VOTER VOICES & DEMANDS

کابل(پژواک، اول قوس ٩٢):باشندگان شمارى ولسوالى ها شهر کابل براى انتخابات آينده علاقه مند هستند و ميخواهند که به کانديد مورد نظر خود راى دهند، اما باشندگان مناطق ناامن اين ولايت از اشتراک در انتخابات خود دارى مى نمايند.
در اين گزارش نظريات شمارى از باشندگان شهر کابل و ولسوالى گنجانيده شده که به شکل ذيل است.
مامور دولتي: همرا با خانواده ام در انتخابات اشتراک مى کنم

 کابل(پژواک، ۱۰ قوس ٩٢):ازدحام ترافيکى، نبود کاناليزيسيون، آب و برق از مشکلات است که شهريان کابل از آن شکايت دارند.
از سوى ديگر، باشندگان يکتعداد ولسوالى هاى کابل ،  نا امنى ها، خرابى سرک ها، نبود سهولت هاى معلمين مسلکى و صحى از مشکلات مهم خود ميدانند.
شهر کابل از ٢٢ ناحيه تشکيل گرديده و مشکلات آن با باشندگان ١٥ ولسوالى اين ولايت متفاوت است.
باشندگان مناطق مرکزى اين شهر از  نظام نادرست ترافيک شکايت دارند، اما نبود آب صحى آشاميدنى، سرک ها، برق  و نبود معلمين مسلکى از مشکلات مناطق دور دست ولايت کابل ميباشد.

 کابل(پژواک، ۱۰ قوس ٩٢): باشندگان شهر کابل خواهان تهيۀ آب آشاميدنى صحى، قيريزى سرک ها و فعال نمودن سيستم کاناليزيسيون هستند ؛ اما باشندگان ولسوالى تامين امنيت و همکارى هارى بيشتر در بخش زراعت ميخواهند.
شهر کابل از ٢٢ ناحيه تشکيل گرديده و خواسته هاى هر ناحيه نيز با هم متفاوت است، از سوى ديگر خواسته هاى باشندگان ١٥ ولسوالى کابل نيز جداگانه است و باشندگان چهار ولسوالى شرقى و جنوب  شرقى از سهولت هاى ابتدايى زندگى و نا امنى ها شکايت دارند.
 اما باشندگان ولسوالى هاى دور دست ولايت کابل خواهان کمک و همکارى  بيشتر در بخش زراعت، معارف و صحت هستند.

 فيض آباد (پژواک ٢٩ميزان ٩٢) : مردم بدخشان همانند ولایات دیگر برشفافیت هرچه بهتر پروسه انتخابات آينده تاکید نموده، اما از ناامنى در برخى ولسوالى ها نگران بوده، ميگويند که اگر اين مشکل حل نشود، شفافيت انتخابات زير سوال ميرود.
آنان مى افزايند که آماده هستند تا در انتخابات  ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی بگونه گسترده شرکت کنند، اما ازمسوولان خواستار شفافیت کامل وامنیت مطمین این پروسه هستند.
بدخشان به شمول مرکز دارای ٢٩ واحداداری بوده وهنوزکرسی ها برای وکلای مرد و زن درانتخابات سال آینده شورای ولایتی مشخص نشده است.

فيض آباد (پژواک ٦عقرب ٩٢) : مشکلات اساسى مردم بدخشان را نبود سرک، بندش راه ها بر اثر برفبارى سنگين، قلت مواد غذايى در زمستان ، بيکارى و ناامنى در برخى از ولسوالى ها  تشکيل ميدهد.
بدخشان ولايت کوهستانى و صعب العبور بوده و با تاجکستان، پاکستان و چين سرحد دارد.دور ترين منطقۀ آن پامير کوچک و بزرگ  درولسوالى واخان بوده  که درسرحد  چين  واقع است.
مردم درواز ها (ولسوالى هاى ماهمی، نُسی، شُکی، کوفاب و خواهان)بيش از سه شبانه روز توسط حيوانات ويا پياده منزل مى زنند وبه خاطر انتقال مواد غذايى و ساير نيازمندى ها به فيض آباد مرکز بدخشان مى آيند.
 

