والی غور بر تقویت مراکز دینی در داخل کشور تاکید کرد