People Problems

باميان (پژواک ٣١سرطان ٩٢) : عمده ترین مشکلات مردم بامیان را کمرنگ بودن در بخش بازسازى،نبود برق ،سرک، بیکاری و مشکلات صحی تشکيل ميدهد.
تمامی ولسوالی های این ولایت به جز ولسوالی یکاولنگ با سرک های خامه به مرکز این ولایت وصل است، حتی قریه های زیادی دیده میشود که راه موتر رو ندارند وبصورت سنتی با مرکب اموال وما یحتاج زندگی آنان انتقال داده میشود .
همچنین به خاطر نبود کار عدۀ زیادی از جوانان مجبور به ترک بامیان شده وراهی کشور های خارج میشوند و در بعضی موارد جوانان با خانواده های خود منطقه را ترک میکنند .
نبود برق دولتى چالش عمده يى است که مردم با آن دست و گريبان اند.