گفته وی، در چنین شرایطی نیروهای خارجی بار دیگر مجبور خواهند شد دوباره به افغانستان برگردند.

گل آغا شیرزی در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که امضاى موافقت نامه امنيتى با امريکا، به نفع افغانستان ميباشد.گل آغا شيرزى

وى افزود: "به امريکا هم اکنون مى گويم که مردم ما موجوديت شما و جامعۀ بين المللى را به خير، امن و آبادى مردم افغانستان مى بينند."

شيرزى اطمينان داد که حکومت به رهبرى رييس جمهور کرزى، اين سند را امضا خواهد کرد.

وى افزود: "جناب رييس جمهور گفته است که امضاى موافقت نامه امنيتى، به نفع مردم افغانستان است. فيصلۀ لويه جرگه مشورتى نيز همين بود، تمامى روشنفکران و سياسيون افغانستان طرفدار امضاى اين موافقت نامه ميباشند."

به گفته این نامزد ریاست جمهوری، اين سند به نفع مردم افغانستان و جامعۀ بين المللى ميباشد، اگر امضا نشود و خارجى ها افغانستان را ترک کنند، افغانستان بار دیگر به لانۀ تروريزم مبدل خواهد شد و آنها باز هم مجبور خواهند بود که دوباره به افغانستان بيايند.

شيرزى در مورد برنامه های خود به ارتباط آيندۀ افغانستان روشنى انداخت و نظر خود را در مورد حقوق زنان، آزادى بيان، مذاکرات با مخالفين مسلح دولت، فساد ادارى، حکومتدارى و وضعيت جارى کشور ابراز داشت.

موصوف، تامين صلح و ثبات را از اولويت هاى کارى خود عنوان کرد و تعهد سپرد که صلح افغانستان را از هر راه ممکن تحکيم خواهد کرد.

وى افزود: "ميخواهم که صلح را در افغانستان، از طريق يک تيم متشکل ازعلماى جيد کشور، اقوام و سياسيون که براى حکومت و طالبان بيطرف باشند، تامين نمايم."

شیرزی حکومتدارى خوب و عرضه نمودن خدمات خوب براى مردم افغانستان را نيز درتحکيم صلح مهم خواند و تعهد سپرد که درصورت موفقيت، مسوولين را به اساس اهليت توظيف خواهد کرد.

موصوف افزود: "مردم افغانستان از اقوام مختلف تشکيل شده، اشخاص اهل از هر قوم را براى يک پست توظيف خواهم کرد؛ اما کار به اهل کار سپرده ميشود. ادارۀ مصلحتى نميخواهم. مصلحت نمى کنم. ١٢ سال مصلحت صورت گرفت، بعد از اين بس است، ما بايد نظام بسازيم."

شيرزى ايجاد ادارۀ قوى براى محو فساد ادارى رامهم خواند و گفت که اگر حاکميت قانون صورت گيرد، اين کار نقش موثر و عمده در بخش جلوگيرى از فساد ادارى ايفا مى کند.

اما افزون براین شيرزى گفت که گام هاى جدى براى محو فساد ادارى برميدارد.

مصاحبه کامل وى را در ذيل خوانده ميتوانيد:

سوال: با در نظرداشت مشکلات موجود افغاستان، چطور فيصله نموديد که خود را براى انتخابات آيندۀ رياست جمهورى نامزد نماييد؟

جواب: زمانی که در ولايت ننگرهار والى بودم، کار ميکردم، درخدمت مردم بودم، بنا به خواست مردم خود را کانديد کردم. هدف از کانديداتورى من خير و نجات مردم افغانستان است، ميخواهيم که امنيت و صلح را در افغانستان تامين نمايم، انشا‌‎ء الله که اين قابليت در وجود من امکان دارد. توکل به خدا اميد که مردم افغانستان سر من اعتماد نمايند و مرا به پيروزى برسانند.

