Voter Voices

نبود امنيت و سرکها ازمشکلات عمده باشندگان خوست ميباشد که از رئيس جمهور آينده کشور حل آنرا ميخواهد.
خوست ولايت است که در جنوب کشور موقعيت دارد و داراى ١٢ ولسوالى و سه واحد ادارى دگر معادل ولسوالى است.
شوراى ولايتى خوست ٩ کرسى دارد که سه کرسى آن براى نمايندگان اناث و ٦ کرسى دگر براى نمايندگان مردان تخصيص يافته..
راپور ذيل بر اساس مصاحبه ها با شش تن از باشندگان مرکز و سه ولسوالى که دو تن آن اناث و يک تن آن کوچى ميباشد تهيه شده است .
يک خانم که در شهر خوست زندگى ميکند:  از آمريکايى ها تنگ استيم!