مرکزي دفتر :

دکورنيو چارو وزارت سړک ، نوى ښار ، کابل افغانستان

دخبرونو څانګه :

دټېلېفون شمېرې :

٢٠٢٢٠١٨١٤(٠)٠٠٩٣و ٢٠٢٢٠١٩١٥(٠)٠٠٩٣

دفکس شمېره :

٢٠٢٢٠١٨١٣(٠)٠٠٩٣

دګډون او بازار موندنې څانګه

برېښناليک : marketing@pajhwok.com

خبري مسايل :

برېښناليک : danish@pajhwok.com

دټېلېفون شمېرې :

٧٩٩٤٧٧٤٩٢(٠)٠٠٩٣

نظريات:

پژواک خبري اژانس دخپلو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې ستاسو وړانديزونو ته هرکلى وايي .

برېښناليک : feedback@pajhwok.com