سوال: با در نظرداشت وضعيت کنونى افغانستان، افغانستان از نظر شما به چه نوع رييس جمهور نياز دارد و بايد داراى کدام خصوصيات باشد؟

جواب: رييس جمهور افغانستان بايد بی طرف باشد، حکومت دارى خوب زير چتر وحدت ملى ايجاد نمايد. روابط نيک با کشورهاى اسلامى و جامعۀ بين المللى داشته باشد. رييس جمهور که داراى اين خصوصيات باشد، پس براى ايجاد نظام خوب در افغانستان موثر و کامياب خواهد بود.

سوال: اولويت هاى کارى شما در صورت پيروزى شما کدام خواهد بود؟

جواب: امنيت شرط اول حکومت دارى است. بايد براى تامين امنيت در افغانستان تلاش نماييم اگر به کمک خداوند برنده شدم، در قدم اول به تامين صلح ترجيح ميدهم. استراتيژى که براى صلح ساخته ايم و راهکار خود را تعقيب مى کنم. پاليسى که در مشوره با مردم مسلمان افغانستان، ممالک همسايه، اسلامى و جامعۀ بين المللى ايجاد کرده ايم، برنامۀ صلح ر از طريق آن پيش ميبرم. موضوع امنيت برايم بسيار مهم است؛ اگر صلح تامين شد، امنيت نيز خود به خود تامين ميگردد؛ براى من صلح ترجيح دارد.

سوال: در اين شکى نيست که حکومت کنونى نيز براى تامين صلح تلاش نموده، شوراى عالى صلح را ايجاد کرد، درين راستا از کشورهاى خارجى کمک خواست، تا صلح تامين گردد؛ اما کدام نتيجه نداد. شما چطور امنيت را تامين و با تلاش هاى کنونى کدام تفاوت خواهد داشت؟شيرزى: اگر خارجی ها بروند افغانستان به لانۀ تروريزم مبدل می گردد

جواب:   هر رييس جمهور و هر تيمی که ايجاد شد، راه هاى خود را جستجو مى کند. برايت گفته ميتوانم که خودم در موجوديت تيم متشکل از علماى جيد افغانستان، اقوام و سياسيون کشور که براى حکومت و طالبان بيطرف باشد، صلح را در مملکت تامين خواهم کرد.

سوال: مخالفين مسلح به ويژه طالبان مسلح، يک بعد عمدۀ جنگ جارى در افغانستان است، پيشنهاد صلح در چند سال گذشته همواره از سوى آنها رد شده و گفته اند که تا حضور نيروهاى خارجى در کشور، آماده به مذاکرات با حکومت افغانستان نيستند، شما چه تصميم داريد؟

جواب: عوامل و مشکلات زيادی وجود دارد. برخى آن را اکنون گفته و بعضى از آنها را نمی توانم بگویم اما اگر به کمک خداوند موفق شدم، پروسه صلح را با کاميابى به پيش خواهم برد. واقعا که مشکلات با ممالک همسايه و مشکلات داخلى را داريم، مشکلات موجود داخلى فرا راه پروسه صلح باعث شد که پروسۀ صلح به کاميابى نرسد. اعتراض اولين من اين است که صلح، يک معنى دارد و دعوت به معنى ديگر است؛ دعوت به معنى جنگ است. طالبان می دانند که حکومت هم راه جنگ گرفته و هم صلح ميخواهد! ما و شما می بینید که دعوت در ولايات آغاز شده و طالبان را جمع و سلاح شان را می گيرند که اين خود به معناى جنگ است.

  صلح يک اساس جداگانه، جرگه و اصول خود را دارد شخصا خود با مردم افغانستان، کشورهاى همسايه، جامعۀ بين المللى و بعضى مقامات بلندرتبۀ طالبان صحبت کردم، اينجا آمده و اکنون نيز در کابل هستند، وزراى مشهور و افراد مشهور هستند، با آنها صبحت کرديم. براى اين صلح، يک برنامۀ خوب ايجاد کرده ايم. به اساس چوکات اين برنامه انشاء الله که صلح را در افغانستان تامين خواهم کرد؛ زيراکه خودم يک شخص بيطرف هستم، با کدام کسى رابطۀ قومى و تنظيمى ندارم، جهاد را براى خداوند انجام دادم، خون کسی را  در وطن نريختم و طرفدار صلح هستم.

