کندز(پژواک،۲۲ جوزا ۹۳): شماری از خانواده های کوچی در ولایت کندز میگويند كه در زمان توزيع كارت رایدهی، بخاطر چراندن و نگهدارى مواشى در کوه ها به سرمى بُردند و حالا که به زمین هموار برگشته اند، نميتوانند درانتخابات شركت كنند.
براساس آمار ارائه شده، بیش از هشت هزار خانوادۀ کوچی در مرکز و ولسوالى هاى ششگانۀ کندز زيست دارند.
نبی جان یکتن ازکوچی های دشت میرعلم حومۀ مرکز کندز ميگويد كه هزاران خانواده درزمان توزيع كارت رايدهى، مصروف چراندن و نگهدارى مواشى شان بوده وبه اين علت نتوانسته اند كارت بگيرند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: «مامردم مالداراستيم، ده يکسال شش ماه ده جاهاى سرسبز و علفچرها زندگى ميكنيم تابرى مالاى ما خوراكه پيداشوه.»
اين كوچى علاوه کرد باوجوديكه برخى خانواده هاى کوچى كه كارت انتخابات رادريافت كرده بودند، درانتخابات١٦ حمل شركت كردند؛ اما خانواده هايى که اکنون برگشته اند و کارت ندارند، از راى دادن در دور دوم محروم مى مانند.
پروسۀ توزيع کارت، در جوزاى سال ١٣٩٢به شکل مرحله وار در سطح کشور آغاز شد و در ماه ميزان پايان يافت و در مجموع براى چهار ميليون تن از افراد واجد شرايط رايدهى، به شمول کوچى ها کارت داده شده است.
على خيل يكتن ازكوچى هاى دشت توبره كش کندز ميگويد: «مه خودم همراه چندين خانواده، ده اى منطقه زندگى ميكنم؛ كارت نتانستيم بگيريم و ده انتخابات هم شركت كده نميتانيم.»
وى گفت كه كوچى ها نيز همانند ساير اقوام علاقمند اشتراک درپروسه رايدهى بوده؛ اما بنابر مشكلات محيطى و نداشتن کارت رايدهى، نمى توانند درين پروسۀ ملى شرکت کنند؛ با آنهم آرزو دارند که رييس جمهور آيندۀ منتخب، به مشکلات شان رسيدگى کند.
على خيل، مشکلات عمدۀ شانرا غصب علفچرها توسط زورمندان و نبود مکتب و کلينيک براى اطفال خود برشمرده و خواستار حل آن گرديده است.
نصرالله مندوخيل مديركوچى هاى كندز ميگويد که قرار آمار تخمينى، از جملۀ هشت هزار خانوادۀ کوچى که بالغ بر۳۰ هزار تن ميشود، حدود ۱۰ هزار تن آنها کارت رایدهی دریافت کرده اند.
وی گفت كه مشكل عدم دسترسى كوچى ها  به کارت رايدهى را با كميسيون انتخابات در ميان گذاشته و کميسيون تعهد توزيع كارت را داده بود؛ اما اين تعهد بنابر ناامنى درمناطق کوچى نشين تحقق نيافته است.
مندوخيل افزود که بصورت تخمينى، از سه حصه كوچى ها يک حصۀ آن، درانتخابات دورگذشته شركت كردند و درين دور نيز شركت ميكنند؛ اما متباقى به دليل نداشتن کارت از رايدهى محروم مى مانند.
مديرکوچى ها؛ قره باطور، دشت ميرعلم، دشت آبدان، انگورباغ، ملرغى، بوزقندهارى، عسقلان، توبره كش مربوط مرکز کندز را از جمله ساحاتى نام بُرد که خانواده هاى کوچى از ايلاق و کوه ها به آنجا برگشته اند.
موصوف افزود که شمارى از کوچى ها در ولسوالى دشت ارچى کندز، به علت ناامنى نيز از گرفتن کارت محروم مانده اند که اين خود، شرکت آنها در دور اول و دوم انتخابات را کمرنگ نشان ميدهد.
اما كميسيون ساحوى انتخابات ميگويد كه آنان، به تمامى اقشارساكن در کندز، مساويانه كارت توزيع كرده اند.
حميدالله بلوچ، مسوول اطلاعات وآگاهى عامه دفتر ولايتى كميسيون انتخابات كندز گفت كه سال گذشته، روند توزيع كارت رايدهى را در چندين مرحله راه اندازى كردند و براى بلند بردن آگاهى اقشارمختلف، تيم هاى مُبلغين آگاهى عامه و سيار، كارهاى شانرا درتمامى محلات انجام داده اند.
بلوچ افزود، باآنكه كوچى ها از كارت رايدهى بهره مندشده اند؛ اما اينكه آنان در زمان توزيع كارت درايلاق (محل نگهدارى مواشى) و كوه ها به سرمى بُردند، مشكل خودشان بوده و بايد به محلات كارتدهى مراجعه مينمودند و كارت ميگرفتند و در انتخابات شرکت ميکردند.
کميسيون ميگويد که سال گذشته در مجموع، بيش از ٢٠٠ هزار کارت رايدهى به افراد واجد شرايط براى شرکت در انتخابات در کندز توزيع گرديده است.

Photo Tags: