۱-  په هلمندكې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټ :
هلمند كې د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټ په ۱۳۹۱ لمريز کال  کې جوړ  او د مدني ټولنو د همغږۍ او پياوړتيا لپاره كار كوي ، چې سيمه ييز مشر يې روح الله الهام  دى.
د اړيکې شمېره: ۰۷۹۵۷۲۰۶۱۶   
    
 ٢-  د هلمند دخپلواكو ژور نالېستانو ټولنه:
د هلمند دخپلواكو ژور نالېستانو ټولنه په ۱۳۸۶ لمريز كال كې جوړه شوې ، تر سلو پورې غړي لري ،د رسنيو په چوكاټ كې په ۳۰ مادوكې اساسنامه لري، چې مسوول يې زين الله ستانكزى دى .
داړيكې شمېره : ۰۷۰۸۶۱۶۶۶۸
 
٣-  هلمند مدني ټولنه:
هلمند مدني ټولنه په  ۱۳۹۱ لمريزكال كې جوړه  شوې او مسوول يې سردار محمد همدرد دى.
 داړيكې شمېره: ۰۷۰۳۴۲۴۵۲۹
 ٤- دهلمند ادبي بهير:
 
دهلمند ادبي بهير په  ۱۳۸۸ لمريز كال كې تاسيس شوى ، مسوول يې سيد محمد حيرت دى.   
 د اړيكې شمېره : ۰۷۰۰۹۰۰۵۵۶
٥ - قلم اجتماعي  او فرهنګي ټولنه:
 
قلم اجتماعي  او فرهنګي ټولنه په  ۱۳۸۷ لمريز كال كې  تاسيس شوې ، محمد عيسى فايز يې مشر دى.  
 داړيكې شمېره : ۰۷۹۹۱۵۷۵۸۸
٦- په هلمندكې دمدافع وكيلانو ټولنه :
 
په هلمندكې دمدافع وكيلانو ټولنه په ۱۳۹۱ لمريز كال كې تاسيس شوې  او مسوول يې شاه محمد سباوون دى .
 داړيكې شمېره : ۰۷۰۷۱۸۹۵۹۶
 
٧- علامه  محمد طر زي ادبي ټولنه:
علامه  محمد طر زي ادبي ټولنه په ۱۳۸۸ لمريزکال كې جوړه شوې ، مسوول يې محمد خان واصفي دى.  
داړيكې شمېره: ۰۷۰۷۸۶۵۱۹۰
 
٨-  نصرت علمي او فرهنګې ټولنه:
نصرت علمي او فرهنګې ټولنه په  ۱۳۹۰ لمريز کال کې جوړه او  مسوول يې ميرزا حسين  دى.
  داړيكې شمېره : ۰۷۸۹۱۶۶۴۴۷
 
٩- د هلمند د ځوانانو ټولنه :
د هلمند د ځوانانو ټولنه په  ٢٠٠٨ ميلادي کال کې جوړه  شوې ،  مسوول يې اجمل داور دى .
داړيکې شمېره : ٠٧٠٥١٥٧٧٥٤
 
١٠- بست  فرهنګي ټولنه :
بست  فرهنګي ټولنه  د هلمند له لومړنيو ادبي ټولنو څخه ده ، چې په ١٣٨٢ لمريز کال کې يې په  فعاليت  پيل  کړى، مسوول يې بريالى هلمند دى.
 داړيکې شمېره: ٠٩٧٣٧٠٠٠٧٠
 
١١- پير روښان ادبي ټولنه:
پير روښان ادبي ټولنه په ١٣٨٦ لمريز کال کې  جوړه شوې ، مسوول يې محمد لايق سر فراز دى.
داړيکې شمېره:٠٧٩٩٥٧٢٦٢٥
 
١٢- هلمند روغتيايي ټولنه :
هلمند روغتيايي ټولنه په  ١٣٩٢لمريز کال کې جوړه  شوې او مسوول يې ډاګټر طاوس اشرف نادري دى.  
داړيکې شمېره : ٠٧٠٠٣٠٣٩٧١
 
١٣- د ښو ځوانانو ادبي ټولنه:
 د ښو ځوانانو ادبي ټولنه په ٢٠٠٦ ميلادي کال تاسيس شوې او  مسوول يې شېر احمد نادري دى.  
داړيکې شمېره :٠٧٠٧٩٠١٨٤٨
 
١٤- هلمند فرهنګې او علمي ټولنه :
هلمند فرهنګې او علمي ټولنه په ١٣٨٧ لمريز کال کې جوړه شوې، مسوول يې عبدالوهاب مينه  يار دى . 
د اړيکې شمېره : ٠٧٠٣٨٢٤٢٠٤
 
١٥- د هلمند مصلح ځوانانو  ټولنه :
د هلمند مصلح ځوانانو  ټولنه په  ١٣٨٤ لمريز کال کې جوړه شوې او مسوول يې احمد شاه جمال دى.  
د اړيکې شمېره : ٠٧٠٧٩٤٨٢٦٩
 
١٦- ميلاد نبوى موسسۀ :
د ميلاد نبوى موسسه په ١٣٨٢ لمريز کال کې جوړه شوې ، مسوول يې عنايت الله عليجاني دى ، په فرهنګي ، ادبي او ټولنيزو برخو کې فعاليتونه کوي .
داړيکې شمېره: ٠٧٠٧٢٦٧٠٧٧
 
١٧-په هلمندكې د اهل تشيع ځوانانو خيريه ټولنه:
په هلمندكې د اهل تشيع ځوانانو خيريه ټولنه په  ۱۳۸۷ لمريز كال كې جوړه شوې ده ، مسوول يې جان محمد نيازى دى  له بېلابېلو منابعو څخه  مرستې راټولي او بيا يې په اړو كورنيو وېشي .
 داړيكې شمېره : ۰۷۹۵۱۶۲۶۴۴