شورای ولایتی کندز خواهان بازپسگيری مناطق از دست رفته است