په ګرمسېر کې د دولتي ځمکو غصب امنيتي ستوتزې پيدا کړې