په يو شمېر نورو ولاياتو کې هم ملي ځواکونه وستايل شول