Voter Voices

مهاجرين هلمند مستقر در کابل، اگر چه از اداره کنونى خوش نيستند؛ اما ميگويند که حتماً در انتخابات آينده رياست جمهورى  سهم خواهند داشت. اين مهاجرين که تعداد آنها به حدود ٨٠٠ خانواد ميرسد؛ در غرب کابل در چهاراهى قمبر زير خيمه هاى کهنه  که  دورادور آن  را  ديوار احاطه نموده اند، زنده گى ميکنند.اين مهاجرين از دوسال بدينسو از اثر جنگها به کابل مهاجر شده اند. راپور ذيل درهفته جارى، بر اساس مصاحبه ها با چهار تن از مهاجرين اين کمپ تهيه شده است. اکثريت جوانان اين خانواده ها بيکار هستند و در چهار اطراف  خيمه ها، دکانها، مسجد، کلينيک و مکتب طور مجموعى  نشسته ميباشد.