سوال: شما از صلح و دعوت يادآور شدید؛ صحبت هایی نيز وجود دارد که طالبان مستقل نيستند و يا هم به اشاره بيگانگان مى جنگند. رييس جمهور نيز همواره اين حرف را ميزند؛ باور شما نيز همين طور است؟

جواب: طالبان مستقل اند؛ اما ما آنها را مستقل نمى دانيم، ما بايد برنامه اى داشته باشيم که طالبان در مملکت خود با ما مذاکره نمايند؛ اما اين شانس براى آنها مهيا نشده است و علت عدم تامين صلح اين است يکبار مى گويند که با شما صلح مى کنيم و باز براى شان مى گويند که مستقل نيستند؛ پس طالبان چطور صلح نمايند!؟

سوال: اگر طالبان براى مذاکرات صلح حاضر نشوند، شما نيز مثل حکومت فعلى، هم راه جنگ و هم راه مذاکرات صلح را پيش ميگيريد که تنها به صلح باور داريد؟

جواب: امنيت مردم افغانستان برايم مهم است. ما بايد سنگر قوى داشته باشيم، ما بايد جرگۀ را ايجاد نمايم که آنرا با در نظرداشت قانون اساسى افغانستان به طالبان نيز قابل قناعت باشد.  روى يک فيصله به اتفاق ميرسيم؛ چيزى که طالبان آنرا ميخواهند و چيزى که ما خواهان آن هستيم و مردم افغانستان آنرا ميخواهند و به خير افغانستان باشد.

سوال: شیرزی صاحب! شما گفتيد که سنگر قوى، هدف شما از سنگر قوى چيست؟

جواب: سنگر قوى، مردم افغانستان بالاى حکومت حق دارند که امنيت آنها را تامين نمايد. ما بايد  امنيت قوى وسنگر قوى داشته باشيم؛ زمانيکه از سنگر قوى حرف ميزنيم. معنايش اينکه ما بايد يک قانون اسلامى در افغانستان ايجاد نماييم، بايد همۀ ما به آن احترام داشته باشيم، ما بايد امنيت مردم خود را در پرتو اين قانون تامين نماييم که بر ما حق دارند.

سوال: شما پيشتر از قناعت يادآورى کرديد، يکى از خواست هاى مهم آنها همواره اين بود که خارجى ها از افغانستان خارج گردند؛ اگر شما برنده شويد، براى اين کار آمادگى داريد؟

جواب: آنها بايد اولتر از همه صلح را بپذيرند، روى يک چيز توافق نمايند، خارجى ها خود به خود ميروند. اگر جنگ در افغانستان نباشد، قانونيت، برادرى و دموکراسى در افغانستان تامين شود و جنگ بخاطر کسب قدرت وجود نداشته باشد؛ طوريکه دیده می شود کشور هيچ وقت از طريق جنگ و تفنگ آباد نميشود. نه آنها برنده اند نه ما، ٣٥ سال ميشود که جنگ در افغانستان جريان دارد، کسى پنج سال  و کسى  سه سال حکومت کرده و مملکت را به تباهى و بربادى مواجه کرده است.

سوال: حکومت کنونى نيز اين حرف را ميزند که اگر صلح تامين گردد، آنها نيز به خارجى ها هيچ نياز ندارند، آنها از افغانستان ميروند؛ اما آنها(طالبان) اين حرف را قبول ندارند؟

جواب:  قبلا نيز گفتم که يک سلسله اختلافات و مشکلات به اساس بعضى حرف ها بين حکومت و طالبان وجود دارند، مشکلات ديگر سياسى هم نيست. حکومت هاى افغانستان و پاکستان باهم حرف راست را مطرح نمى کنند، بالاى يکديگر اعتماد ندارند. اگر فضاى اعتماد تامين شد، اگر يک رييس جمهور قابل قبول به ممالک همسايه، ممالک اسلامى و جامعۀ بين المللى برنده شد، اطمينان ميدهم که در آن وقت صلح و امنيت افغانستان نيز تامين ميشود و بنياد آبادى در افغانستان گذاشته ميشود.

