د هلمند والي: د بې عدالتيو او د ځمکو د غصب مخه مو نيولې