١ افغان علمي ټولنه
 
افغان علمي ټولنه په خوست ولايت کې په ١٣۸۲ لمريز کال کې د محمدعزيز په مشرۍ جوړه شوه، چې په ټولنيزه او فرهنګي برخه کې خپل فعاليتونه تر سره کوي.
اړيکې: ۰۷۹۹۱۳۵۳۵۵
 
٢ د قومونو پيوستون شورا
 
د قومونو پيوستون شورا په ١٣٨٤ لمريز کال کې په خوست ولايت کې د غازي نواز تڼي په مشرۍ جوړه شوه، چې په ټولنيزه برخه کې او د شخړو د هواري په برخه کې خپل فعاليتونه ترسره  کوي.
اړيکې: ٠٧٩۹٣٩٨٠٦٢
 
٣ د سمون او پراختيا جرګه
 
د سمون او پراختيا جرګه په ١٣٨۴ لمريز کال کې په خوست ولايت کې د اجمل په مشرۍ جوړه شوه، چې په فرهنګي او روزنيزه برخه کې خپل فعاليتونه کوي.
اړيکې: ٠٧٩٩٥٤٦٨٠٨
 
٤- د متون د مجاهدينو ملي يووالي اسلامي ټولنه
 
د متون د مجاهدينو ملي يووالي اسلامي ټولنه په ١٣٨۵ لمريز کال  کې د خوست په ښار کې د قاري عبدالولي په مشرۍ جوړه شوه، چې موخه يې د مجاهدينو له حقونو دفاع کول دي.
اړيکې ٠٧٩٩٥٣١٣٨٩
 
٥ د خوست د فرهنګيانو خپلواکه ټولنه
 
د خوست د فرهنګيانو خپلواکه ټولنه په ١٣٨۵ لمريز کال کې په خوست کې د بسم الله حقمل په مشرۍ جوړ شوه، چې په فرهنګي، پوهنيزو او ادبي برخو کې کار کوي.
اړيکې: ٠٧٩٩٤٤٥٣٠٠
 
 
٦ د خوست د سمون انجمن
د خوست د سمون انجمن په ١٣٨۵ لمريز کال کې د فضل جان جهېش په مشرۍ تاسيس شو، چې په سياسي برخه کې خپل فعاليتونه مخ ته بيايي.
اړيکې: ٠٧٩٩٣٦٨٦٦٩
 
٧ د خوست د ورزشکارانو انجمن
 
د خوست د ورزشکارانو انجمن په ١٣٨۵ لمريز کال کې د عيدګل په مشرۍ جوړ شو، چې په ورزشي برخه کې ځوانانو ته خدمات وړاندې کوي.
اړيکې: ٠٧٠٠٢٥٠٧٣٩
 
 
٨- د خوست ښار صنفي اتحاديه
 
د خوست ښار صنفي اتحاديه په ۱۳۸۵ لمريز کال کې د کرامت خان خپلواک په مشرۍ جوړه شوه، چې د سوداګرۍ په برخه کې خپل فعاليتونه مخه ته وړي.
اړيکې: ۰۷۰۷۱۰۱۰۱۱
 
٩- د خوست خپلواکه فرهنګي او کولتوري ټولنه
 
د خوست خپلواکه فرهنګي او کولتوري ټولنه په ۱۳۸۶ لمريز کال کې په خوست کې د نصيراحمد روښان په مشرۍ جوړه شوه، چې په فرهنګي او ادبي برخو کې  فعاليتونه تر سره کوي.
اړيکې: ٠٧٠٠٣٤٦٦٦٧
 
١٠ - د خوست ولايت اجتماعي نهاد
 
د خوست ولايت اجتماعي نهاد په ١٣٨۶ لمريز کال کې د خان محمد قيوم خان په مشرۍ جوړ شو، چې د قومونو ترمنځ د شخړو د هواري په برخه کې کار کوي.
اړيکې: ٠٧٩٩٤٧٨٠٢٨
 
١١ د خوست ولايت د خدماتي حقوقو خپلواکه ټولنه
 
د خوست ولايت د خدماتي حقوقو خپلواکه ټولنه په ١٣٨۶ لمريز کال کې د ناديه باوري په مشری جوړه شوې، چې د ښځو په برخه کې فعاليت لري.
اړيکې: ٠٧٧٩٧٠٨٥٨٨
 
١٢ - د سوراني اجتماعي مدني ټولنه
 
د سوراني اجتماعي مدني ټولنه په ١٣٨٦ لمريز کال کې د عتيق الله له لوري جوړه شوه، دغه ټولنه په ټولنيزو برخو کې فعاليتونه پر مخ  بيايي.
اړيکې: ٠٧٠٧٩٣٣٠٥٠
۱٣ د ځوانانو ملي جرګه
د ځوانانو ملي جرګه په ۱۳۸۲ لمريز کال کې د مبارز ځدراڼ په مشری جوړه شوه، چې په فرهنګي او ادبي برخو کې خپل فعاليتونه پر مخ وړي.
اړيکې: ٠٧٩٩٠٨٧٠١٠
 
۱٤ ـ د خوست ځوانانو د هيلو ټولنه
د خوست ځوانانو د هيلو ټولنه په ۱۳۸۷ لمريز کال کې د افسر خان په مشرۍ جوړه شوې، چې موخه يې بېکاره ځوانانو ته د کار پيدا کول دي.
اړيکې: ٠٧٩٩٦٢٩٦٨٨
 
۱٥ ـ د خوست ښوونيزه او کولتوري ټولنه
د خوست ښوونيزه او کولتوري ټولنه په خوست کې په ۱۳۸۸ کال کې د عبدالشکور ماليار په مشرۍ جوړه شوې ده، چې په ښوونيز او کولتوري برخو کې فعاليتونه تر سره کوي.
اړيکې: ٠٧٩٧٣١٢٧١٩
۱٦ ـ د خوست د ښځو پرمختيايي او حقوقي ټولنه
د خوست د ښځو پرمختيايي او حقوقي ټولنه په خوست کې د نفيسې په مشرۍ په ۱۳۸۸ لمريز کال کې جوړه شوې، چې د ښځو د حقونو او ټولنيزو چارو کې فعاليت کوي.
اړيکې: ٠٧٩٩٦٩٠٢٦٧
 
۱٧ـ د لويې پکتيا د ځدراڼو ګډه شورا
د لويې پکتيا د ځدراڼو ګډه شورا د فضل الرحيم ځدراڼ په مشرۍ په خوست کې په ۱۳۸۹ لمريز کال کې جوړه شوه، چې موخه يې د ځدراڼو د قومونو تر منځ د يووالي او هغوى ته د بيارغونې په برخه کې د مرستو راجلبول دي.
اړيکې: ٠٧٠٧٦٤٧٧٩٠
۱٨ ـ د ځوانانو د يووالي خوځښت
د ځوانانو د يووالي خوځښت په ۱۳۹۰ لمريز کال کې په خوست کې د نسيم په مشری جوړ شو، چې ځوانانو ته په ټولنيزه برخه کې کار کوي.
اړيکې: ٠٧٠٠٧٨٨٣٧٧
١٩ـ هېوادپال ځواک
هېوادپال ځواک په ۱۳۹۱ لمريز کال کې په خوست کې د عبدالولي واحدزي په مشری جوړ شو، چې وړيا روزنيز او فرهنګي فعاليتونه لري.