دو منطقه ستراتیژیک در فارياب به کنترول دولت در آمد