در غور به حمايت از داکتر عبدالله گردهمایی صورت گرفت