در پلان انکشافى بدخشان تعادل در نظر گرفته نشده است