سوال: شما صلح افغانستان را در اين مى بينيد که رييس جمهور افغانستان، بايد قابل قبول کشورهاى همسايه باشد؟

جواب: با همسايه ها روابط خوب داشته باشد (برادر با برادر، حساب برابر). باز هم ميگويم که سياست غلط و پاليسى غلط، بنياد يک مملکت را به ویرانی می کشد. يک حکومت از طريق پاليسى نادرست، دروغگويى و کار غلط به کاميابى نمى رسد دروغگويى به رییس  يک مملکت عيب است.

سوال: پس رييس جمهور ما در چند سال گذشته دروغ گفته است؟

جواب: سياستى که بايد ما با کشورهاى همسايه پيش ميبرديم موفق نبوده است ممالک همسايه به ما دروغ گفته اند، پس رييس جمهور ما نيز مجبور شده با آنها همان سیاست را به پیش ببرد. بازهم ميگويم که ما خانۀ خود را نمی توانیم با سياست غلط اعمار کنیم.

سوال: برای تامين صلح نیروهای امنیتی نیز در پهلوى امور ديگر بسيار مهم است، شما نيروهاى امنيتى را چطور تجهيز  و آموزش می دهيد؟

جواب: ما خواهان ملى سازى هستيم، بايد یک ادارۀ ملى تشکيل گردد، لازم است که اردوى ملى، پوليس ملى، امنيت ملى، نيروهاى ملى و ادارۀ ملى، ملى گردند؛ اما بدبختانه که ادارۀ ما تا کنون ملى نشده. پوليس و قوماندان آنها از ولايت خود هستند، والى از همان ولايت است امنيت نيز به همين شکل. زمانى که اداره ملى شد، به شما اطمينان ميدهم که هم فساد محو ميشود و هم امنيت تامين ميشود.

سوال: پس اداره ملی چطور ایجاد شود؟

جواب: من ميگويم کسی که از مزار است، بايد در جلال آباد قوماندان باشد. از جلال آباد در کندهار باشد و از هرات در کنر قوماندان شود. پوليس، قوماندان ها، ولسوال ها و واليان بايد از اين طريق توظيف گردد.  بايد يک ادارۀ ملى ايجاد گردد؛ اما بدبختانه ما وشما ميبينم که اين کار نشده است و والى هاى به حمایت برخی از زورمندان در قدرت هستند، کسى توان اين را ندارد که آنها را برطرف نمايد. اگر پيروز شدم، پس به مردم افغانستان اطمينان ميدهم که اداره ملى را در افغاستان ايجاد خواهم کرد. ايجاد حکومت ملى، بعد از امنيت اقدام دوم من خواهد بود.

سوال: شيرزى صاحب! سئوال من در مورد تجهيز و آموزش نيروهاى امنيتى است و این که نیروی هوایی قوی موجود نیست شما اين بخش را چطور مجهز می کنيد؟

جواب: شما خود گفتۀ هاى رييس جمهور، وزارت دفاع، وزارت داخله و جامعۀ بين المللى را از طريق تلويزيون مشاهده کرده اید که از چند سال گذشته، تعهدات تجهيز اردوى ملى و پوليس صورت گرفته، اتحاديۀ اروپا و همچنان جامعۀ بين المللى، اين را واضح ساخته اند که مشکل اردو، پوليس و استخبارات را حل می کنند. اين کار قدم به قدم جريان دارد، پروتوکول های از سوی ما با جامعۀ بين المللى و به ويژه با امريکا امضا گرديده است.

