١- دميدان وردګوولايت د ځوانانوملي اوټولنيزارګان :
د ميدان وردګو ولايت د ځوانانو ملي اوټولنيزارګان په ١٣٨٦کال کې په دغه ولايت کې رامنځته شو ، مشر يې نجيب الله فکرمن دى. دغه ارګان په ادبي او ټولينزو فعاليتونو بوخت دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۰۸۱۹۸۳۴۸
٢- عهد علمي اوادبي ټولنه :
عهدعلمي اوادبي ټولنه په ١٣٨٤کال کې په ميدان وردګو کې د انجينر حيات الله په مشرۍ رامنځته شوه ، د عهد په نامه مجله هم لري او د نورو فعاليتونو ترڅنګ  د زده کوونکو لپاره  کورسونه او نور ښوونيز پروګرامونه هم په لاره اچوي  .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۶۷۳۱۲۵۸
٣- د لمروړانګه ادبي اوفرهنګي ټولنه:
دلمروړانګه ادبي اوفرهنګي ټولنه په ١٣٨٥کال کې په ميدان وردګو کې د جلال اشنا په مشرۍ رامنځته شوه. دغه ټولنه په ياد ولايت کې په بېلابېلو ادبي فعاليتونو بوخته ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۶۲۴۸۰۱۲
٤- دميدان ځوانانوادبي اوکولتوري ټولنه:
دميدان ځوانانوادبي اوکولتوري ټولنه په ١٣٨٤کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د همت الله امين زي په مشرۍ رامنځته شوه ، دغه ټولنه هم په ادبي او کولتوري چارو بوخته ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۲۰۶۵۸۴۲
٥- ځلاعلمي اوکولتوري ټولنه:
ځلاعلمي اوکولتوري ټولنه په ١٣٨٥کال کې هپه ميدان وردګو ولايت کې د نجيب الله هوتک په مشرۍ رامنځته شوې ده.
د اړيکې شمېره :  ۰۷۷۲۱۲۱۸۷۴
٦- دميدان وردګوولايت دخلکوديووالي سرتاسري ټولنه :
دغه ټولنه په ١٣٩٠کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د فريدون الکوزي په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۵۰۵۰۹۰۶
٧- دچک ادبي بهير :
دچک ادبي بهير  په ١٣٨٥کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د ګل رحمن رحماني په مشرۍ رامنځته شوه او په دغه ولايت کې په بېلابېلو ادبي او فرهنګي فعاليتونو بوخت دى.
د اړيکې شمېره :  ۰۷۹۹۳۵۱۰۳۵
٨- دخواږي علمي ،فرهنګي اوادبي ټولنه:
دغه ټولنه په ١٣٨٤کال کې په ميدان وردګو کې د هاشم شېراني په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۷۳۴۶۶۰
٩- مرکز فرهنګی استقلال :
دغه مرکز په ١٣٩٤کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د متين خداداد په مشرۍ رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره :
١٠- سلمان فارس ادبي او فرهنګي ټولنه :
دغه ټولنه په ١٣٨٥کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د عبدالعزيز امرخېل په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۳۳۴۶۱۵۳
١١- اينه بهسود:
اينه بهسود ټولنه په ١٣٨٥کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د امان الله شېرزي په مشرۍ رامنځته شوې ده  او په ادبي فعاليت بوخته ده .
 ١٢- جغتوادبي اوعلمي ټولنه :
جغتوادبي اوعلمي ټولنه په ١٣٨٩کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د عبدالمتين په مشرۍ رامنځته شوې ده .
١٣_ دميدان ولس دپيوستون ټولنه :
دغه ټولنه په ١٣٩٠کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د جاوېد صمدي په مشرۍرامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۰۰۱۶۰۷۶
١٤- دميدان دخلکودپرمختګ ټولنه :
دغه ټولنه په ١٣٩٢کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د محمد شريف عمرزي په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۰۶۹۵۳۲۳۰
١٥- دافغان انجينرانوټولنه :
دغه ټولنه په ١٣٨٧کال کې په ميدان وردګو ولايت کې د حبيبي په نامه د يوتن په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۰۰۰۵۶۶۹۲
١٦- نهاد اجتماعی همبستگی زنان وردک:
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د فوزيه سروري په مشرۍ رامنځته شوى دى او د ښځو د همغږۍ په برخه کې په فعاليت بوخت دى .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۳۴۱۸۵۴
١٧- نهاد اجتماعی بانوافغان :
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د هاجرې ميرزايى په مشرۍ رامنځته شوى دى او په ټولنيز فعاليت بوخت دى .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۶۰۸۱۸۰
١٨- نهاداجتماعی وفرهنګی کوهساران :
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې دفخريه رحماني په مشرۍ رامنځته شوى دى او په فرهنګي چارو بوخت دى .
