٢٥٠٠ خانواده در فارياب در محاصرۀ طالبان قرار دارند