جواب: امريکايى ها آموزش نيروهاى امنيتى افغانستان را به امضاى سند امنيتى مشروط کرده، آيا شما از اين سند حمايت مى کنيد؟

جواب: رييس جمهور صاحب گفته است که سند امنيتى به نفع افغانستان است. جرگه مشورتى افغانستان نيز همچو فيصله نمود، همۀ روشنفکران و سياسيون افغاستان نيز طرفدار امضاى اين سند ميباشند. اين کار به نفع مردم افغانستان و جامعۀ بين المللى ميباشد. اگر اين سند امضا نگردد و خارجى ها از مملکت خارج گردند، پس باز هم به آمدن به افغانستان مجبور خواهند بود. افغانستان دوباره به لانۀ تروريزم مبدل ميگردد، خارجى ها دوباره مى آيند، به ويژه ممالک همسايه و ممالک عربى با مشکلات شديد مواجه خواهند شد. پس اميدوارم که سند امنيتى امضا گردد و جامعه بين المللى نيز بايد درين راستا تاکيد بيشتر نکند. به امريکا از همین اکنون مى گويم که مردم افغانستان حضور شما و جامعۀ بين المللى را به خير، نفع و امن  کشور خود ميدانند؛ زيرا که هر يک از فيصله هاى ما از طريق لويه جرگه عنعنوى صورت می گيرد. اعضاى لويه جرگه مشورتى گفته اند که اين سند امضا شود. انشاء الله که اين سند امضا خواهد شد.

سوال: شما با شرط هاى حامد کرزی رييس جمهور که براى امضاى اين سند گذاشته و در برگیرنده جلوگيرى از ورود نيروهاى امريکايى به منازل مردم افغانستان و آغاز عملى روند مذاکره صلح با طالبان است، حمايت مى کنيد و يا فکر می کنید که بايد سند امنيتى بدون قيد و شرط امضا گردد؟

جواب: هر افغان در ارتباط به صلح اين حرف را ميزند و ما به جامعۀ بين المللى گفته ايم که از مداخلات خارجى بايد جلوگيرى شود، ما دربخش تامين صلح به کمک آنها نياز داريم. اين نظر هر افغان است، رييس جمهور نيز مى گويد و ما حرف رييس جمهور را تاييد مى کنيم. هر افغان مى گويد که جامعۀ بين المللى براى تامين صلح در افغانستان آمده است پس لازم می باشد که امنیت، حکومتدارى خوب برقرار شود و نظام تحکيم گردد. در ارتباط به مسئله ورود به منازل بايد گفته شود که اوباما، به رييس جمهور از طريق نامه گفت که به خانه هاى مردم افغانستان داخل نميشويم.

سوال: در صورت موفقيت، ساختار حکومت شما چطور خواهد بود؟ در مورد حکومت کنونى گفته ميشود که تا حد زياد معيار قومى در نظر گرفته شده است آیا تحکومت شما نيز همين طور تشکیل خواهد شد؟

جواب: هویت قومى بسيار مهم است؛ اما شخصا بدين نظرهستم که بايد ضوابط جاگزين روابط باشد. کار بايد به اهل کار سپرده شودکه  در آن صورت، هویت و حقوق افراد در نظر گرفته خواهد شد. اما با اين شکل که آنها گاه نباشند و بگويند که اين والى و اين وزير تعيين شود، شيرزى قطعا اين کار را نخواهد کرد. وظيفه ما اين است که از هر قوم، يک شخص اهل براى وظيفه انتخاب شود؛ زيراکه افغانستان از اقوام مختلف تشکيل شده است اما کار به اهل کار سپرده شود. خواهان ادارۀ مصلحتى نيستم. مصلحت نمى کنيم، ١٢ سال مصلحت صورت گرفت دیگربس است، در گذشته اگر هر شخص سير(ثروتمند) شده، و يا اگر غارت و غصب کرده؛ پس از اين بس است، بعد از اين خواهان  اداره و حکومت خودکفا، مسلکى، علمى و قانونى هستيم.

سوال: شما قبلاً از زورمندان يادآورى کردىد، آنها کى ها هستند و با آنها چه مى کنيد؟

جواب: آنان به شما نیز معلوم هستند اگر رضاى خداوند بود و يک حکومت خوب و نظام درست ايجاد شد، آنها خانه نشين خواهند شد، توان اين حرکت ها را نخواهند داشت، اگر به رضاى خواند موفق شدم، تکرار می کنم که عزيزان! براى خير اين وطن قدم برداريد، نه براى شر و منافع شخصى.

