Mineral Resources Special Reports

ايبک(پژواک، ٥ دلو ٩٢):ولايت سمنگان از ولايات مهم شمالى کشور شمرده می شود که داراى ذخاير طبيعى گسترده می  باشد. اين ولايت در مسير شاهراه کابل-بلخ موقعيت دارد.
هر چند اين ولايت با داشتن زغال سنگ شهرت دارد؛ اما علاوه بر آن ذخاير زمينى گج، مرمرو سمنت نیز در آن وجود دارد.
منابع معدنى در  ولسوالى هاى درهصوف بالا و دره صوف پايين و روى دو اب و همچنان در مناطق مربوط مرکز ولايت وجود دارد.
اما متاسفانه که برخى از ذخاير زمينى اين ولايت هنوز هم در چنگ زرورمندان و در يکتعداد مناطق در چنگ مردم قرار دارد که از چند سال گذشته بدينسو به شکل غيرقانونى استخراج ميشوند.