د اړيکې شمېره :  ۰۷۷۱۰۵۲۲۳۲
١٩- انجمن اجتماعی وفرهنګی صراط نور :
دغه بنسټ د حليمې عسکري په مشرۍ په ميدان وردګو ولايت کې له ١٣٩٢کال وروسته رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۵۸۵۳۲۲۸
٢٠- نهاد اجتماعی ندای زن افغان :
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د عزيزه احمدي په مشرۍ رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۹۵۲۳۸۷۷
٢١- موسسه ندا:
دغه موسسه د صيفورې سادات په مشرۍ په ميدان وردګو ولايت کې رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۷۷۵۸۱۰
٢٢- نهاداجتماعی سامدی:
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د کلثوم سامدي په مشرۍ رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۳۴۰۸۹۲
٢٣- نهاد اجتماعی زنان پيشگام افغانی :
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د روزماه ضيايى په مشرۍ رامنځته شوى دى .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۳۵۷۲۴۹
٢٤- د وردګو د خلکو د يووالي ټولنه :
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د امان الله عالمي په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۷۶۹۳۱۹۰
٢٥- دالله يارخېلواجتماعي ټولنه :
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د رحيم الله په مشرۍ رامنځته شوې ده .
٢٦- دالفت اجتماعي ارګان:
دغه ارګان په ميدان وردګو ولايت د شاه محمد په مشرۍ رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۲۶۲۷۹۳۷
٢٧- دوردګود معيوبينواجتماعي ټولنه :
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د محمد الله په مشرۍ رامنځته شوې ده.
د اړيکې شمېره :  ۰۷۷۳۴۵۷۷۸۰
٢٨- نهاد اجتماعی محصلين بهسود:
دغه بنسټ په ميدان  وردګو ولايت کې د محمدظاهر محبوب په مشرۍ رامنځته شوى دى.
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۹۱۷۴۴۱۹
٢٩- دوردګود ځوانانو اجتماعي ټولنه:
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د عبدالمتين عمري په مشرۍ رامنتځه شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۷۳۴۵۷۷۸۰
٣٠- دره نور اجتماعي ټولنه :
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د حاجي برهان په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۹۳۲۶۲۲۲۳
٣١- د جلرېز د ځوانانو اجتماعي ټولنه :
د جلرېز د ځوانانو اجتماعي ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د نور اغا امرخېل په مشرۍ رامنځته شوې ده .
٣٢- نهاد اجتماعی ندا اميد زن افغان:
دغه بنسټ په ميدان وردګو ولايت کې د ذکيه نظريابي په مشرۍ رامنځته شوى دى .
د اړيکې شمېره : ۰۷۸۷۷۱۰۵۷۷
٣٣- دافغان خويندويون  :
دافغان خويندويون په ميدان وردګو ولايت کې د حميراحقمل په مشرۍ رامنځته شوى او يو له فعالو بنسټونو څخه دى .
د اړيکې شمېره:  ۰۷۰۰۲۹۲۶۵۹
٣٤- دافغانستان د مبتکروښځوټولنه :
دغه ټولنه په ميدان وردګو ولايت کې د ګل اندام دنيا په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره : ۰۷۰۰۲۱۶۶۸۴
٣٥- د روشنې موسسه :
دغه موسسه په ميدان وردګو ولايت کې د ډاکټر روشنک په مشرۍ رامنځته شوې ده .
د اړيکې شمېره ۰۷۹۸۶۸۴۰۸۹
٣٦- دميدان وردګو دکوپراتيفونواتحاديه :
دغه اتحاديه په ميدان وردګو ولايت د شکر الله په مشرۍ رامنځته شوې ده .
يادونه : يادې پورته ټولې ټولنې د حامدکرزي په مشرۍ د حکومت له رمنحته کېدو وروسته په بېلابېلو کلونوکې رامنځته شوې دي . دغه راز کېداى شي ، چې په دغه ولايت کې نورې ټولنې هم موجودې وي ، چې که مو په اړه معلومات پيدا کړل ، نو په دغه نوملړ کې به يې شاملې کړو .