سوال: حساب نيز ميدهيد؟

جواب: اين کار را در همان زمان در مشورت با حکومت، اداره و تيم خود خواهم کرد. من آدمى هستم که به جز از خدا از کسى نمى ترسم اگر خداوند مرا کامياب کرد به درستی کار خواهم کرد.

سوال: دیگر مشکل عمده افغانستان، فساد ادارى است، براى محو فساد ادارى چه تصميم داريد؟

جواب: اين براى تمامى افغانستان شرم آور است، همۀ ما اين شرم را حس کرديم؛ اما اين گم می شود، گفتم که اگر اداره و حکومت قومى وجود نداشته باشد، اين پديده ٨٠ و يا ٩٠ درصد گم می شود و ما اين را نابود می سازيم.

سوال: گزارش ها حاکى اند که فساد موجود در دواير عدلى وقضايى، مردم را مجبورساخته که به محاکم طالبان مراجعه نمايند در حاکميت شما اين نهادها چطور از فساد ادارى پاک خواهند شد؟

جواب : گفتم که مردم افغانستان به حکومت دارى خوب نياز دارند و اگر حکومت دارى خوب ايجاد شد، صلح و امنيت نيز تامين می شود، اقتصاد نيز درست می شود، فساد از بين می رود. همۀ اين ها به حکومت دارى خوب ارتباط ميگيرند.

سوال: کدام منابع را براى تقويت اقتصاد مردم افغانستان در نظر داريد؟

جواب: گپ تخنيکى نمی زنم در يک مثال کوتاه ميگويم که اگر امنيت در کشور ما تامين گردد زمينه ورود سرمایه گذاران را فراهم خواهیم ساخت تا به افغانستان بيايند و در اينجا سرمايه گذارى نمايند آب و هواى کشور براى ما از هر نوع معدن بهتر است. شما ببينيد که شهر دبى نه آب و هواى درست دارد و نه هم زراعت؛ اما ٨٠ درصد از عوايد خود را از طريق صنعت توريزم به دست مى آورد. قسم به خدا که افغانستان را با داشتن هواى خوب، مثل دبى ميسازم. ميخواهم که يک تيم اقتصادى را ايجاد کنم، در هر بخش يک کميسيون داشته باشم و کارهاى خود را به اساس يک پلان به اشخص اهل کار می سپارم. خودم در بخش اقتصاد سند ندارم؛ اما کارهاى زياد انجام دادم ٢٠ سال ماموريت کردم، وقتيکه در ولايت ننگرهار والى بودم، برنامه هاى مختلف انکشافى را در ارتباط به اقتصاد طرح و پروژه هاى مختلف را پيش برديم. در ننگرهار در جريان ٩ سال به ارزش ٥،٥ ميليارد دالر پروژه های بازسازى را اجرا کردیم.

سوال: شما در زمینه بازسازى خيلى شهرت داريد، برای بازسازی امور زیربنایی افغانستان چه برنامه ای دارید؟ در سال هاى گذشته طوری که لازم بود، براى زيربناهاى افغانستان توجه صورت نگرفت؟

جواب: بدبختانه که در ١٢ سال گذشته کارى که لازم بود در زمینه پروژه هاى زيربنايى صورت نگرفت من بر حکومت و جامعۀ بين المللى اعتراض می کنم که بندهاى برق و آب که نياز ما بود، ايجاد نشد. برق و انرژى که  نخستين منبع اقتصادى ماست، به آن دسترسى نداريم. ما بايد صاحب آب خود شويم و زراعت خود را پيش ببريم. افغانستان يک کشور زراعتى است، آب و هواى خوب دارد . پس پروژه هاى زيربنايى براى زندگى افغانستان يک منبع است. اگر به کمک خداوند برنده شدم پروژه هاى زيربنايى را از طريق قرض و يا راه هاى ديگر تطبيق خواهم کرد و به پروژه هاى کوچک نخواهم پرداخت. بايد که پروژه هاى بزرگ و اساسى را که زندگى مردم و اقتصاد افغانستان به آن وابسته است اجرا نمائیم.

