والي : په هلمند کې د پوليسو مرموزه وژنه زياته شوې ده