Economy Special Reports

باميان (پژواک ٦اسد٩٢) : بامیان یکی از ولایاتى است که هیچگونه کارخانۀ صنعتی وجود ندارد، حتی کارخانه هاى کوچک نیز در این ولایت نیست که برای تامین معیشت خانواده ها کمک شود واقتصاد مردم را بالا ببرد .
اين ولايت بازار تجارتی مانند دیگر ولایات نيز ندارد.
 بازار بامیان بیشتر رنگ یک بازار محلی برای مصارف محلی را دارد.اجناس اقلامى که برای فروش آورده میشودازشهرهای بزرگ مانند کابل، مزار شریف وغزنی تهیه  میگردد .
دکانهايی که در بامیان وجود دارد فقط برای فروش مردم محل میباشد واز این ولایت هیچ ولایت دیگر اجناس خود را خریداری نمیکنند .