  کارهاى معادن، بايد به شکل خوبی صورت گيرد نه مثل پروژۀ مس عينک  که با کشور چين قرارداد شد اما کار آن متوقف است.

  مابايد براى مردم زمينه کاررا مساعدسازيم؛ فابريکۀ نساجى در کندهار داريم که بايد٢٠ هزار جوان در سه زمان در آن کار نمايند؛ اما بدبختانه که فعال نشده است. اگر نمی توانند این کارخانه را بسازند پس جاى اين وزير محبس است؛ به خدا قسم که در صورت عدم کار، وى را به جز از محبس به جاى ديگر روان نمى کنم؛ از وزراى تجارت و پلان نيز خواهم پرسید.

سوال: شاید شما دربخش صحت، تعليم، تحصيل و زراعت نيز برنامه هایی داشته باشید چه برنامه هایی دارید که در سیستم فعلی وجود ندارد و یا با آن متفاوت است؟

جواب: تعليم نخسيتن شرط تقويت مملکت است. بدبختانه وقتی که ما به مناطق جنوب غرب کشور مى بينيم در حدود يک ميليون جوان بى تعليم وجود دارد در حالی که تعليم براى ما ضرورى است؛ زيرا که بدون علم پیشرفت نا ممکن است.

سوال: اجرای هر برنامه به منابع مالى نياز دارد، شما سهولت هاى مالى را از کدام طريق مهيا مى کنيد زيراکه اکنون بیشتر معاشات مامورين دولتى، از کمک هاى خارجى تامين می شود؟

اگر از فساد جلوگیری صورت گيرد افغانستان صاحب هرچيز می شود و اگر در مبارزه با فساد موفق شديم که حکومت دارى خوب داشته باشيم، پس هرچيز داريم. دست هاى ما قطع شود که يک چيز از خارجى ها بگیریم، گداها باید جمع شوند بعد از اين بايد کمک هاى جامعۀ جهانى را دريافت نماييم که کشور تا توسط ان برای خودکفایی کار کنیم ما با بانک جهانى و بانک آسياسى روابط  خوب داريم. شما ببينيد که پاکستان، اخيراً در بخش برق با چين قرار داد کرد ما نيز ميتوانيم که دربخش هاى مختلف به پاکستان انرژى دهيم، ما نيز نیز این توان را داریم.

سوال: آزادى بيان نيز چيزى است که حکومت افغانستان آنرا از دستاوردهاى سال گذشتۀ خود می داند اما انتقادات زياد بر مسئولين در رسانه ها صورت می گيرد هرکس چیزی می گوید اگر شما برنده شديد آیا این آزادى را حفظ کرده و یا محدود می کنید؟شيرزى: اگر خارجی ها بروند افغانستان به لانۀ تروريزم مبدل می گردد

جواب: شخصيت کشى در اسلام، قانون اساسى افغانستان و ساير قوانين، جزاى قانونى دارد اما انتقاد سالم رسانه ها باعث اصلاح می شود. يکى اينکه شخصيت کشى به اشارۀ مملکت خارجى در بدل پول صورت می گيرد که براى رسانه ها و ما کار خوبی نيست. رسانه ها بايد آزاد و مستقل باشند و تنها براى خير و رفاه اين مملکت کار نمايند.  نظرسنجى اخير در مورد انتخابات توسط  يک گروه صورت گرفت که صلاحيت قانونى نداشت و افکار عامه مردم را مغشوش ساخت. معاون من در اين بخش، اعتراض کرد و با تمام تلويزيون ها مصاحبه داشت که اين نادرست است. يعنى حرکت آنها را با در نظرداشت ماده هاى قانون افغانستان رد کرده ايم.  بازهم خواست من از رسانه هاى افغانستان اين است که در مورد کشور و ملت مظلوم افغانستان فکر کنند از شخصيت کشى خوددارى نمايند، من خود خواهان آزادى بيان می باشم؛ اما این آزادی باید در چوکات قانون باشد.

