Education Special Reports

چغچران (پژواک، ٢عقرب ٩٢) : با آنکه معارف در ولايت غور در يک دهۀ اخير پيشرفت نموده، اما روند تعليم در برخى مناطق بنابر موجودیت گروپ های مسلح غیرقانونى و متخاصم، به چالش مواجه است.
مسوولان معارف ميگويند که در غور بيش از 780مکتب وجود دارد که ١٨٠ باب آن اناث ، ١٥ باب مختلط و بقيه ذکور مى باشد.
در اين مکاتب در مجموع اضافه از٢٠٠ هزار شاگرد به شمول ٧٠ هزار دختر  توسط ٤٤٠٠ معلم تدريس ميشوند.
صبغت الله اکبرى رييس معارف غور ميگويد که درجریان سال 1392 بيش از٢٤ هزار طفل به شمول ١١ هزار دختر جذب معارف شده اند که اين خود يک پيشرفت را در عرصۀ معارف نشان ميدهد.