فيض آباد (پژواک ٢٨ميزان ٩٢) : مردم بدخشان از دولت و جامعۀ جهانى خواستار تسريع روند بازسازى ، ايجاد فابريکه ها ، رشد سکتور زراعت و جلوگيرى از قاچاق مواد مخدر درين ولايت هستند.
آنان، تامين حقوق زنان و مساعدساختن زمینه  کار برای اين قشر و توجه به پروژه های زیربنایی را از خواست هاى ديگر خود عنوان ميکنند.
ذبیح الله عتیق عضوشوراى ولايتى بدخشان، ميگويد که به تناسب ولایات ديگر، به زیربناسازی در بدخشان توجه کمترصورت گرفته است.

اکثر مردم فاریاب آماده اند که در انتخابات شرکت کنند؛ اما ناامنى ها و بيکارى ها از مشکلات عمدۀ مردم اين ولايت بوده و خواستار حل آن مى باشند.
فاریاب، 14 ولسوالى دارد و در بيش از 800  کيلومترى شمال کابل واقع است. اين ولايت ١٥ کرسى شوراى ولايتى دارد که 4 آن مربوط به زنان میباشد.
ولسوالى غورماچ که از پنج سال بدینسو، از ولایت بادغیس جدا و به تشکیل فاریاب اضافه شده است، هفتاد درصد آن در کنترول طالبان قرار دارد. علاوه بر آن ولسوالی های المار، قیصار، پشتونکوت و دولت آباد از مناطق ناامن به شمار رفته و مایۀ نگرانی مردم شده است.

ميمنه (پژواک ٢١ميزان ٩٢) : مردم ولایت فاریاب از گسترش نا امنى ها طی سال های اخیر، افزایش قاچاق، فروش  و استعمال مواد مخدر، افزايش فساد ادارى، عدم تطبیق قانون، فقر و بيکارى شکایت دارند.
فیض الله یکی از باشندگان فارياب، ميگويد که مردم بخصوص جوانان به علت نا امنی، نمیتوانند خارج از مراکز ولسوالی ها به قریه ها و اطراف بروند.

ميمنه (پژواک ٢٧ميزان ٩٢) : عمده ترين خواست هاى مردم فارياب از دولت را تامين امنيت، تسريع روند بازسازى ، فراهم کردن آب زراعتى و آشاميدنى و توجه به صنعت قالين تشکيل ميدهد.
سيد عبدالباقى هاشمى منشى شوراى ولايتى فارياب ميگويد که  اولين خواست مردم از دولت، جمع نمودن گليم ناامنى است.
وى مى افزايد که بخشهاى عمدۀ ولسوالى هاى قيصار، المار و پشتونکوت به علت فعاليت مخالفان مسلح، نا امن بوده و بازسازى بخصوص در المار به شکل بطى به پيش ميرود.

 چغچران (پژواک،٦عقرب  ٩٢):باشندگان ولايت غور مى گويند که از سهولت هاى ابتدايى زندگى محروم اند و در ساير بخش هاى زندگى نيز مشکلات دراند.
آنها مى  گويند که راه هاى غور-هرات و غور- باميان هنوز هم خامه است ، درپهلوى آن سهولت هاى صحى و برق نيز وجود ندارد و از سوى افراد مسلح محلى تهديد ميشوند.
ملا عبدالکريم باشندۀ مرکز غور به آژانس پژواک گفت که مشکلات ولايت آنها آنقدر زياد است که  شمرده نميشود.
وى از حضور  افرادمسلح خودسر در اين ولايت شکايت کرد و گفت که آنها باعث تهديد زندگى مردم گرديده اند.
نامبرده افزود:((حضور افراد مسلح يگانه مانع بزرگ  پيشرفت ولايت غور ميباشند.))

Pages