سوال: برخورد شما با کسانی که حقوق زنان را پایمال می کنند چه خواهد بود؟

جواب: الحمدالله من يک مسلمان هستم؛ زنان در قانون اساسى افغانستان و قوانين اسلامى مورد احترام هستند و ما در هر بخش از حقوق آنها دفاع خواهيم کرد.

سوال: به مسئله مهاجرين بر می گردیم. در سال هاى گذشته پاکستان و ايران از مهاجرين افغان منحيث آلۀ فشار استفاده کرده اند برنامه شما در مورد بازگشت مهاجرین چیست؟

جواب: هدف اول ما اين است که زمينه را برای بازگشت آنان مساعد نمايیم زمانی که صلح در کشور تامين گردد، پس در مورد بازگشت مهاجرين به کشور نيز برنامه خواهیم داشت زمانی که مهاجرين ما به وطن خود برگشتند از مداخلات خارجى نيز خلاص می شويم. اگر بعد از بازگشت آنها مدارس و پوهنتون ها را براى آنان ايجاد کرديم پس اين کار باعث آرامش و آسودگى آنها خواهد شد.

سوال: سياست خارجى شما بر کدام اصول استوار خواهد بود، تعادل بين کشورهاى همسايه و کشورهای دیگر که با افغانستان همکاری استراتيژيک دارند چطور حفظ مى نماييد؟

جواب: ميخواهم که روابط خوب با پاکستان، ايران و ساير ممالک همسايه داشته باشیم و گام هايى براى بهترشدن روابط آنها و امريکا نيز بر داریم.

سوال: دیدگاه شما در مورد تطبيق عدالت انتقالى چیست؟ شما از طريق تطبيق عدالت انتقالى با جوانب  دخيل جنگ هاى سه دهه اخير برخورد مى کنيد يا خير؟

جواب: اين يک حرف واضح است؛ اگر يک فرد علیه فرد دیگری عریضه کند  وى عريضۀ خود را پيش ميبرد و اگر کسى  عارض نباشد پرونده آن چطور به پیش برده شود. لازم است يک محاکمه جداگانه ايجاد گردد تا بتوانیم عرایض مردم را بررسی کنیم. عرايض مردم را حل نماييم. افرادى که مرتکب قتل شده اند معلوم هستند؛ اما بازهم بعضى موارد است که از طريق علماى کرام، دانشمدان و سياسيون خود حل خواهیم کرد.

سوال: آخرین سئوال؛ شانس موفقیت شما تا چه اندازه است؟ يکى از خواننندگان ما به نام سميع الله در هلمند گفته است که وی را قناعت دهيد تا به شما رای بدهد.

جواب: در زبان پشتو يک ضرب المثل داريم که " لمر په دوو ګوتو نه پټېږي" يعنى آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود. کار کرد ما بايد به سميع الله معلوم شود. من درکندهار نيز خدمت کردم در کابل نيز خدمت کردم. وى بايد به ١١ نامزد نمره دهد که اين هر نامزد چه مشکلی دارد. من براى اين وطن کار کردم و مردم به من افتخار مى کنند. حکومت کنونى و اکثريت جوامع مدنى و احزاب، به من مدال و تقديرنامه داده اند پس سمیع الله نیز بايد بداند که گل آغاشيرزى به خاطر همین کارهای خود لقب بلدوزر را گرفته است.

و افزون برآن، تلاش هاى زيادی  در بخش بازسازى، حکومت دارى خوب و تقويت اقتصادى کشور انجام دادم رييس جمهور به من مدال وزيرمحمد اکبرخان و لقب بلدوزر را داد و سميع الله نيز شايد درمورد کارنامه هاى من از راديوتلويزيون مطلع شده باشد و برايم راى بدهد. اما بازهم به اين دوست و فرزند خود مى گويم که خود را برای هوس(کسب شهرت) نامزد نکرده ام بلکه با ايمانى که دارم خود را براى بازسازى وطن و وحدت ملى نامزد کرده ام و  به همین خاطر می گویم اگر اعتماد کردى، به من راى بده.