People Problems

مردم جوزجان از ناامنى، بيکارى، دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی و زراعتی، سطح پايين کیفیت معارف و ولتاژ برق، و خدمات ضعیف گازرسانی شکایت دارند و از دولت می خواهند که در رفع این مشکلات به طور جدی اقدام کند.
جوزجان، يکى از ولايات شمال کشور میباشد که با ترکمنستان سرحد دارد و برق آن کشور، به اين ولايت تمديد شده است.
اين ولايت، داراى منابع گاز طبيعى و ده ها چاه گاز فعال نيز ميباشد که هزاران خانواده از آن استفاده مينمايند؛ اما مردم توقع دارند که ازين منابع، استفادۀ اعظمى شود.